جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

ارسال طلا به بازیکن هم اتحادی

شما در بازی میتوانید تنها به بازیکنان هم اتحادی خود طلا ارسال کنید، برای ارسال طلا به هم اتحادی های خود باید اول واگن های انتقال داشته باشد که برای تهیه واگن های انتقال به روش زیر عمل میکنیم که در عکس میبینید!

اول بر روی کارگاه ماشین آلات کلیک می کنیم:


نکته: هر چقدر این واگن ها زیاد باشند میتوانید طلای بیشتری را ارسال کنید.

پس از باز شدن قسمت کارگاه ماشین آلات تعداد مورد نظر را همانند تصویر انتخاب می کنیم


و در این قسمت همانند تصویر روی مثبت کلیک می کنیم.


پس از کلیک بر روی گزینه مورد نظر برای دیدن واگن های در حال ساخت بر روی دژ کلیک میکنیم.

 

در این قسمت واگن های در حال ساخت و زمان باقیمانده برای ساخته شدن آن ها را مشاهده می کنید:

 

پس از اتمام زمان ساخته شدن واگن ها و ساخته شدن آنها دوباره بر روی دژ کلیک کرده و این بار همانند تصویر مورد نظر گزینه حرکت همه و یا تجهیز کردن را انتخاب میکنید تا واگن ها وارد میدان شوند

 

و اگر در دژ خود واگن های آماده داشته باشید باید به شکل زیر عمل کنید و همه واگن ها را در میدان استقرار دهید که دوباره بر روی دژ کلیک  می کنیم:

تجهیز کردن: تجهیز کردن یعنی اینکه شما می توانیدبا زدن این گزینه فقط نیرو هایی که ساخته شده و زمان مورد نظر به پایان رسیده را به میدان وارد کنید.

حرکت همه:با زدن این گزینه شما می توانیدکلیه نیروهایی را که آماده شدن و زمان آموزش آنها تمام شده را به میدان فرا خوانید.

 

تعداد مورد نظر را انتخاب کرده:

 

که در قسمت شروع کنید میتوانید هر تعداد که بخواهید را به میدان انتقال دهید:

 

انتخاب به سوی میدان را کلیک می کنیم:

 

که با زدن گزینه انتخاب بسوی میدان واگن ها وارد میدان می شوند و آماده حمل طلا هستند:

 

برای حمل طلا بر روی ایستگاه انبار کلیک میکنید:

 

در قسمت باز شده بر روی انتقال طلا کلیک می کنید:

 

در قسمت انتقال طلا بر روی گزینه بازیکنی که می خواهید طلاها را به او ارسال کنید کلیک می کنید:

 

پس از انتخاب بازیکن مورد نظر ، مقدار طلا را در قسمتی که با فلش مشخص شده است تایپ میکنید:

که من مقدار 100000 را انتخاب کردم. که شما میتوانید به مقدار واگن هایی که دارید طلا های بیشتری را ارسال کنید.

پس از مشخص کردن مقدار طلا، با زدن گزینه ارسال طلا های مورد نظر به فردی که انتخاب کردید ارسال میگردد.

 

با زدن گزینه ارسال، سیستم خودش طلا های ارسالی را به فرد مورد نظر در قسمت حمل و نقل امپراطوری نشان می دهد  و زمانی مشخص را برای ارسال طلا برای شما نشان می دهد که با پایان زمان مشخص شده طلا ها به فرد مورد نظر ارسال می شود.

 

در این قسمت می توانید با زدن گزینه بازگشت در زمان مشخص طلا ها را به ایالت خود باز گردانید.

با تشکر از کاربر onestar447