جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

ایالات مستقل پیوست و رعیت

آموزش پیوست کردن (ضمیمه) ایالت های مستقل

ضمیمه کردن

برای ضمیمه کردن یک ایالت مستقل به مرحله مشخصی از تحقیق تمرکزگرایی نیاز است. یک ایالت بعد از تسخیر و محاصره موفقیت آمیز دژ و پادگان آن ضمیمه میشود. در این وضعیت اگر میزان مورد نظر تمرکزگرایی وجود داشته باشد و رضایتمندی به اندازه کافی بالا باشد، آن ایالت بعنوان رعیت نیز ضمیمه میشود.ضمیمه کردن یک ایالت باعث از بین رفتن ساختمانهای آن ایالت نمیگردد و ساختمانها همانطور بدون تغییر باقی خواهند ماند، البته سطح دژ پس از ضمیمه کردن ایالت یک سطح کاهش میابد. همچنین سربازان و منابعی که وجود دارند، با ضمیمه کردن همگی از بین خواهند رفت و چیزی از آنها باقی نمیماند.ضمیمه کردن یک ایالت به فرمانروا تمامی حقوق اجرایی ایالت را میدهد: ساخت ساختمان، آموزش ارتش و تنظیم مالیات برای همه منابع چوب،

 آهن و سنگ بهره وری ایالت- هر ایالت ضمیمه شده به میزان %10 کمتر منابع نسبت به ایالت قبلی تولید میکند، به این دلیل بدون داشتن اثر تاسیسات اداری، یازدهمین ایالت ضمیمه شده منابعی معادل %0 دارد. هر مرحله از تاسیسات اداری باعث افزایش تولیدات هر ایالت به میزان %5 میشود. 

محصور کردن یک ایالت- یک ایالت زمانی محصور میشود که تمامی ایالاتی که با آن مرز دارند، ضمیمه گردند. در این شرایط ایالت مذکور بعنوان ایالت داخلی محسوب میشود و کاهش روحیه 20 را در مقابل هر ارتش مهاجم بهمراه دارد.

برای انتقال یک ارتش از یک ایالت به ایالتی دیگر 10 دقیقه زمان نیاز است.

انتقال منابع در بین ایالت یک امپراطوری توسط ایستگاه انبار با ظرفیت انتقال 2000 صورت میگیرد. هر مرحله افزایش اینبار باعث افزایش %50 ظرفیت آن میشود. حداکثر مرحله 14 میباشد. انتقال 20 دقیقه بطول می انجامد.گزینه تخلیه فوری در زمانی که ایالت تحت حمله است موجود نمیباشد.

نکته: با ارتقاع تمرکزگرایی شما می توانید برای یک ارتقاع دو ایالت  به رعیت خود در آورده و  یک ایالت را پیوست کنید.

پیوست کردن یا ضمیمه کردن ایالت به معنی گسترش امپراطوری است. که شما می توانید با ارتقاع تمرکزگرایی و حمله به ایالت های مستقل امپراطوری را گسترش بدهید.

گسترش امپراطوری

 

 

ایالات مستقل

تصاویر تمامی ایالات برای بازیکن موجود است. ایالات ضمیمه با مرز سبز رنگ، ایالات تابع با مرز زرد رنگ و ایالات مستقل با مرز خاکستری مشخص شده اند. هر بازیکن گسترش خود را از ایالتی که هیچ نوع پاداشی ندارد شروع خواهد کرد.

تسخیر

 

هر بازیکن نقشه امپراطوری خود را ترتیب میدهد، شامل 19 ایالت مستقل که بعد از محاصره موفق و تغییر آنها به ایالت تابع و ضمیمه میتوانند غارت شوند. ایالات ضمیمه تا حد معینی میتوانند گسترش بیابند و پاداش های متفاوتی دارند. براساس میزان گسترش و پیشرفته بودن آنها و همچنین فاصله آنها از ایالت شماره یک، این ایالات به سه حوزه تقسیم میشوند.

 

امتیاز ضمیمه کردن ایالات براساس سطح دژ آنها به شرح زیر میباشد:

1- 73

2- 142

3- 398

4- 1083

5- 2899

6- از دایره دوم  9805

6- از دایره سوم 11689

7- 38374

دایره اول، از ایالت دوم تا ایالت پنجم

تعییر دهنده مزرعه- ظرفیت مزرعه بزرگتر از 20.000 روستاییان است.

    تعییر دهنده تاسیسات اداری- بهره وری یک ایالت در دایره دوم %20 کمتر است. این کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد.

    تغییر دهنده محدودیت رضایتمندی- حداکثر ارزش رضایتمندی بین -5 تا -10 کم میشود.

    تغییر دهنده رضایتمندی- کاهش -5 تا -10 رضایتمندی روزانه

    بیشترین کاهش رضایتمندی- جمع کل رضایتمندی در ایالاتی دایره دوم به آنطرف منهای 60 میشود.

    پاداش توليد برای يک نوع منبع- %5

دایره دوم، از ششم تا سیزدهم

تعییر دهنده مزرعه- ظرفیت مزرعه بزرگتر از 20.000 روستاییان است.

    تعییر دهنده تاسیسات اداری- بهره وری یک ایالت در دایره دوم %20 کمتر است. این کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد.

    تغییر دهنده محدودیت رضایتمندی- حداکثر ارزش رضایتمندی بین -5 تا -10 کم میشود.

    تغییر دهنده رضایتمندی- کاهش -5 تا -10 رضایتمندی روزانه

    بیشترین کاهش رضایتمندی- جمع کل رضایتمندی در ایالاتی دایره دوم به آنطرف منهای 60 میشود.

    پاداش توليد برای يک نوع منبع- %5

دایره سوم، بین چهاردهم تا نوزدهم

تغییر دهنده مزرعه- ظرفیت مزرعه 60.000 از روستاییان بیشتر است

    تغییردهنده تاسیسات اداری- بهره وری ایالت از دایره دوم %40 کمتر است. ین کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد.

    تغییردخنده محدودیت رضایتمندی- حداکثر افزایش مرحله رضایتمندی بین -10 تا -30 کاهش میابد.

    تغییر دهنده رضایتمندی- رضایتمندی روزانهمنهای عددی بین -10 تا -30 میشود.

    حداکثر رضایتمندی کم میشود- جمع کل رضایتمندی در ایالتی از دایره سوم به بعد میزان 120 کم میشود.

    پاداش تولیدات برای یک نوع منبع- %10

 

در واقع 5 مرحله پادگان وجود دارند که بستگی به درصد پراکندگی نظامی دارند و بشرح زیر هستند:

بازیکنان دیگر حق کنترل نقشه را ندارند، آنها تنها میتوانند به ایالات ضمیمه حمله کنند، و یا بعد از محاصره دژ آنها را غارت کنند.(بعلت اینکه تنها آنها برای بازیکنان دیگر قابل مشاهده هستند)

 

پیوست کردن ایالت های مستقل به دوصورت انجام میگیرد که در روش اول می توانید از نقشه امپراطوری به صورت مستقیم به ایالت جاسوسی شده پیوست را زده و ایالت را به پیوست خود در بیاورید مانند تصویر زیر:

سپس در روی نقشه ایالاتی که پیوست نشده اند را مشاهده میکنید، بطور مثال ایالت اشاره شده در زیر توسط فلش آبی رنگ

بر روی ایالت مورد نظر کلیک کرده و اولین گزینه (پیوست) را می زنیم:

پس از کلیک بر روی پیوست صفحه ای شبیه صفحه تبدیل به رعیت برای شما باز می شود که در همین جا هم باید دقت کنید نیروی کافی در میدان داشته باشید.همه نیروها را انتخاب می کنیم:

بر روی پیوست همانند تصویر زیر کلیک کنید :

و سپس منتظر بمانید تا زمان مشخص شده به پایان برسد و ایالت مورد نظر به پیوست شما در می آید و شما می توانید همانند ایالت خود وارد آن ایالت شوید:

مشاهده می کنید که پس از حمله ایالت به پیوست یا همان ضمیمه شما در آمد و شما می توانید وارد ایالت شده و آن ایالت را مورد استفاده قرار دهید:

روش دیگر این است که ایالت مورد نظری را که به رعیت خود درآوردید پیوست زده و ضمیمه ایالت خود بکنید که روش کار به صورت زیر می باشد:

آن ایالت هایی که دور آن ها خط زرد کشیده شده اند ایالت های رعیت هستند:

روی هر ایالتی که میخواهید ضمیمه شود کلیک کنید:

در این صفحه اگر بر روی هر ایالتی که می خواهید ضمیمه شود بر روی پیوست که در تصویر بالا مشخص شده کلیک کنید پیوست می گردد.

به تصواویر زیر دقت کنید:

اگر دقت کنید با زدن گزینه پیوست برای شما در بالا پیوست ایالت را نمایش داده و در ضمن ایالتی که پیوست کردید با دور خط های سبز مشخص می شود.

 

آموزش به رعیت در آوردن ایالت های مستقل

تبدیل به رعیت

 حداقل یک مرحله از تمرکزگرایی مورد نیاز میباشد. با ارتقا هر سطح تمرکزگرایی، شما میتوانید دو ایالت را به رعیت تبدیل کنید. یک ایالت اول باید با محاصره دژ و پادگان آن تسخیر شود.
فواید ایالت رعیت چیست؟
تبدیل یک ایالت از حالت مستقل به رعیت به همه بازیکنان اجازه تنظیم کردن مالیات و دریافت آنرا از جمعیت رعیت آن ایالت میدهد. میزان مالیات دریافتی توسط فرمانروا تنظیم میگردد و میزان دریافتی براساس جمعیت کلی آن ایالت میباشد.
سطح مالیات و کم شدن رضایتمندی تفاوتی با ایالات ضمیمه و پایتخت ندارد.ساختن ساختمان در ایالت رعیت امکان پذیر نیست.یک ایالت نمتواند برای همیشه مالیات رعیت را پرداخت کند. براساس میزان رضایتمندی یک ایالت مالیات ها پرداخت میشوند. اگر رضایتمندی کمتر از %50 بشود، بطور متناوت %2 شانس شورش افزایش خواهد یافت و متعاقبا پرداخت مالیات متوقف میشود. برای بازگرداندن شرایط به شکل قبل، باید میزان رضایتمندی دوباره افزایش پیدا کند. میزان رضایتمندی رعیت را میتوان با برگزاری جشنواره افزایش داد.

ارسال ارتش به ایالت رعیت امکان پذیر نیست

در واقع به رعیت در آوردن یکی از ایالت های مستقل برای آن است که شما بتوانید ایالت مورد نظر را به رعیت در آورده و از آن ایالت فقط به مقدار اندازه و با برگزاری جشنواره در آن ایالت به صورت روزانه بگیرید. این ایالت های مستقلی که به رعیت شما در می آیند البته به وسیله حمله به آنها ، فقط می توانید از آنها طلا مالیات بگیرید و منابعی نمیتوانند به شما بدهند فقط وقتی می توانید از آن ها منابع نیز به دست بیاورید که آن ایالت ها را به ضمیمه خود در بیاورید.

نکته قابل ذکر این است که شما می توانید با ارتقاع یک تمرکز گرایی دو ایالت مستقل را به رعیت در آورده و یک ایالت مستقل را پیوست کنید.

برای به رعیت در آوردن یکی از ایالت های مستقل پس از جاسوسی و دیدن نتیجه پیروزی وارد نقشه امپراطوری می شوید:

هر ایالتی که خواستید به رعیت در بیاورید روی آن کلیک کنید:

سپس گزینه دوم و تبدیل به ایالت رعیت را انتخاب کنید:

نکته: دقت داشته باشید که نیرو به اندازه کافی و به آن اندازه که با آن جاسوسی زده اید در میدان وجود داشته باشند.

بر روی همه کلیک کنید تا همه نیروها برای جنگ آماده شوند:

سپس بر روی تبدیل به ایالت رعیت کلیک کنید:

پس از کلیک بر روی تبدیل به ایالت رعیت برای شما زمانی مشخص می شود که تا پایان آن ایالت به رعیت شما در می آید.

البته نگران نباشید چون در صورت تردید برای ارسال نیروها پس از پس از یک دقیقه از گذشت زمان مشخص شده می توانید نیروها را باز گردانید و نیز می توانید ورود فوری را با پرداخت یک الماس در ایالت های مستقل انجام دهید که به روش زیر صورت میگیرد:

پس از تمام شدن زمام مشخص شده در پیام ها که در تصویر زیر مشخص شده می توانید نتیجه را مشاهده کنید:

اگر خواستید گزارش نبر را مشاهده کنید مانند تصویر زیر در قسمت مشخص کلیک کنید:

 

گزارش نبرد شما

دوباره بر روی پیام ها کلیک کنید تا برگشت نیرو ها و به رعیت در آمدن ایالت ها را مشاهده کنید:

 

ارتش ورودی به ایالت پس از نبرد را مشاهده کنید

پس از سپری شدن چند دقیقه پیامی برای شما از سوی بازی ارسال میگردد، بروی آن کلیک کرده و پیام رعیت شدن ایالت مورد نظر خود را مشاهده کنید

در نقشه امپراطوری می توانید مشاهده کنید که ایالت مورد نظر به رعیت درآمده و خط زردی که دور ایالت کشیده شده نشانگر رعیت بودن ایالت می باشد:

 با تشکر از کاربر onestar447