جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

شگفتی های سرور

شما در روزها و ساعتی در سرور گزینه هایی را برای رقابت در پایین صفحه بازی مشاهده خواهید کرد، در اینجا توضیحات تکمیلی بیشتری را در آن مورد خواهید خواند.

شگفتی جمجمه

 

شما سرباز و موتورهای محاصره خود را در نبرد از دست نمیدهید
• حمله به جمجمه به شما طلایی بعنوان پاداش نمیدهد
• جمجمه تنها بمدت محدود و براساس تعداد بازیکنان سرور فعال میباشد
• زمان حرکت ارتش در حمله ها ثابت میباشد
• شما به میزان ظرفیت باربری ارتش خود خسارت وارد میکنید
• طلایی در حملات به شما تعلق نمیگیرد
• پس از اینکه خسارت وارد شده به بیش از %30 رسید، گزینه حمله سریع غیرفعال میگردد
   ◄ نکته با توجه به مورد بالا: از حمله سریع تا پیش از رسیدن خسارت به %30 استفاده کنید
• شما در هر حمله براساس خسارتی که وارد میکنید میتوانید مروارید دریافت کنید
• شما میتوانید از مرواریدها برای کاهش 10 دقیقه ای زمان تحقیقات و ساختمانهای در حال ساخت استفاده کنید
• شما همه مرواریدهای مصرف نشده خود را در پس از تخریب جمجمه از دست میدهید، بنابراین پیش از تخریب جمجمه آنها را مصرف کنید.
• رده بندی براساس میزان خسارت وارد شده به جمجمه میباشد