جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

انتقال واحدهای ارتش

شما میتوانید با دستورالعمل زیر واحدهای ارتشی خود را بین شهرها منتقل کنید. انتقال ارتش بین شهرها مانند انتقال منابع میباشد.

بروی آیکون منو ترکیبی   در منو بالای شهر خود در کنار منوی شادمانی کلیک کنید. 

در منو باز شده بروی زبانه دوم در منو کلیک کنید، سفحه زیر را مشاهده میکنید. 

در این بخش شما میتوانید واحدهای ارتشی مورد نظر خود را از شهرهای مورد نظر خود به شهر مقصدتان ارسال کنید، با کلیک کردن بروی نام شهر مقصد، آن شهر به رنگ قهوه ای در خواهد آمد، در این وضعیت شما واحدهای انتخابی خود را در شهر انتخابی دریافت میکنید. 
 
در قسمت پایین این منو شما شش گزینه را در اختیار دارید که به شرح زیر میباشند
 

 
ارسال همه ارتشهای موجود در شهر به مقصد مورد نظر

 
ارسال همه واحدهای شهر بجز واحدهای موجود در سیاه چالهای آن شهر


انتقال همه جاسوسان به شهر مقصد شما


لغو واحدهای انتخاب شده برای انتقال به شهر مقصد


ارسال واحدهای انتخاب شده و ماندن در منو انتخال منابع


ارسال واحدها و بستن منو انتقال منابع

 

استفاده از انگیزه برای سرعت بیشتر انتقال واحدها
در این منو شما میتوانید از دو گزینه سرعت بیشتر انتقال واحدها با سرعت %20 بیشتر استفاده کنید. شما میتوانید هزینه انتقال سریعتر واحدها را بوسیله یاقوت و یا طلا پرداخت کنید.