جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

ساختار نبرد

نحوه چیدن ارتش برای حمله

دقیقا مانند نحوه چیدن ارتش که در بالا به نمایش در آمده است شما میتوانید ارتش موردنظر خود را برای نبرد در هر چهار سوی دژ دشمن چیده و سپس دستور ارسال ارتش را صادر کنید. 
در صفحه حمله جدید شما به ترتتیبی که در بالا به آن اشاره شده است، واحد را انتخاب کرده و در صفحه در پشت دیوارهای دژ دشمن آنها را مستقر میکنید. به تصویر متجرک زیر دقت کنید. 

 

در زمان چیدن ارتش به سرعت واحدها نیز دقت داشته باشید، بطور مثال ادوات نبرد سرعت کمتری دارند، بنابراین در نزدیک ترین فاصله نسبت به دژ دشمن باید قرار بگیرند تا با رسیدن دیگر واحدهای ارتش، دیوارهای دژ تخریب شده باشند و شما بتوانید با واحدهای ارتش خود نبرد را آغاز کنید.

چیدمان ارتش و تاکتیک های قابل استفاده بی نهایت هستند و شما براساس دلخواه خود میتوانید ارتش را برای نبرد ارسال کنید.

در اکانت های پیشرفته و مراحل بالاتر بازی، نبرد از چهار سوی دژ بهترین استراتژی میباشد، همچنین نبرد چند بازیکن در برابر یک بازیکن بوسیله ارتشهای متعدد که هر یک از یک طرف به دژ دشمن حمله میکنند نیز قدرت هجوم را افزایش داده و قدرت دفاع دشمن را میکاهد، با اضافه شدن بخشهای جدید به بازی، توضیحات بیشتر در مورد نبردهای پیشرفته تر در این بخش اضافه میگردد.