جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

تحقیقات

تحقیقات برای قدرتمندتر شدن امپراتوری شما بسیار کارآمد و مهم میباشند. هر تحقیق میتواند ارتقا داده شود و هر ارتقا باعث بهبود تاثیر آن تحقیق میگردد. دو شاخه از تحقیق ها وجود دارند، تحقیقات مرکزی و تحقیقات قدرت.  تحقیقات در آکادمی انجام میگیرند.

برای شروع یک تحقیق بروی نشان زیر پس از کلیک کردن بروی آکادمی کلیک کنید.

 

 

 

برای انجام تحقیقات مانند ساخت و ساز سه ردیف ساخت وجود دارد، اولین جای خالی رایگان بوده و دو جای خالی بعدی با پرداخت یاقوت در دسترس هستند. با پرداخت یاقوت شما میتوانید دومین تحقیق را بطور همزمان با تحقیق اول انجام دهید و در صورت فعال کردن صف ساخت (جایگاه سوم) شما میتوانید یک تخقیق را در صف ساخت نگه داشته و آن تحقیق پس از اتمام یکی از دو تحقیق اول بطور خودکار آغاز میگردد.

 

توجه:

جای خالی رایگان برای شروع یک تحقیق

جایگاه دوم و قابل باز کردن توسط یاقوت، تحقیق انجام شده در این قسمت بطور همزمان بهمراه جایگاه اول انجام میگیرد.

باز کردن جایگاه سوم، یک صف ساخت برای تحقیق که پس از پایان یکی از دو تحقیق جایگاه اول و دوم بطور خودکار تحقیق آغاز میگردد. برای فعال کردن صف ساخت که از ویژگی های پرمیوم میباشد شما باید آنرا توسط یاقوت خریداری کنید. منو زیر:

 

تحقیقات مرکزی

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches4.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches4.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches4.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches4.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches4.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches4.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches4.png

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_governance.jpg

حکمرانی

تنظیم بهتر و کارآمدتر روابط اداری و کسب مالیات بدون نیاز به هزینه های گزاف و نگرانی بابت شورش مردمان سرزمین شما

پاداش

مالیات انعطاف پذیر

حداکثر سطح 

4

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_trading.jpg

تجارت

با استفاده از توسعه راه های تجاری و روابط تجاری شما در سرزمین خود، امپراتوری شما میتواند منابع را با صرفه بیشتری تجارت کند.

پاداش

کمیسیون تجارت متعادل

حداکثر سطح

20

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_stonemasonguild.jpg

صنف سنگ تراشی

اداره ساخت و ساز با استفاده از امکانات مفید و لازم، رهبری و همچنین ابزار مناسب میتواند سرعت ساخت و ساز امپراتوری شما را افزایش دهد

پاداش

ساخت و ساز سریعتر

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_architecture.jpg

معماری

با استفاده از هوش مردمان سرزمین شما، ساخت و ساز در سرزمین شما به صرفه تر خواهد بود

پاداش

هزینه ساخت بهتر

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_civilgovernance.jpg

دستورات مدنی

یک فرمانروای زیرک باید شرایط زندگی مردم سرزمین خود را فراهم کند، برای مردم سرزمین خود خانه بسازید

پاداش

ظرفیت جمعیت بیشتر

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_sanitation.jpg

بهداشت

سلامت و بهداشت در شهرهای شما باعث رشد سریعتر جمعیت شما میگردد

پاداش

رشد سریعتر جمعیت

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_devotees.jpg

مریدان

با استفاده از قدرت کاتوزیان، مردم را در کنار همدیگر متحد کنید.

پاداش

تشریفات ارزانتر

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_ceremony.jpg

مراسم تشریفات

شرایط و پیش نیازهای مورد استفاده کاتوزی ها برای تشریفات را بهبود میبخشد.

پاداش

تشریفات طولانی تر

حداکثر سطح

40

تحقیقات قدرت

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches5.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches5.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches5.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches5.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches5.pnghttp://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches5.png

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_fortification.jpg

سنگربندی

برای استحکام بیشتر بارو و برجهای شهر خود از مهندسان و سنگتراشان زبردست بهره بگیرید.

پاداش

برجها و بارو مستحکمتر

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_militaristicstate.jpg

شهر نظامی

ارتش به هزینه های بیشتری نیاز دارد، شما باید ارتشیان و مردم سرزمین خود را با دقت  و وسواس خاصی انتخاب کرده و بکار بگیرید.

پاداش

آموزش و صنایع ارزانتر

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_militaryinfrastructure.jpg

زیر ساخت نظامی

با گسترش و مدیریت منابع خود شما میتوانید نیروهای بیشتری را در زمان کوتاهتر آموزش دهید.

پاداش

ظرفیت بیشتر ساخت ارتش و صنایع

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_masterinfantry.jpg

استاد پیاده نظام

با گسترش مهارتهای ارتشی پیاده نظام، شما میتوانید قدرت آنها را در نبردها به شکل باورنکردنی افزایش دهید.

پاداش

پیاده نظام کشنده

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_masterarchery.jpg

استاد تیراندازی

با گسترش مهارتهای ارتشی شیزداران، شما میتوانید قدرت آنها را در نبردها به شکل باورنکردنی افزایش دهید.

پاداش

شیزداران کشنده

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_mastersiege.jpg

استاد ادوات جنگی

با گسترش تکنولوژی ساخت ادوات نبرد و استفاده از منابع لازم، شما میتوانید قدرت آنها را در نبردها به شکل باورنکردنی افزایش دهید.

پاداش

ادوات نبرد کشنده

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_leadership.jpg

رهبری

تنها یک فرمانده ارتش قدرتمند و توانا میتواند یک ارتش را با سرعت بیشتری جابجا کند. بهترین گزینه برای ارتش سرزمین شما فرماندهان توانا برای یک ارتش هستند.

پاداش

مارش سریعتر ارتش

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_mastercavalry.jpg

استاد سوارکاری

با گسترش مهارتهای ارتشی چابک سواران و در اختیار داشتن اسب های قدرتمند و اصیل شما میتوانید قدرت آنها را در نبردها به شکل باورنکردنی افزایش دهید.

پاداش

چابک سواران کشنده

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_armyequipment.jpg

تجهیزات ارتش

با پرداخت هزینه های لازم و استفاده از تسلیحات مناسب یک ارتش میتواند بازده بسیار متفاوتی داشته باشد.

پاداش

دوام بیشتر

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_imperiallogistics.jpg

تداراکات امپراتوری

مدیریت زمان و روابط بین فرمانها و نیازهای ارتش تحت امر شما میتواند کمک شاشانی به هزینه های ارتش شما بکند. یک فرمانده زیرک همیشه بهترین تصمیمات را در بهترین زمان میگیرد.

پاداش

هزینه بهتر نگهداری ارتش

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_recovery.jpg

ترمیم

پس از نبرد رسیدگی به نیروهای صدمه دیده در نبرد و افزایش مواد مورد نیاز برای بهبود و بازیابی سربازان بهترین گزینه برای بهبود و بازیابی هر چه بیشتر ارتش شما میباشد. (بازیابی و ترمیم ارتش شما در شروع %30 میباشد) در زمان پیروزی شما بنا به درصد بازیابی همه و در زمان شکست نیمی از درصد مورد نظر را بازیابی میکنید.

پاداش

بازیابی بیشتر ارتش پس از نبرد

حداکثر سطح

40

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_shadowguard.jpg

گارد سایه

یک فرمانروای باهوش با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و صرف هزینه، ایجاد روابط و استفاده از ترفندهای متعدد تلاش میکند که سرزمین خود را از دسترس جاسوسان دشمن دور نگه دارد. افزایش سطح گارد سایه به اجازه دستگیری جاسوسان دشمن را میدهد.

پاداش

سطح گارد سایه

حداکثر سطح

80

http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/researches_infiltration.jpg

نفوذ

با استفاده از تبهکاران شما میتوانید با دستور فرمانروای یک سرزمین بهترین نتایج را مشاهده کنید. افزایش سطح این تحقیق موفقیت شما در جاسوسی را تضمین خواهد کرد.

پاداش

سطح نفوذ

حداکثر سطح

80

 
 
مثالی در مورد اهمیت تحقیقات
استفاده بهینه از پاداش های تحقیقات در طولانی مدت میتواند به صرف بسیار کمتر منابع در امپراتوری شما منجر شود، در مثال پیش رو با تصاویر میتوانید مشاهده کنید که یک تحقیق بسیار ارزان قیمت و کوتاه چه تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه ساخت زرادخانه از سطح هشت به نه دارد. 
تحقیق مورد اشاره در این بخش تحقیق معماری میباشد
 
برای ارتقا یک سطح زرادخانه 8 با تحقیق معماری سطح 20، شما به منابع زیر نیاز دارید:

 
هزینه یک سطح ارتقا تحقیق معماری سطح 20 به معماری سطح 21 در زیر نمایش داده شده است
 
 
شما با صرف منابع زیر میتوانید یک سطح معماری را از 20 به سطح 21 ارتقا دهید:
چوب: 129 هزار
سنگ: 129 هزار
آهن: 16.1 هزار
طلا: 27.8 هزار
 
با تکمیل معماری سطح 21 پس از تنها 19 دقیقه و 31 ثانیه، دوباره به منابع مورد نیاز برای ارتقا سطح هشت به سطح نه زرادخانه سر میزنیم.
هم اکنون همان ارتقا با تاثیر یک سطح تحقیق معماری هزینه های زیر را برای شما بهمراه دارد:
 
 
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید با صرف منابع بسیار ناچیز در برابر هزینه های ارتقا زرادخانه، و تنها صرف کمتر از 20 دقیقه زمان تحقیق، شما منابع زیر را صرفه جویی کرده اید.
چوب: 12 میلیون در ازای پرداخت 48.1 میلیون چوب شما 36.1 میلیون چوب هزینه میکنید
سنگ: 5.2 میلیون در ازای پرداخت 21 میلیون سنگ شما 15.8 میلیون سنگ هزینه میکنید
آهن: 1.9 میلیون در ازای پرداخت 7.5 میلیون آهن شما 5.6 میلیون آهن هزینه میکنید
طلا: 1.8 میلیون در ازای پرداخت 7.2 میلیون طلا شما 5.4 میلیون طلا هزینه میکنید
 
خلاصه هزینه یک زرداخانه سطح هشت به سطح نه را در تصویر زیر مشاهده میکنید
 
 
 
با استفاده بهینه از تحقیقات و ارتقا آنها شما میتوانید میلیونها منبع خود را صرفه جویی کرده و برای اهداف دیگر مانند ساخت ارتش مورد استفاده قرار دهید. 
پیشنهاد میکنیم که جزئیات تحقیقات را با دقت بیشتری مطالعه کرده و آنها را در نر داشته باشید. 
موفقیت امپراتوری شما با برنامه ریزی منابع تضمین خواهد شد، بنابراین از تحقیقات استفاده بهینه ای داشته باشید.