جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

منو ساخت و ارتقا سریع

شما از طریق منو ساخت و ساز سریع میتوانید بدون تغییر شهر از یک شهر خود به ساختمانهای قابل ارتقا آن شهر دسترسی داشته باشید، ارتقا ساختمان ها و ترمیم برجها و باروها از این منو براحتی قابل انجام میباشد. 

منو ساخت سریع در تصویر زیر برای شما به نمایش در آمده استپ

با کلیک کردن بروی  شما میتوانید در بالای منو با تغییر شهرها، ساختمان های آن شهر را مشاهده کنید.