جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

واحدها

ادوات نبرد

پیشروان

چابکسواران

شیزداران

تبرزنان

شمشیرزنان

فرَشداران

همه 

 

 

فرَش داران
 
قدرتمند در برابر: چابک سواران و تبرزنان
ضعیف  در  برابر: شمشیرزنان، شیزداران و ادوات نبرد
 
         ژوبین دار پیلادار سپردار  
 

شمشیرزنان
 
قدرتمند در برابر: شیزداران و فرَش داران
ضعیف  در  برابر: تبرزنان و چابک سواران
 
دشنه دار زیفوس گلادیاتور  
 

 

تبرزنان
 
قدرتمند در برابر: استحکامات و شمشیرزنان
ضعیف  در  برابر: فرَش داران و شیزداران
 
لابریس کوپال دار ساگاریس  
 

 

 

چابک سواران
 
قدرتمند در برابر: شمشیرزنان و شیزداران
ضعیف  در  برابر: ادوات نبرد و فرَش داران
نکته بسیار مهم:
چابک سواران هیچ خسارتی به استحکامات دشمن (برج ها و باروها) نمیزنند!
 
سوارکار کنتوزدار کاتافراکت  
 

شیزداران
 
قدرتمند در برابر: شمشیرزنان و فرَش داران
ضعیف  در  برابر: ادوات نبرد، شمشیرزنان و چابک سواران
 
 
دستاسنگ ناوکانداز کمانگر  
 

 

ادوات نبرد
 
قدرتمند در برابر: استحکامات
ضعیف  در  برابر: شمشیرزنان، فرَش داران، چابک سواران، تبرزنان و شیزداران
 
 
دژکوب فلاخن منجنیق ارابه

 

پیشروان
 
جاسوسان تنها در برابر جاسوسان دشمن در شهرهای امپراتوری مقابله میکنند!