جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

زرادخانه

زرادخانه از مهمترین بخش های ارتشی شما و محل ارتقا مهارتهای ارتش میباشد. واگذاری وظیفه و بارگزاری تجهیزات و مهارتها به هر یک از سربازان و واحدهای ارتشی میتواند کلید موفقیت شما باشد.

 
 
اطلاعات جزئی تر در بازی نیز اضافه شده اند

زرادخانه را در شهر پایتخت بنا کنید

 یا

بروی یکی از دو منو نمایش داده شده در بالا کلیک کنید و به منوی زرادخانه بروید، در این بخش واحدهای نظامی را مشاهده میکنید، واحد موردنظر خود را انتخاب کرده و مهارتها را با پرداخت منابع موردنیاز ارتقا دهید. 

 

تسلیحات

بیشتر واحدها دارای چهار نوع تسلیحات میباشند. (هجوم، دوام، سرعت و باربری)
توجه داشته باشید که بیشترین تسلیحاتی که میتواند به یک واحد اضافه شود 12 است، در کل شما 24 جای خالی در اختیار دارید ولی تنها میتوانید 12 مهارت را تجهیز کنید.
بدین معنی که برای تجهیز آنها بنا بر نیاز خود بایدبرنامه ریزی کنید. (برای ادوات نبرد این تعداد 9 میباشد)

 

تجهیزات هجوم
پاداش: تخریب واحدها
 
اطلاعات: بیشترین میزان این تسلیحات با تجهیز شدن میتوانند قدرت هجومی ارتش و واحدهای شما را در سراسر امپراتوری به شکل چشمگیری افزایش دهند.
 
 
تجهیزات استقامت

پاداش: دوام واحدها

اطلاعات: بیشترین میزان این تسلیحات با تجهیز شدن میتوانند دوام ارتش و واحدهای شما را در سراسر امپراتوری به شکل چشمگیری افزایش دهند.

 
 
تجهیزات سرعت
پاداش: سرعت واحدها
 
اطلاعات: بیشترین میزان این تسلیحات با تجهیز شدن میتوانند سرعت ارتش و واحدهای شما را در سراسر امپراتوری به شکل چشمگیری افزایش دهند.
 
 
تجهیزات باربری
پاداش: افزایش ظرفیت بابری
 
اطلاعات: بیشترین میزان این تسلیحات با تجهیز شدن میتوانند ظرفیت باربری ارتش و واحدهای شما را در سراسر امپراتوری به شکل چشمگیری افزایش دهند.