جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

ساختمانها و تحقیقات

پایتخت ائتلاف

شما با تاسیس ائتلاف یک شهر پایتخت را در اختیار دارید، در شهر پایتخت ائتلاف چهار ساختمان وجود دارند.
برای ورود به شهر پایتخت ائتلاف به منوی زیر مراجعه کرده و وارد شهر پایتخت ائتلاف خود بشوید. 

  

 

ساختمانهای پایتخت ائتلاف

پس از ورود به پایتخت ائتلاف، شما چهار نوع ساختمان را برای استفاده بهینه از ائتلاف باید در پایتخت ائتلاف خود بنا کنید، جزئیات بیشتر در مورد ساختمانهای ائتلاف به شرح زیر میباشند.

 

مقر فرماندهی

کاربرد
با داشتن هر سطح از این ساختمان در ائتلاف شما میتوانید هفت بازیکن جدید را به ائتلاف خود دعوت کنید، در شروع ائتلاف میتواند دارای هفت عضو باشد و هر یک سطح ارتقا این ساختمان جای خالی بیشتری را برای هفت امپراتور باز خواهد کرد، برای افزایش اعضای ائتلاف باید مقر فرماندهی را ارتقا دهید. 
حداکثر سطح 5

نمای ارتقاء مقر فرماندهی در پایتخت ائتلاف


تریبون

کاربرد
با ساخت تریبون شما میتوانید روابط دیپلماتیک ائتلاف خود را با دیگر ائتلاف ها مشخص کنید. روابط دیپلماتیک و ارتباط شما با دیگر ائتلاف ها میتواند به افزایش قدرت شما و ائتلاف شما کمک شایانی بکند.
حداکثر سطح 5

نمای ارتقاء تریبون در پایتخت ائتلاف


آرشیو

کاربرد
وقایع امپراتوری های ائتلاف در این ساختمان ثبت و ضبط میگردند، پیش نیاز برای تحقیقات پیشرفته ائتلاف و دیگر ساختمانها.
حداکثر سطح 5

نمای ارتقاء آرشیو در پایتخت ائتلاف


پایگاه ارتش

کاربرد
شما در این ساختمان همه ارتباطات مربوط به ارتش های ائتلاف و نبردهای ائتلاف و همچنین مدیریت ارتش ائتلاف را بر عهده خواهید داشت.
حداکثر سطح 5

نمای ارتقاء پایگاه ارتش در پایتخت ائتلاف


باروها

کاربرد
دیوارهای مستحکمتر میتواند شهرهای ائتلاف شما را غیرقابل نفوذ کند و پیروزی شما را در نبردها تضمین کند.
حداکثر سطح 5

نمای ارتقاء باروها در پایتخت ائتلاف


برجها

کاربرد
در کنار باروها، برجها به استحکام شهر ائتلاف شما در برابر تهاجمات دشمنان کمک شایانی خواهند کرد. 
حداکثر سطح 5

نمای ارتقاء برجها در پایتخت ائتلاف


 تحقیقات ائتلاف

در این بخش تحقیقاتی که از سوی ائتلاف برای قدرتمند شدن اعضاء و ائتلاف انجام میگیرد قرار دارند. در ادامه جزئیات بیشتری در این مورد در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 

برای مشاهده اثر هر تحقیق، مانند تحقیقات امپراتوری خود، نشانگر موس را بروی جزئیات آن تحقیق برده و آنها را مشاهده کنید.

بطور خلاصه تحقیقات ائتلاف بیست و یک تحقیق میباشند که در زیر مشاهده میکنید

نکاتی در مورد تحقیقات ائتلاف

1. هر تحقیق با داشتن منابع کافی در ائتلاف قابل انجام میباشد، منابع باید توسط اعضاء آن ائتلاف تامین گردند. اعضاء ائتلاف باید منابع را به ائتلاف اهدا کنند. 
2. انجام هر تحقیق بسته به سطح آن زمان خاصی نساز دارد. شما میتوانید تحقیقات را با یاقوت های اهدایی بازیکنان سریعتر تکمیل کنید.
3. تحقیقات بروی امپراتوری اعضاء آن ائتلاف تاثیر میگذارند. پاداش این تحقیقات به پاداش تحقیقات شخصی در امپراتوری عضو ائتلاف اضافه میگردد.
4. با انجام هر تحقیق پاداش آن تحقیق و اثر آن در منو آن تحقیق برای اعضاء ائتلاف به نمایش در خواهد آمد.

تنها تحقیق ائتلاف که در تحقیقات شخصی امپراتوران موجود نمیباشد در صفحه اول بنام تحقیقت تشکیلات میباشد.

هدف این تحقیق باز کردن جای خالی در ائتلاف برای پذیرش اعضاء جدید و بیشتر در ائتلاف میباشد، یک ائتلاف در شروع تنها ظرفیت پذیرش هفت عضو را دارد که با ارتقا هر سطح از تحقیق تشکیلات، شما میتوانید هفت عضو جدید را به ائتلاف دعوت کنید. 
این تحقیق چهار سطح دارد و به شما اجازه پذیرش 28 عضو دیگر را میدهد و در نهایت ظرفیت یک ائتلاف با آخرین سطح تحقیق تشکیلات برابر با 35 عضو میباشد. 
تحقیقات دیگر ائتلاف مشابه تحقیقات امپراتوری ها میباشند.

مثالی در مورد تاثیر تحقیقات بر امپراتوری ها

در اینجا لازم میدانیم که دوباره به این نکته اشاره داشته باشیم که تحقیقات ائتلاف بروی امپراتوری اعضاء آن ائتلاف تاثیر میگذارد و بطور مثال با ارتقا تحقیق استاد کماندار شما برای هر سطح %2 قدرت بیشتر کمانداران را دریافت میکنید.
(نکته: کمانداران واحد ویژه نژاد پرشین میباشند)
با رساندن این تحقیق به سطح 40، شما %80 پاداش قدرت بیشتر کمانداران را از ائتلاف دریافت میکنید.
از سویی شما برای هر سطح ارتقا تحقیق استاد تیراندازی در امپراتوری خود نیز %5 قدرت بیشتر کمانداران را دریافت میکنید. با ارتقا آن تحقیق به سطح 40، شما %200 قدرت بیشتر آن واحدها را دریافت میکنید. 


با این حساب شما دارای ارتشی با واحد شیزداران (نام دسته کمانداران) با قدرت %280 بیشتر خواهید بود