جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

رده ها

بطور کلی هر عملی در بازی بسوی رم باعث پیشرفت شما میگردد، ساخت ارتش، ارتقا ساختمان، هجوم، دفاع و غیره!

با انجام هر یک از دستورات شما در بازی، شما امتیاز تجربه (XP) بدست می آورید که برای سطح بندی پیشرفت و نشان دادن قدرت بازیکنان در بازی مدنظر میباشند، از سویی شما برای نمایش های ارتشی خود نیز امتیاز ارتشی (MP) کسب میکنید. 

در جدول زیر شما میتوانید محدوده های اکتیاز تجربه و امتیاز ارتشی را بطور مفصل مشاهده کنید. 

 
امتیازات مورد اشاره در بالا در شهرهای شما نیز به نمایش در آمده اند

برای مشاهده سطح و رده نظامی خود میتوانید به تصویر زیر که مشابه آن در شهر شما نیز وجود دارد مراجعه کنید، بطور مثال در اینجا 19 سطح تجربه، و رده ارتشی نیز ژنرال میباشد. 

 

 

در زمان اجرای دستورات شما در بازی، امتیازات بطور مفصل در هر یک از منوهای اطلاعات ساختمانها و ارتقاها قرار داده شده اند. بطور مثال در زیر شما با ارتقا خانه ها به سطح 12 میتوانید 1100 امتیاز تجربه و 266 امتیاز ارتشی دریافت کنید که با اضافه شده به امتیازات شما باعث افزایش سطح تجربه و امتیاز ارتشی شما میگردند و باعث پیشرفت شما در بازی و نمایش قدرت شما میباشند.

 

 

 

               

XP سطح                                      MP سطح

               

سطح 1 = 0   رتبه 0 = لژیون = 0
سطح 2 = 4,240   رتبه 1 = هوپلیت = 70
سطح 3 = 9,052   رتبه 2 = لگات = 210
سطح 4 = 14,520   رتبه 3 = جنگ سالار = 630
سطح 5 = 20,726   رتبه 4 = فرمانده = 2,310
سطح 6 = 27,772   رتبه 5 = فرمانده نظامی = 9,030
سطح 7 = 35,772   رتبه 6 = ژنرال = 42,630
سطح 8 = 44,856   رتبه 7 = ارتش سالار = 180.987
سطح 9 = 55,170   رتبه 8 = فرمانده ارشد = 393,844
سطح 10 = 66,880   رتبه 9 = پادشاه = 721,315
سطح 11 = 80,175   رتبه 10 = امپراتور = 1,225,118
سطح 12 = 95,270   رتبه 11 = افسانه نبرد = 2,000,199
سطح 13 = 112,409   رتبه 12 = سزار = 3,192,630
سطح 14 = 131,869            
سطح 15 = 153,964            
سطح 16 = 179,050            
سطح 17 = 207,533            
سطح 18 = 239,872            
سطح 19 = 276,590            
سطح 20 = 318,280            
سطح 21 = 365,614            
سطح 22 = 419,358            
سطح 23 = 480,378            
سطح 24 = 549,660            
سطح 25 = 628,323            
سطح 26 = 717,637            
سطح 27 = 819,044            
سطح 28 = 934,182            
سطح 29 = 1,064,909            
سطح 30 = 1,213,319            
سطح 31 = 1,381,844            
سطح 32 = 1,573,187            
سطح 33 = 1,790,438            
سطح 34 = 2,037,104            
سطح 35 = 2,317,169            
سطح 36 = 2,635,155            
سطح 37 = 2,996,196            
سطح 38 = 3,406,122            
سطح 39 = 4,400,000            
سطح 40 = 5,000,000            

 

 

رتبه 9