جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

نقشه های سرزمین

وسعت سرزمین امپراطوران آلاین نسخه6 بر روی نقشه نشان داده شده است. تمام جزئیات ( زمین هایی که امپراطور می تواند سرزمین خود را بر روی آن ها بنا کند) بر روی این زمین ها قرار دارد. مقیاس اندازه گیری برای محوطه مربع بر روی نقشه سراسری یک واحد است

 

منطقه منحصر به فرد

یک محوطه ذخیره شده بر روی نقشه جهانی با 38 نقطه که فقط برای مالک آن قابل رویت است. در مرکز منطقه منحصر به فرد پایتخت امپراطوری قرار دارد که با 4 زمین آزاد که می توانند ضمیمه شوند احاطه شده است.همچنین 4 شهر مستقل لطراف آن قرار دارند که می توانند غارت، ضمیمه و ی تبعه شوند. منطقه منحصر به فرد بر روی نقضه جهانی نشانه گذاری شده و تمام بازیکنان آن را بدون مرز مشخص و شهر های مستقل مشاهده کنند. فقط زمسن های ضمیمه شده برای دیگران قابل رویت می باشد.

توجه: منطقه منحصر به فرد برای مالک آن تا زمانی که فعال است نگه داشته می شود. اگر کاربر بیش از 2 هفته وارد اکانت خود نشود و فقط یک ایالت (پایتخت) داشته باشد، منطقه و یا قسمتی از آن برای دیگران قابل مشاهده شده و می تواند تسخیر شود.

پایتخت

اولین ایالت امپراطوری. در مرکز منطقه منحصر به فرد قرار دارد و 4 واحد می گیرد. زمین زیر آن بیطرف بوده و پاداش های نظامی و اقتصادی زیر را به همراه دارد:

 • +100000 ظرفیت مزرعه
 • 10% تولید منابع بیشتر
 • +20 امتیاز رضایتمندی روزانه
 • +20 حد رضایتمندی
 • 30% امتیاز سلامت برای قلعه
 • 20% امتیاز سلامت برای دفاع تمام نیرو های نظامی
 • +10 امتیاز روحیه برای دفاع

شهر مستقل

در منطقه منحصر به فرد 4 شهر مستقل از انواع مختلف (یکی از نوع اول، دوتا از نوع دوم و یکی از نوع سوم) وجود دارد. آن ها می توانند ضمیمه شده، تبعه و یا غارت شوند.

 • نوع اول: این شهر مرز مشترکی در جنوب غربی با پایتخت دارد . زمین ارتش شامل 20 کماندار و 20 شمشیرزن می شود. هیچ اردوگاهی وجود ندارد.
 • نوع دوم: جایگاه آن ها بر روی منطقه منحصر به فرد می باشد و ارتش و پادگان آن به طور اتفاقی به دست می آید.
 • نوع سوم: جایگاه آن ها بر روی منطقه منحصر به فرد می باشد و ارتش و پادگان آن به طور اتفاقی به دست می آید.

یک شهر مستقل یک واحد از منطقه منحصر به فرد را اشغال می کند. با تولید منابع و طلا، با توجه به تعداد روستاییان و سطوح قلعه ها اقتصادی می باشد. شهرهای مستقل در منطقه منحصر به فرد پاداش اقتصادی ندارند. بیشترین تعداد یک منبع برابر با ظرفیت قلعه تقسیم بر چهار می باشد. شهر مستقل می تواند با زور یا صلح ضمیمه شود.

زمین رایگان مستقل

می تواند در صلح ضمیمه شود. هیچ ساختمان، ارتش و روستایی وجود ندارد. زمین ها پاداش های متفاوتی دارند و 4 واحد در نقشه را اشغال می کنند.

انواع زمین

زمین ها بر روی نقشه جهانی به سه گروه تقسیم می شوند - شهرهای مستقل، زمین های خالی و زمین یا منابع خاص

شهرهای مستقل

بیشتر آن ها خارج از منطقه منحصر به فرد بر روی نقاط آزاد جایی که می توانند غارت، ضمیمه و تبعه شوند، قرار دارند. 10 سطح برای شهرهای مستقل وجود دارد و چهارتای اول آن بر روی مرز منطقه منحصر به فرد قرار دارند.
رشد ویژگی است که با هر حمله موفق بازیکن بر روی شهر مستقل افزایش میابد. پس از چند حمله موفق که سطح شهر مستقل افزایش میابد، رشد دوباره تنظیم می شود. سطح 1: رشد 0، سطح 2: رشد 5، سطح 3: رشد 15، سطح 4: رشد 15، سطح 5: رشد 20، سطح 6: رشد 20، سطح 7: رشد 25، سطح 8: رشد 25، سطح 9: رشد 30، سطح 10: رشد 30

  جمعیت سطح قلعه مزرعه خانه ها معادن سربازخانه معبد ميدان شهر ظرفیت منابع مالیات جاده ها نوع واحد ارتش میدانی  
1 10 000 1 1 2 2 1 1 3 30 000 3 1 سبک 40 شخصی
2 15 000 1 1 3 3 1 1 4 30 000 3 2 سبک 100 شخصی
3 20 000 2 1 4 4 1 1 5 40 000 3 3 سبک 300 شخصی
4 30 000 3 1 6 5 1 1 6 60 000 3 4 سبک 500 2 500
5 40 000 4 1 6 6 2 1 7 120 000 3 5 سنگین 1 000 1 000
6 50 000 5 3 6 7 2 1 8 150 000 3 6 سنگین 2 000 650
7 80 000 6 5 8 11 2 1 9 200 000 3 7 سنگین 4 000 400
8 120 000 7 7 9 11 3 1 10 400 000 4 8 سنگین 13 000 300
9 160 000 8 9 11 12 3 1 10 600 000 4 9 نخبه 25 000 200
10 250 000 9 12 14 13 4 1 10 1 000 000 4 10 نخبه 50 000 100

 

زمین های خالی

آن ها می توانند خارج از منطقه منحصر به فرد قرار داشته و می تواند توسط بازیکن تسخیر شود. هر زمین ضمیمه شده یا مستعمره ای (به جز زمین های بیطرف) پاداش و تعدیل کننده های متفاوتی برای امپراطوری به همراه دارند.

مقادیر به صورت اتفاقی تعیین می شوند.

زمین های خالی مستقل تا 4 واحد را بر روی نقشه اشغال می کنند. بنابراین، ممکن است ایالات ضمیمه شده/ مستعمرات بر روی زمین های مختلف با پاداش های متفاوت قرار گیرند. در این صورت، علاوه بر ضمیمه بازیکن باید نوع زمین را نیز مشخص کند - پاداشی برای قلمرو

منابع خاص

اگر یک ایالت، مستعمره و یا ایستگاه تجاری بنا کنید، برای تمتم امپراطوری پاداش به همراه دارد. آن ها یک واحد بر روی نقشه جهانی اشغال می کنند و خارج از منطقه منحصر به فرد قرار می گیرند.

پاداشی برای منابع خاص یکسان وجود ندارد. اگر دو پاداش یکسان وجود داشته باشد، فقط بزرگترین به حساب می آید. پاداش های یکسان از دو منبع خاص محاسبه می شوند.

مثال: اگر دو زمین با منبع غنی طلا دارید، 10% طلا پاداش خواهید داشت. اگر یک مستعمره بر روی زمین گندم یا یک زمین برنج داشته باشید، 20% پاداش مزرعه دریافت خواهید کرد.

کمپ بربرها

سرزمین های بیطرفی که بر روی نقشه جهانی قرار گرفته اند و ارتش خودشان را دارند.آن ها می توانند مورد جاسوسی و حمله در میدان نبرد قرار گیرند، اما نمی توان آن ها را تسخیر کرد. اگر یک بازیکن در نبردی مقابل کمپ بربرها پیروز شود، آن کمپ از روی نقشه جهانی حذف شده و بازیکن جایزه ای برای پیروزی خود دریافت می کند.

 • جایگاه

کمپ بربرها در نقشه جهانی بر روی زمین های بیطرف قرار دارد و معمولا نزدیک به منابع خاص می باشند. به استثنا یک اردوگاه بومی در منطقه اختصاصی، هیچ اردوگاه دیگری نمی تواند در منطقه اختصاصی یک بازیکن قرار گیرد. پیدایش آن ها در زمان مشخصی با توجه به سرعت قلمرو رخ می دهد. تعداد آن ها نمی تواند از 2000 تا بیشتر شود. پیدایش آن ها در روز 1.75 پس از شروع قلمرو آغاز می شود. در هر ربع (100x100 واحد) 5 کمپ بربر وحود دارد و زمانی که حداقل یکی از آن ها نابود شود، سیستم یک کمپ جدید تولید می کند تا تعداد آن ها همواره 5 باقی بماند. آن ها دوباره بر روی نقاط تصادفی قرار می گیرند و لزوما در جایگاه قبلی خود نمی باشند.

توجه: دو کمپ بربر ممکن است مرز مشترک داشته و در مجاورت زمین یک بازیکن باشند.

 • کمپ بربرها: انواع

نوع این زمین ها با توجه به ارتش داخلی آن مشخص می شود. واحدهای نظامی دفاعی (سبک، سنگین، زره پوش) و سطح تحقیقات نظامی به سطح دوره (تعداد هفته های گذشته) از آغاز سرزمین بستگی دارد. 15 سطح مختلف برای کمپ بربرها وجود دارد.

 • جاسوسی و حمله

فقط از روی نقشه جهانی می توانید به کمپ بربرها حمله کرده یا از آن ها جاسوسی کنید. نمی توانید آن ها را از مرکز فرماندهی پیدا کنید.

 • جاسوسی

گزارش جاسوسی شامل اطلاعاتی درمورد ارتش و جوایزی که از نابود کردن یک قلمرو به دست می آورید را نشان می دهد.

 • حمله

تنها حمله ممکن علیه بربرها، نبرد میدانی می باشد. مدت زمان ماموریت بر اساس فرمول جا به جایی بر روی نقشه جهانی محاسبه می شود: ارتش با سرعت آرام ترین واحد حرکت می کند. گزینه رسیدن فوری نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر در نبرد میدانی موفق شوید، بازیکن پیروز جوایزی را دریافت می کند و کمپ بربر ها از روی نقشه جهانی حذف می شود.

 • جوایز

با نابود کردن یک کمپ بربر، بازیکن جوایزی دریافت می کند. مقدار جایزه بستگی به سطح کمپ دارد - هرچه سطح بالاتر باشد، جایزه بیشتر خواهد بود. جایزه ممکن است منابع، یا در شرایطی که قلمرو برده داران باشد- جمعیت آزاد باشد.

توجه: اگر جوایز کمپ بربر ها تا پایان دوره از صندوق ها جمع آوری نشوند، از بین خواهند رفت!

 • پایه

هر کمپ بربرها یک جایزه پایه به همراه دارد. که شامل موارد زیر می شود:

 • جمعیت آزاد از نابود کردن کمپ برده داری بربر ها به دست می آید. این جایزه در صندوق ها قرار می گرد و می تواند بلافاصله یا در تاریخ دیگر دریافت شود.
  زمانی که دریافت جمعیت آزاد را انتخاب می کنید، آن ها به جمعیت کنونی سرزمین شما اضافه می شوند.
 • منابع - مقداری از چهار منبع (چوب، آهن، سنگ یا طلا) را به دست می آورید. سربازان در حال بازگشت آن ها را با خود به ایالت مبدا می آورند.

 

اردوگاه بربریان حمله می کند

هر اردوگاه بربریان می تواند حملاتی علیه بازیکنان مستقر در فاصله ی حداکثر 70 مایل امپراطوری ارسال کند. اردوگاه های محلی فقط می توانند به بازیکنی حمله کنند که منطقه انحصاری او که در آن ایجاد شده نیز مشمول آن باشد. هر اردوگاه بربریان قادرست حملات را تا زمان نابودی ارسال کند. تخریب آن، روی حملاتی که توسط آن فرستاده شده تاثیر نمی گذارد - آنها در هر شرایطی به هدف خود می رسند. اهداف احتمالی برای اردوگاه های بربریان یک سطح معین، فقط سازه های بازیکنان در محدوده نقاط مشخصی هستند که عبارتند از:

 • اردوگاه بربریان به نقاط بازیکنان:

 • اهداف احتمالی حملات بربریان، ایالات بازیکن (پایتخت شامل) و مستعمرات می باشد که سطح تهدید بربریان بالای یک حد مشخصی می باشد. ایستگاههای نظامی و تجاری و همچنین تبعه ها بوسیله بربریان قابل حمله نیستند. زمان حرکت حملات بین 55 تا 60 دقیقه است که به طور تصادفی تعریف شده و حملات از لحظه ارسال آن توسط مدافع قابل مشاهده است. آرایش نظامی حمله بربریان توسط نوع ارتش مستقر در اردوگاه تعریف می شود. در صورتیکه محاصره قلعه ارسال شود تعداد معینی از موتورهای محاصره را نیز شامل می شوند. امتیاز روحیه پایه ارتش بربریان در غارت 100 و در محاصره قلعه - 120 می باشد. هر اردوگاه ژنرال خود را دارد و هر حمله توسط آن ژنرال رهبری می شود. مهارت های ژنرال نبرد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و روی صفحه نمایش ماموریت قابل مشاهده است. بربریان محلی هرگز توسط ژنرال رهبری نمی شوند. تعداد حملات فرستاده شده از یک اردوگاه بربریان محدود نمی شود و این روی نوع و آرایش نظامی بربریان تاثیر نمی گذارد. حملات بربریان اضافه ها در منوی پرمیوم را قفل نمی کند.انواع حملات به نوع اردوگاه بربریان بستگی دارد مانند زیر:
  • حملات بربریان همیشه محاصره قلعه می باشد.
  • حملات فاتحان همیشه محاصره قلعه می باشد.
  • حملات یورشگران همیشه محاصره قلعه می باشد و غارتها به نسبت 50:50 است
  • حملات برده داران همیشه غارت می باشد
 • اهداف اردوگاه بربریان
 • چگونه تهدید بربریان در سازه ها ی بازیکن افزایش می یابد؟

سطح تهدید بربریان تا زمانی که یک اردوگاه بربریان داخل 70 مایل امپراطوری قرار داده می شود احتمال اینکه یک سازه مورد حمله قرار بگیرد را مشخص می کند. این تهدید به طور جداگانه در هر سازه تجمع می یابد.

سطح تهدید بربریان به 3 روش افزایش می یابد:

 • با گذشت زمان - هر ساعت، تهدید با درصد مشخصی افزایش می یابد
 • وقتیکه ساخت و ساز هر ساختمانی شروع می شود
 • وقتیکه ماموریت نظامی تنظیم شود (بجز لشکرکشی)

وقتیکه حمله بربریان بر علیه سازه یک بازیکن تنظیم شود، سطح تهدید بربریان که تنظیم مجدد می شود در همه سازه های دیگر با درصد کمی کاهش می یابد.

 • قدرت حمله بربرها

قدرت و صلابت حملات بربریان توسط تعداد اردوگاه های بربریان یک بازیکن که با موفقیت در 24 ساعت گذشته مورد حمله قرار گرفته است تعیین می شود. هر چه حملات بیشتری توسط یک بازیکن انجام گیرد، قدرت حملات بربریان علیه او بیشتر خواهد بود. اگر بازیکنی حملات موفقیت آمیزی در برابر یک اردوگاه بربریان در 24 ساعت گذشته نداشته باشد، او توسط ارتشی متشکل از 50٪ تعداد واحدهای اردوگاه حمله ای مورد حمله قرار خواهد گرفت. با هر حمله موفقیت آمیز یک بازیکن در مقابل یک اردوگاه بربریان، قدرت حمله بربریان 10 درصد افزایش می یابد. به عنوان مثال: یک بازیکن توسط یک اردوگاه بربریان که ارتشی متشکل از 1000 سواره نظام سبک است مورد حمله قرار می گیرد. اگر بازیکن حملاتی علیه یک اردوگاه بربریان در 24 ساعت گذشته نداشته باشد، او با 50٪ آن ارتش که 500 سواره نظام سبک است مورد حمله قرار می گیرد. اگر این بازیکن 10 حمله موفق در برابر یک اردوگاه بربریان در 24 ساعت گذشته داشته باشد، او توسط 150٪ آن ارتش که 1500 سواره نظام سبک است مورد حمله قرار می گیرد.

رشد

ایالات ضمیمه

یک بازیکن حداکثر می تواند 20 ایالت را ضمیمه کند (پایتخت + 19 ایالت دیگر). برای ضمیمه کردن یک زمین (شهر مستقل، زمین خالی مستقل یا زمین با منابع خاص) و تبدیل آن به ایالت، باید سطحس از متمرکز سازی داشته باشید: ضمیمه می تواند مسالمت آمیز یا با زور از روی نقشه جهانی انجام گیرد.

 • ضمیمه کردن یک شهر مستقل
  • مسالمت آمیز: باید 1.5 برابر هزینه تمام ساختمان ها را پرداخت کنید. زمانی که به صورت مسالمت آمیز ضمیمه می کنید، سطح ساختمان ها دست نخورده باقی می ماند.
  • با زور: لازم است که ارتش خود را به حمله در قلعه ها ارسال کنید و 1000 جمعیت بیکار داشته باشید. پس از پیروزی در نبرد، زمین بخشی ار امپراطوری شما شده اما تمام ساختمان ها سطح خود را از دست می دهند. اگر شهر مستقل سطح 1 قلعه و یا سطح 10 معادن را به طور پیش فرض داشته باشد، این ساختمان ها در سطح 1 و 10 باقی می مانند. ارتش شهر مستفل با حداقل سطح تحقیقات نظامی لازم برای واحدهای خود مبارزه می کند.

پس از ضمیمه کردن یک شهر مستقل، ایالت جدید 4 واحد را اشغال می کند.

 • ضمیمه کردن زمین خالی مستقل: این اتفاق فقط با روش مشالمت آمیز با ارسال 1000 روستایی برای استقرار در آن جا ممکن می باشد . پس از ضمیمه کردن موارد زیر را خواهید داشت:
  • تالار شهر
  • اولین سطح ایستگاه نقل و انتقال
  • خانه های سطح 1
  • مسجد
 • ویژگی ها:
 • بهره وری

هر ایالت ضمیمه شده 10% منابع کمتر نسبت به ایالت پیشین خود تولید می کند.

 • رضایتمندی

میزان رضایتمندی پایه در تمام ایالات ضمیمه شده 100 می باشد. +20 امتیاز برای پایتخت وجود دارد.

 • انتقال منابع

از طریق استگاه نقل و انتقال انجام می گیرد. یک ایالت بر روی ناحیه 2x2 قرار می گیرد. جا به جایی بین ایالاتتان برای هر نقطه 0.625 دقیقه، 1.25 دقیقه برای ایالات مجاور، 5 دقیقه بین ایالاتی که با یک ایالت جدا شده اند، 7.5 دقیقه برای ایالاتی که دو ایالت فاصله دارند، زمان نیاز است.

 • مسیر امپراطوری

زیرساخت های است که می تواند ایالات ضمیمه را مرتبط کند. هر سطح از این سازه ها زمان انتقال منابع را کوتاه تر می کند و زمان جا به جایی ارتش 5% کم می شود و همچنین 10% پتانسیل تجاری بین ایالات را افزایش می دهد.

 • جا به جایی ارتش

جا به جایی ارتش بین ایالات مدل نقل و انتقال را دنبال می کند. زمان جا به جایی برای حمله دشمن بدون توجه به نقطه شروع و مقصد (ایالت یا مستعمره) همیشه ثابت است. این زمان معادل زمانی است که جا به جایی میان پایتخت مهاجم و پایتخت مدافع طول می کشد.

 • مهارت های فرمانده

به غیر از پاداش خاص برای زمین ها و شهرهای مستقل برای ضمیمه استعمار ، دو پاداش دیگر وجود دارد: 50% افزایش دو مهارت مختلف فرمانداری. سیستم دو مهارت را که کاربر دارد انتخاب می کند. اگر کاربر هیچ مهارت فرماندهی نداشته باشد، سیستم دو مهارت را به طور اتفاقی انتخاب کرده و کاربر برای آن ها پاداش دریافت می کند. اگر فرماندهی مشخص نشده باشد، ایالت پاداش را دریافت نمی کند. به این معنا که آن ها تا زمانی که شدایط مشخصی وجود داشته باشد، بی تاثیر می باشند. هدف اصلی بازیکن باید توسط فردی که هردو مهارت را دارد مشخص شود تا هردو آن ها تاثیر گذار باشند.

اتباع

یک ناحیه بر روی نقشه جهانی اشغال می کنند. یک بازیکن حداکثر می تواند 11 ایالت تبعه داشته باشد. برای تبدیل یک زمین به تبعه باید سطح متمرکزسازی و تدارکات تبعه لازم است.

 • تبدیل شدن به تبعه

تبعه کردن یک زمین فقط با ارسال سربازان برای ماموریت تسخیر قلعه ممکن است. به این معنا که فقط می توانید شهرهای مستقل را تبعه کنید. یک تبعه می توان در کنار یک امپراطوری با نواحی دیگر (منطقه اختصاصی، ایالات خارج از مرز آن، مستعمره، نظامی و یا ایستگاه تجاری) قرار گیرد، اما نمی تواند در مجاورت اتباع و شهرهای مستقل دیگر قرار گیرد. باید حداقل یک واحد بین آن ها فاصله باشد.

 • ویژگی های اتباع
  • جمعیت: رشد جمعیت از لحظه ای که زمین حالت تبعه دارد تا زمانی که به عنوان یک ایالت ضمیمه شود متوقف خواهد شد. تعداد آن با استفاده از پارامترهای شهر مستقل از پیش تعیین می شود.
  • ارتش: تا زمانی که زمین ضمیمه شود ثابت باقی می ماند. تعداد واحدها با توجه به پارامترهای شهر مستقل از پیش تعیین می شود.
  • درآمد
   • درآمد تجارت: بستگی به سطح مسیرهای تجاری دارد. طلا در انبار پایتخت جمع آوری می شود.
   • درآمد تکریم اتباع: با توجه به پارامترهای شهر مستقل از پیش تعیین می شود. طلا به دست آمده از این راه باید توسط بازیکن به پایتخت انتقال یابد.
  • زمین های تبعه می توانند ضمیمه، آزاد یا توسط بازیکنان دیگر تسخیر شوند.
  • ضمیمه کردن تبعه: فقط در صورتی ممکن است که ناحیه آن مرز مشترکی با ایالت ضمیمه یا پایتخت داشته باشد. می تواند مسالمت آمیز یا با زور همانند مراحل ضمیمه کردن شهر مستقل، ضمیمه شود.

توجه: بدون توجه به مسالمت آمیز بودن ضمیمه یا زور، امتیازات ساختمان ها شهر مستقل به اکانت کاربر اضافه می شود.

پس از آنکه تبعه را با زور ضمیمه کردید، ساختمان های آن یک سطح از دست می دهند، به جز:
- خانه ها - سطح پیش از تسخیر را حفظ می کنند؛

 

-قلعه - اگر پیش از تسخیر سطح 1 بوده باشد.

 

 • آزاد کردن یک زمین تبعه: هر زمانی می توانید یم تبعه را آزاد کنید. زمین به یک شهر مستقل باز می گردد و شما درآمد آن را از دست می دهید. منابع به دست آمده در دوره تبعه بودن از بین می رود و از 0 تولید می شود.
 • تسخیر یک تبعه: زمین تبعه نمی تواند توسط دشمن غارت شود، اما در صورتی که خارج از منطقه اختصاصی باشد می تواند گرفته شود. بازیکنان دیگر می توانند به آن حمله کرده و با ارتش و قلعه داخل آن مبارزه کنند. در صورت موفق بودن محاصره، مهاجم زمین تبعه را دریافت می کند.

مستعمرات

تا 4 ناحیه بر روی نقشه جهانی اشغال می کند و نمی تواند در منطقه اختصاصی بنا شود. اندازه یک مستعمره بستگی به تعداد ساکنین آن دارد. برای استعمار نیاز به یک سطح آزاد از مستعمره سازی و حداقل سطح اول تدارکات استعمار است. مستعمرات می تواند بر روی زمین های آزاد، زمین ها مستقل بیطرف،زمین هایی با پاداش و منابع خاص ساخته شوند و می توانند در کنار مستعمره، تبعه، ایستگاه تجاری و نظامی بازیکنان دیگر قرار گیرند. اگر زمین تبعه و مستعمره بازیکن دیگر مرز مشترکی داشته باشند، مالک ناحیه تببه نمی توانند آن ضمیمه کند مگر آن که مستعمره بازیکن دیگر را تخریب کند. نمی توانید یک زمین را که در مجاورت ایالت ضمیمه شده کاربر دیگر قرار دارد،استعمار کنید.

 • استعمار

فقط مسالمت آمیز انجام می شود. برای استعمار باید 50000 روستایی و منابع را از ایالت ضمیمه شده یا مستعمره دیگر به زمین خالی (با یا بدون پاداش) بفرستید. ساخت آن 15 ساعت زمان می برد و زمانی که تمام شود مستعمره شامل ساختمان های زیر می شود: مزرعه - سطح 8، میدان شهر - سطح 1، ایستگاه نفل و انتقال - سطح 1، مسیر تجاری- سطح 1، خانه ها- سطح 2، قلعه - سطح4. هزینه ساخت آن ها برابر مجموعه هزینه تمام ساختمان های لازم (در معماری سطح 0) می باشد.

 • استعمار یک زمین - گر زمین بر روی زمین های متفوت دیگری قرار داشته باشد، بازیکن باید یکی از آن ها را با توجه به پاداش و تعدیل کننده آن ها انتخاب کند(در صورتی که تاثیر پاداش تعدیل کننده بر روی زمین بیش از یک باشد). مستعمره دو پاداش متفاوت دریافت می کند: 50% افزایش دو مهارت فرماندهی.
 • استعمار زمین با منابع خاص - همانند استعمار زمین های خالی انجام می شود. تفاوت آن در میزان پاداش و تعدیل کننده آن از نوع زمین و پاداش های دو مهارت فرمانداری می باشد. شما از منابع خاص پاداش دریافت می کنید که بر روی کل امپراطوری تاثیر می گذارد. مستعمره بر روی زمین با منبع خاص بدمن توجه به محدوده امتیاز آن می تواند مورد حمله قرار گیرد ، به این معنا که هیچ مجازاتی برای روحیه ، افتخار و حمله مهاجم وجود ندارد.
 • ویژگی های مستعمرات

همانند ایالات ضمیمه می باشند - می توانید ساختمان بسازید، ارتش استخدام کنید و منابع تولید و منتقل کنید.

 • تخریب یک مستعمره
 • با حمله دشمن- یک مستعمره زمانی که بدون قلعه باشد نابود می شود. هر محاصره موفق سطح قلعه را یکی کاهش می دهد. زمانی که مستعمره قلعه ای با سطح 0 داشته باشد، به طور خودکار از روی نقشه جهانی حذف می شود. نصف جمعیت و 90% ارتش آن به ایالت/مستعمره ای که از آن آمده اند باز خواهند گشت. مالک آن منابع به دست آمده از مستعمره، امتیازات ارزش خالص و 10 امتیاز رضایتمندی را از دست می دهد. در شرایط جه به جایی ارتش از امپراطوری به مستعمره، این ارتش نیز باز می گردد. اگر در زمانی که یک ماموریت نظامی در حال انجام است تخریب صورت گیرد، ارتش آن به پایتخت امپراطوری باز می گردند. هر نبرد ناموفق دفاعی مستعمره باعث جا به جایی پادگان و انتقال به زمین می شود. حمله به مستعمرات با منابع خاص از جرایم محدوده امتیاز تاثیر نمی پذیرند، به این معنا که هیچ مجازاتی برای روحیه، افتخار و حمله مهاجمان وجود ندارد.
 • به انتخاب مالک - می توانید مستعمره خود را با انتخاب گزینه ’تخریب مستعمره’ خراب کنید. تخریب آن 50% جمعیت را به ایالت یا مستعمره اولیه باز می گرداند. منابع به دست آمده از مستعمره و امتیازات ارزش خالص را از دست می دهید. اگر واحدی در مستعمره وجود داشته باشد و یا در حال جا به جایی از آن باشد، نمی توان آن را تخریب کرد.
 • تخریب خودکار - یک بازیکن می تواند مستعمره خود را به دلیل مسدود شدن اکانت توسط مدیریت بازی برای بیش از 7 روز و یا حالت تعطیلات برای بیش از 16 روز از دست بدهد. نصف جمعیت آن و 90% ارتش مستقیما به ایالت/مستعمره ای که از آن آمده اند باز می گردند. مالک امتیاز ارزش خالص به دست آمده از منابع را از دست می دهد. تمام منابع به دست آمده به پایتخت منتقل می شوند. زمانی که مستعمره توسط سیستم تخریب می شود، هیچ امتیاز رضایتمندی از دست نمی دهید.

توجه: فقط مستعمراتی که بر روی منابع خاص قرار دارند می توانند به طور خودکار تخریب شوند.

 • مستعمره تخریب ناپذیر

یک مستعمره می تواند تخریب ناپذیر شود اگر مالکیت آن پس از رسیدن به سطح 8 قلعه برای 7 هفته حفظ شود. زمانی که این دوره به پایان رسد، مستعمره حالتی مشابه ایالات ضمیمه پیدا می کند. فقط مرز مشترکی با آن ها ندارد. اگر قلعه این مستعمرات تخریب شود، یک سطح سقوط نمی کند. مدافع می تواند با پرداخت منابع لازم آن را بازسازی کند.

توجه: مستعمرات تخریب ناپذیر می توانند توسط مالکانشان تخریب شوند.

 • رضایتمندی

همانند ایالات ضمیمه محاسبه می شود اما یک تعدیل کننده اضافی برای فاصله ها دارد که هرچه فاصلهمستعمره از پایتخت بیشتر بتشئ، این تعدیل کننده منفی تر خواهد بود. این فرمول استفاده می شود: 0,00025 * فاصله* فاصله- 0,23 * فاصله-13

مثال: کاربری که مستعمره ای یا فاصله 5 ناحیه از پایتخت دارد. تعدیل کننده رضایتمندی فاصله به صورت زیر می باشد:0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

زمانی که فاصله بیش از 400 باشد، همواره 65 امتیاز از دست می دهید.

بیشترین امتیاز رضایتمندی 100 می باشد. با استعمار یک زمین با منابع خاص می توانید آن را 10 امتیاز افزایش دهید. اگر میزان رضایتمندی از 50 کم تر شود، احتمال شورش 2% افزای می یابد که می تواند باعث محدودیت مالیات تا زمان افزایش دوباره رضایتمندی خواهد شد. اگر رضایتمندی به 20 و م تر برسد، احتمال وقوع شورش افزایش یافته که می تواند باعث قطع موقتی مالیات و عدم دسترسی برای 24 ساعت به مستعمره تا زمان بازیافت دوباره رضایتمندی شود . در این دوره فقط برگزاری جشن ممکن است.

 • بهره وری

اولین مستعمره 90% قابل بهره برداری بوده و هر مستعمره پس از آن 10% بهره وری کم تر خواهد داشت. نصف جریمه فاصله به این درصد اضافه می شود. هر سطح از تحقیق حکومت مستعمره ای میزان بهره برداری را 5% افزایش می دهد. بدون تحقیق حکومت مستعمره ای، بهره برداری مستعمره دهم 0 خواهد بود و هر مستعمره پس از آن 10% بهره وری کم تر خواهد داشت و مقدار آن منفی می شود.

مثال: اگر کاربر برای اولین مستعمره خود جریمه فاصله -14 رضایتمندی داشته باشد، بره وری آن اینگونه محاسبه می شود:100% - 10% -14/2 = 83% (بدون تاثیر تحقیق حکومت مستعمره ای). اگر سطح اول تحقیق انجام شده باشد، میزان بهره وری 5% افزایش میابد و 88% خواهد بود.

 • سیستم مالیات مستعمره

مالیات مستعمرات همانند ایالات ضمیمه می باشد.

 • نقل و انتقال منابع

از منو ایستگاه انبار انجام می شود و ساختار آن مشابه ایالات ضمیمه می باشد.

 • مسیر تجاری - یک ساختمان که در مستعمرات و ایستگاه تجاری ساخته می شود. نقش آن مانند مسیر امپراطوری بین ایالات ضمیمه می باشد و زمان نقل و انتقال به پایتخت را در هر سطح 5% کاهش می دهد. با هر سطح بازیکن بازیکن می تواند 10% بیشتر از پتانسیل تجاری خود بر اساس سرزمین با جمعیت کم تر استفاده کند.
 • جا به جایی ارتش

زمان جا به جایی میان ایالات و مستعمرات مشابه زمان میان ایالات ضمیمه می باشد - کوتاه ترین راه ممکن انتخاب می شود.

ایستگاه تجاری

یک واحد بر روی نقشه جهانی اشغال می کند و فقط بر روی زمین های منابع خاص خارج از منطقه اختصاصی قابل ساخته شندن است. می تواند در مجاورت ایستگاه تجاری بازیکنان دیگر، مستعمره، یک پایگاه نظامی و یا تبعه ساخته شود. نمی تواند مرز مشترکی با امپراطوری بازیکنان دیگر داشته باشد (پایتخت و ایالات ضمیمه). پاداش منابع خاص بر روی کل امپراطوری تاثیر دارد و این امکان همچنین طلا بیشتر برای ایستگاه تجاری به همراه دارد - زمانی که ایستگاه تجاری را می سازید. با توجه به اینکه این ایستگاه یک واحد بر روی نقشه جهانی را اشغال می کند، فقط یک پاداش یا تعدیل کننده به همراه دارد.

 • تاسیس یک ایستگاه تجاری

برای تاسیس ایستگاه تجاری نیاز به تحقیقات مدیریت تجاری و تدارکات تجاری دارید. هر سطح مدیریت تجاری اجازه تاسیس یک ایستگاه تجاری را می دهد. اولین سطح تدارکات تجاری فاصله ممکن برای ساخت ایستگاه تجاری از امپراطوری را 5 واحد گسترش می دهد. هر سطح پس از آن 8% از سطح پیشین تاثیرگذارتر است. هزینه تاسیس یک ایستگاه تجاری برابر با مجموع هزینه ساختمان های مورد نیاز در معماری سطح یک می باشد.

 • قلعه - سطح 3
 • مسیر تجاری- سطح 1
 • ایستگاه انبار- سطح 1

با انتخاب گزینه مربوطه از منو زمانی که بر روی زمین انتخاب شده در نقشه جهانی کلیک می کنید، می توانید آن را تاسیس کنید. سرعت انجام ماموریت برابر با سرعت واگن نقل و انتقال می باشد. زمان ساخت 3 بوده و در آن دوره حمله به آن ممکن نمی باشد. تاسیس یک ایستگاه تجاری به شما 10 امتیاز رضایتمندی برای کل امپراطوری پاداش می دهد.

 • ویژگی های ایستگاه تجاری
  • ساختمان ها

ساختمان های موجود در تالار شهر ایستگاه تجاری، که بازیکنان می توانند آن ها را ارتقا دهند، مسیر تجاری و ایستگاه انبار می باشد. قلعه قابل ارتقا نمی باشد و بالاتری سطح آن 3 است. در قسما ’نظامی’، دکمه ای برای ساخت سطح قلعه در دسترس قرار خواهد گرفت در صورتی که قلعه با حمله دشمن آسیب دیده باشد. سطح یک برج و انبار قلعه نیز برای ساخت در دسترس خواهند بود.

 • نقل و انتقال منابع

از ایستگاه انبار انجام می شود و همانند نقل و انتقال بین ایالات می باشد.

 • مسیر تجاری - یک امکان در مستعمرات و ایستگاه تجاری. نقش آن مانند مسیر امپراطوری میان ایالات ضمیمه بوده بوده و در هر سطح زمان انتقال به پایتخت را 5% کاهش می دهد. با هر سطح بازیکن قادر به استفاده 10% بیشتر از پتانسیل تجاری خود بر اساس سرزمین با جمعیت کم تر می شود.
 • ارتش و دفاع

نمی توانید ارتش خود را در ایستگاه تجاری مستقر کنید. در صورت حمله دشمن، دفاع به قلعه و برج بستگی دارد. می توانید سرزمین را با تاسیس پایگاه نظامی بیشتر محافظت کنید. در این راه، اگر مهاجمان بخواهند به ایستگاه تجاری شما حمله کنند، یابد اول پایگاه نظامی را نابود کنند.

 • پتانسیل تجاری

هیچ جمعیتی در ایستگاه تجاری وجود ندارد و پتانسیل آن با توجه به منابع خاص داخل آن محاسبه می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد مقادیر پتانسیل تمان زمین های منابع خاص، ’نقشه جهانی’=> ’انواع زمین’ => ’منابع خاص’ را مشاهده کنید.
ایستگاه تجاری اندازی گیری انتزاعی می باشد که امکانات یک قلمرو برای کسب طلا اضافی در خزانه امپراطوری را مشخص می کند. طلاهای تولید شده با توجه به پتانسیل تجاری ایستگاه تجاری و پتانسیل تجاری پایتخهت محاسبه می شود. تعداد روستاییان مناطق کم جمعیت تر گرفته می شود. بنابراین هر سطح ساخته شده از مسیر تجاری، 10% امکانات بیشتر نسبت به پتانسیل تعریف شده را تضمین می کند( برای منطقه کم جمعیت).

 • تخریب

ایستگاه تجاری می تواند توسط مالک و حمله دشمن قابل نابودی است.

 • در صورت حمله دشمن

یک محاصره قلعه موفق بر روی ایستگاه تجاری، یک سطح قلعه را تخریب می کند. زمانی که به 0 برسد، سرزمین نابود شده و کاربر منابع جمع آوری شده، امتیازات ارزش خالص به دست آمده از ساخت و توسعه را از دست می دهد. او همچنین پتانسیل تجاری سطح های مسیرهای تجاری و پاداش منابع خاص را از دست می دهد. 5 امتیاز رضایتمندی از تمام امپراطوری کاسته می شود.
حمله بر روی زمین های منابع خاص تاثیری از جریمه محدوده امتیاز نمی گیرند، به این معنا که هیچ مجازاتی بر روی روحیه، افتخار و مهاجمان وجود ندارد.

 • به خواست مالک

این گزینه زمانی که بر روی سرزمین در نقشه جهانی کلیک می کنید در دسترس است. با تخریب کاربر منابع جمع شده از آنجا، امتیازات ارزش خالص به دست آمده از ساخت و توسعه، پتانسیل تجاری از سطوح مسیرهای تجاری و پاداش منابع خاص را از دست می دهد.

 • تخریب خودکار

این امکان وجود دارد که شما ایستگاه تجاری خود را به طور خودکار از دست بدهید. این ذر شرایط زیر ممکن می شود:

 • اکانت شما بیش از 16 روز است که در حالت تعطیلات می باشد.
 • اکانت شما بیش از 7 روز است که در حالت تعطیلات می باشد.

با تخریب توسط سیستم، کاربر پاداش به دست آمده از منابع خاص و امتیاز ارزش خالص به دست آمده از ساخت و توسعه سرزمین را از دست می دهد. منابع حمع آوری شده به پایتخت باز گردانده می شوند.

پایگاه نظامی

یک واحد بر روی نقشه جهانی اشغال کرده و می توانید آن را در هر جایی به جز شهرهای مستقل و زمین های منابع خاص بنا کنید. عملکرد اصلی این امکان محافظت از ایستگاه تجاری است زیرا هیچ ارتشی نمی تواند آنجا مستقر شود. برای این هدف پایگاه نظامی باید کرز کشترکی با ایستگاه تجاری داشته باشد. بنابراین دشمن ابتدا باید پایگاه نظامی را نابود کند تا بتواند به ایستگاه تجاری برسد. پایگاه های نظامی می توانند در کنار هر ساختمانی قرار گیرند اما فقط بر روی ایستگاه تجاری تاثیر دفاعی دارند.

 • ساخت پایگاه نظامی

انجام تحقیق سطح 5 متمرکز سازی و حداقل سطح 1 مدیریت نظامی ئ تدارکات تظامی ضروری است. هر سطحی پس از سطح اول مدیریت نظامی اجازه ساخت یک پایگاه نظامی دیگر را دارید. اولین سطح تدارکات نظامی فاصله ای از امپراطوری که می توانید ایستگاه تجاری را بسازیر 5 واحد گسترش می دهد. هزینه آن برابر مجموع تمام ساختمان ها در معماری سطح 0 می باشد.

 • قلعه سطح 4
 • استگاه انبار سطح 1
 • کمپ نظامی سطح 1

هر سطح کمپ نظامی اجازه استقرار 120000 ارتش زمینی را می دهد.

با استفاده از دکمه موجود زمانی را بر روی نقشه جهانی زمین را انتخاب می کنید، تاسیس می شود. اگر زمین پاداش نظامی یا پاداش نظامی تعدیل کننده داشته باشد، سرزمین فقط از این پاداش ها تاثیر می پذیرد. هر پاداش اقتصادی تاثیری ندخواهد داشت. ساخت و ساز 3 زمان می برد و در این دپمدت حملات بر روی قلمرو غیرفعال می باشند. ماموریت تاسیس با سرعت واگن های نقل و انتقال جا به جا می شود.

 • ویژگی های پایگاه نظامی
  • ساختمان ها

پس از اتمام ساخت و ساز، سرزمین از سطوح از پیش تعیین شده قلعه معین می شود، انبار ایستگاه و کمپ نظامی می توانند ارتقا یابند. تمامی امکانات دفاعی در قسمت نظامی ساخته می شود. این شامل استحکامات - یک امکان فقط برای این سرزمین می شود. هر سطح آن 2% پاداش برای ارتش زمینی دفاعی به همراه دارد. پایگاه نظامی که جمعیت، تولیدات و بهره وری ندارد.

 • نقل و انتقال

از منو داخل ایستگاه انبار انجام می شود و الگو انتقال منابع میان ایالات ضمیمه پیروی می کند.

 • ارتش و جه به جایی ارتش

تعداد واحدهای نظامی که می تواند در این امکان مستقر شود بستگی به سطح کمپ نظامی دارد. زمان جا به جایی از/به پایگاه نظامی ثابت است: 180 و نمی توان آن را با استفاده از الماس فوری انجام داد. اگر حد کمپ نظامی رسیده باشد، پس ار رسیدن ارتش در حال حرکت تخلیه نمی شود و به طور خودکار به جایی که از آن آمده باز می گردد. اگر هنوز جای خالی در پایگاه نظامی وجود داشته باشد، اما برای کل ارتش جا به جا شده کافی نباشد، جاهای خالی پر شده و باقی آن ها به نقظه شروع بازگردانده می شوند. اگر در زمان رسیدن ارتش یک پایگاه نظامی نابود شده بیاید، دوباره به جایی که از آن آمده باز می گردد. هزینه نگهداری ارتش زمینی ذر پایگاه نظامی х1,2. می باشد.

 • دفاع

در مرکز فرماندهی گزینه ای برای عقب نشینی ارتش دفاعی وجود دارد. اگر کاربر بخواهد از آن استفاده کند، ارتش میارزه نخواهد کرد. این گزینه فقط در پایگاه نظامی موجود می باشد.

 • تخریب
  • در صورت حمله دشمن

یک محاصره قلعه موفق در برابر نابودی پایگاه نظامی، یک سطح قلعه را تخریب می کند. زمانی که به سطح 0 می رسد، سرزمین نابود شده و کاربر منابع جمع آوری شده، امتیازات ارزش خالص را از دست می دهد. اگر پس از تخریب ارتش مستقر شده ای باقی مانده باشدريال بازیکن 10% واحدهای نجات یافته را از دست می دهد. باقی آن ها به سرزمینی که از آن آمده اند باز می گردند.
حمله به پایگاه نظامی، که از یک ایستگاه تجاری دفاع می کند از جریمه محدوده امتیاز تاثیر نمی پذیرند به این معنا که هیچ مجازاتی بر روی روحیه، افتخار و مهاجم وجود ندارد.

 • به خواست مالک

این گزینه زمانی که بر روی سرزمین در نقشه جهانی کلیک می کنید، موجود است. اگر واحدهایی در پایگاه نظامی باشند و یا جا به جایی ارتسش و ماموریت جاسوسی از آن اتفاق می افات، نمی تواند تخریب شود. پس از تخریب کاربر منابع جمع آوری شده و امتیازات ارزش خالص به دست آمده را از دست می دهد.