جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

امپراطوری ها

واحدهای نظامی امپراطوری ها

 

 

 

 

پادگان سواره نظام

 

جاسوسان

 - هماننددیگر نظامیان آموزش داده میشوند. تمرینات آنها در پادگان سواره نظام انجام میگیرد. زمان آموزش: 60
دقیقه.
 - هزینه ارسال جاسوس به ماموریت: 20 طلا
 - سرعت: 3600 مایل در ساعت

 

سواره نظام سبک


 - دارای پاداش حمله ضربدر 2 برابر سواره نظام سبک و بدون پاداش برابر سواره نظام سنگین هستند.

 - در برابر شمشیرزنان با نیمی از کارآمدی خود مبارزه میکنند. 
 - واحد های ضد آنها کمانداران صحرانشین و امپراطور هستند. برای نبرد با آنها از قدرت حمله دو برابر استفاده کنید.
 - در مرکز، افراد ذخیره با قدرت ضربه پذیری 0.8 میارزه میکنند و در کناره ها براساس میزان پایه است. 

 

سواره نظام سنگین

 - دارای پاداش حمله ضربدر 2 برابر سواره نظام سبک و بدون پاداش برابر سواره نظام سنگین هستند.
 - در برابر شمشیرزنان با نیمی از کارآمدی خود مبارزه میکنند. 
 - واحد های ضد آنها کمانداران صحرانشین و امپراطور هستند. برای نبرد با آنها از قدرت حمله دو برابر استفاده کنید.
 - در مرکز، افراد ذخیره با قدرت ضربه پذیری 0.8 میارزه میکنند و در کناره ها براساس میزان پایه است. 
 
 
پهلوان ها
 
- با پاداش حمله 4 برابر کمانداران و پاداش حمله 2 برابر شمشیرزنان مبارزه میکنند و برابر افراد ذخیره  پاداشی معادل یک چهارم دارند. 
 - پاداش ضربدر 2
 - پاداش حمله 1.2 در زمان حمله
 - در کناره ها با قدرت 1.1 میارزه میکنند و در مرکز با قدرت معمول خود مبارزه میکنند.
 - ضعف: توانایی حمله به دژ را ندارند. در محاصره دژ نیمی از قدرت معمول را دارند و ضربه زنی آنها نصف میباشد. 
 
 
 
میدان تیراندازی

 

کمانداران سبک
 

 - مادامیکه در پادگان هستند، در برابر ارتش دشمن با قدرت معمول خود ضربدر 4 میارزه میکنند.
 - در برابر شمشیزنان با قدرت حمله نصف حمله میکنند.
 - در برابر افراد ذخیره با قدرت حمله دو برابر.
 - در برابر دژکوب ها با قدرت یک چهارم. 
 - بدون در نظر گرفتن مکانی که در آن حمله میکنند، مرکز و یا کناره، همیشه با قدرت پایه خود حمله میکنند و ضربه پذیری و ضربه زنی ثابتی دارند.
 
 
 
 
کمانداران سنگین
 
 - مادامیکه در پادگان هستند، در برابر ارتش دشمن با قدرت معمول خود صربدر 4 میارزه میکنند.
 - در برابر شمشیزنان با قدرت حمله نصف حمله میکنند.
 - در برابر افراد ذخیره با قدرت حمله دو برابر.
 - در برابر دژکوب ها با قدرت یک چهارم. 
 - بدون در نظر گرفتن مکانی که در آن حمله میکنند، مرکز و یا کناره، همیشه با قدرت پایه خود حمله میکنند و ضربه پذیری و ضربه زنی ثابتی دارند. 
 
 
کمانداران زبده
 
 - دارای پاداش حمله ضربدر 2 برابر سواره نظام سبک.
 - در برابر شمشیرزنان با نیمی از کارآمدی خود مبارزه میکنند. 
 - واحد های ضد آنها کمانداران صحرانشین و امپراطور هستند. برای نبرد با آنها از قدرت حمله دو برابر استفاده کنید.
 - در کناره ها زره پوش ها با قدرت ضربه پذیری 0.8 مبارزه میکنند و در مرکز براساس میزان پایه است. 
 - برای هر 1000 زره پوش در ارتش مهاجم، پاداش ضربدر 0.5 در نظر گرفته میشود. 
 - پاداش ضربدر 1.2
 - مادامیکه در پادگان هستند، با نیمی از کارآمدی خود مبارزه میکنند. 
 
 
 
پادگان پیاده نظام

 

سربازان

 - دارای پاداش حمله ضربدر 2 برابر سواره نظام سبک و بدون پاداش برابر سواره نظام سنگین هستند.
 - در برابر شمشیرزنان با نیمی از کارآمدی خود مبارزه میکنند. 
 - واحد های ضد آنها کمانداران صحرانشین و امپراطور هستند. برای نبرد با آنها از قدرت حمله دو برابر استفاده کنید.
 - در مرکز، افراد ذخیره با قدرت ضربه پذیری 0.8 میارزه میکنند و در کناره ها براساس میزان پایه است.
 
 
 
 

نیزه اندازان

 

 - در برابر سواره نظام از پاداش حمله ضربدر 2 برخوردار هستند. 
 - در برابر شمشیرزنان با نیمی از کارآمدی خود میجنگند. 
 - واحد های ضد آنها کمانداران صحرانشین و امپراطور هستند. برای نبرد با آنها از قدرت حمله دو برابر استفاده کنید.
 - در مرکز، افراد ذخیره با قدرت ضربه پذیری 0.9 میارزه میکنند و در کناره ها براساس میزان پایه است

 

 

زره پوش
 
 - دارای پاداش حمله ضربدر 2 برابر سواره نظام سبک.
 - در برابر شمشیرزنان با نیمی از کارآمدی خود مبارزه میکنند. 
 - واحد های ضد آنها کمانداران صحرانشین و امپراطور هستند. برای نبرد با آنها از قدرت حمله دو برابر استفاده کنید.
 - در کناره ها زره پوش ها با قدرت ضربه پذیری 0.8 مبارزه میکنند و در مرکز براساس میزان پایه است. 
 - برای هر 1000 زره پوش در ارتش مهاجم، پاداش ضربدر 0.5 در نظر گرفته میشود. 
 - پاداش ضربدر 1.2
 - مادامیکه در پادگان هستند، با نیمی از کارآمدی خود مبارزه میکنند. 
 
 
 

شمشیرزنان سبک

 
 - بعد از موتورهای محاصره، شمشیرزنان بهترین انتخاب در حمله به دژ هستند. پاداش حمله ضربدر 2. تعداد مورد قبول آنها سه برابر ظرفیت پادگان دژ میباشد.
 - در برابر کمانداران با پاداش حمله 2 مبارزه میکنند.
 - میزان حمله و ضربه زنی آنها به موقعیت آنها در میدان نبرد بستگی ندارد. 
 
 
 

شمشیرزنان سنگین

 
 - بعد از موتور محاصره، بهترین راه حل یورش به دژ هستند. پاداش حمله آنها ضربدر 2 است ولی قدرت ضربه زنی آنها بسیار بیشتر است. واحدهای مجاز برای محاصره دژ برابر با 6 است. 
 - در برابر کمانداران سنگین با پاداش ضربدر 2 نبرد میکنند.
 - پاداش حمله 1.2
 - در کناره ها با حمله و قدرت ضربه زنی 0.9 و در مرکز با قدرت پایه میجنگند.
 
 
 

گاردها

 
 - تنها واحد های نظامی که مییتوانند براحتی آنها را شکست دهند، سواره نظام سنگین و مردان پولادین هستند.
 - بعد از موتورهای محاصره، گاردها بهترین واحد برای حمله به دژ هستند. پاداش حمله ضربدر 2 را مانند شمشیرزنان ندارند ولی قدرت حمله و ضربه زنی زیادی دارند. تعداد مورد قبول آنها در محاصره دژ برابر است با 3 برابر ظرفیت پادگان دژ. 
 - در برابر کمانداران با پاداش حمله ضربدر 2 مبارزه میکنند.
 - در دفاع پاداش ضربه زنی 1.2 دارند.
 - در مرکز با قدرت ضربه زنی 1.2 و در کناره ها با قدرت 0.8 میجنگند. 
 
 
 
کارگاه ماشين آلات

 

دژکوب ها

 

 - پاداش ها: واحد اختصاصی تخریب دژ. با %100 قدرت خود به دژ حمله میکنند. تعداد مورد قبول دژکوب ها برابر است با تعداد پیاده نظام تقسیم بر افرادی که برای کار کردن با دژکوب مورد نیاز هستند. 
 - ضعف: با آنکه در ردیف چهارم نبرد قرار دارند، ولی خسارتی که وارد میکنند برابر است با میزان کل خسارت ارتش دشمن تقسیم بر تعداد دژکوب ها. آرام حرکت میکنند. همراه پیاده نظام حرکت میکنند.
 - ارتش همراه اجباری: 7 سرباز برای هر دژکوب. هر دژکوب 7 جای خالی برای افراد پادگان دارد.  
 
 
 
 
منجنیق های قلعه کوش
 
 - پاداش ها: واحد اختصاصی تخریب دژ. حمله با %100 قدرت.
 - قدرت حمله آنها به موتورهای محاصره و دیگر واحدهای ارتش %30 است.
 - ضعف: خسارتی که به ارتش دشمن وارد میکنند برابر است با قسمتی از خسارت کلی که به ارتش دشمن وارد شده است، نه خسارت قسمتی که بر روی آن آتش گشوده بودند. بسیار آرام حرکت میکنند.
 - همراهی اجباری ارتش: 10 سرباز برای هر منجنیق قلعه کوش.
 
 
 
 
منجنیق ها
 
 - واحد مخصوص تخریب دژ با پاداش 1.5
 - تنها با %15 قدرت به واحدهای نظامی دشمن و موتورهای محاصره حمله میکنند.
 - قبل از نبرد های تن به تن سه دور تیراندازی میکنند. 
 - ضعف: خسارتی که به ارتش دشمن وارد میکنند برابر است با قسمتی از خسارت کلی که به ارتش دشمن وارد شده است، نه خسارت قسمتی که بر روی آن آتش گشوده بودند. بسیار آرام حرکت میکنند.
 - همراهی اجباری ارتش: 15 سرباز برای هر منجنیق.
 
 
 
 
بالستیک
 
 - در زمانی که در روی برج استقرار دارند حمله میکنند.  به واحدی که روی آن تمرکز کرده اند شلیک میکنند. 
 - با %50 قدرت به دیوار دژ دشمن واحدهای نظامی آن حمله میکنند. %100 برای حمله به موتورهای محاصره. 
 - قبل از نبرد تن به تن دو دور شلیک میکنند. 
 - ضعف: خسارتی که به ارتش دشمن وارد میکنند برابر است با قسمتی از خسارت کلی که به ارتش دشمن وارد شده است، نه خسارت قسمتی که بر روی آن آتش گشوده بودند. بسیار آرام حرکت میکنند.
 - همراهی اجباری ارتش: 5 سرباز برای هر بالستیک.
 
 
 
 
واگن های ذخیره
 
- وحد های انتقال، بازگرداندن منابع غارت شده به امپراطوری.  
- واگن ها قابل انهدام هستند، درصورت شکست در جنگ میتوانید آنها را منهدم کنید.
- قابل استفاده برای انتقال منابع بین مستعمره و شهر هستند.