جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

نژادها

 

نژادها
 
 
 
در بازی امپراطوری آنلاین، دوران تسخیر سراسر پوشیده از فرمانروایانی است که متعلق به دو نژاد هستند، امپراطوران و صحرانشینان.
امپراطوری ها گرایش اقتصادی دارند، بدین معنی که گسترش آنها بیشتر بر پایه پیشرفت های اقتصادی آنها میباشد نه نظامی. در سوی دیگر، صحرانشینان توانایی های ریاست و فرماندهی دارند و تمرکز زدایی آنها در مرحله بعد مورد نظر قرار میگیرند. برای آسان کردن نحوه بازی و شروع آن، در اینحا به مواردی که به هر یک از این دو نژاد مربوط میشوند اشاراتی میکنیم:
 
امپراطوری ها

 

    از جنبه اقتصادی:
        %20   پاداش تولید سنگ. پاداش حصرانشینان ثابت و به مقدار پایه است.
        رشد جمعیت امپراطوری ها بسیار کم است و برابر با جمعیت فعلی تقسیم بر 1000+50 میباشد. توجه داشته باشید که ساختن خانه بر رشد جمعیت تاثیر مستقیم دارد. رشد جمعیت صحرانشینان ثابت است و تغییری در آن ایجاد نمیشود.
        *فعال کردن صنف پزشکان باعث افزایش %10 رشد جمعیت میشود
        مزرعه امپراطوری %38 بیشتر نسبت به مزرعه صحرانشینان کارآمدی دارد. ظرفیت مزرعه با افزایش هر مرحله %5 نسبت به مرحله قبل افزایش میابد.
        میزان پایه 7500 است.
        زمان تحقیقات اکتشافی نسبت به صحرانشینان %15 کوتاه تر است.
    از جنبه نظامی:
        دژ
            %30    نقاط ضربه پذیری بیشتر نسبت به دژ صحرانشینان.
 
            دژ امپراطوری ها %10 گرانتر از دژ صحرانشینان میباشد.
            دژهای هر دو نژاد بمنظور حفاظت از جمعیت آنها در برابر غارت است. پاداش پناهگاه امپراطوری ها %112 نسبت به مرحله قبل از آن افزایش دارد و میزان پایه آن برای امپراطوری ها 120 و برای صحرانشینان 80 است.
            پادگان دژ امپراطوری %50 کوچکتر از پادگان دژ صحرانشینان است.
        نگهداری از ارتش در سفر برای هر دو نژاد برابر است با 1.2 برابر هزینه معمول نگهداری از ارتش. توجه داشته باشید که ماموریت ارتش امپراطوری %10 گرانتر از ماموریت ارتش صحرانشینان است.
        سرعت واحدهای ارتش امپراطوری بسیار کمتر از سرعت واحدهای ارتش صحرانشینان است. برای هر یک از واحدهای ارتش درصد متفاوتی در نظر گرفته شده است. استخدام افراد برای امپراطوری ها گرانتر از صحرانشینان است و در نتیجه قدرت بیشتری دارند. در منو واحدها و واحدهای نظامی میتوانید درباره این دو نژاد بیشتر بخوانید.
        موتورهای محاصره امپراطوری ها و صحرانشینان دارای قیمت مشابه هستند ولی موتورهای محاصره امپراطوری ها %20 قدرتمندتر هستند.
        زمان استخدام و آموزش واحد ها نسبت به نژاد دیگر طولانی تر است.
        در دفاع، امپراطوری ها دارای %10 پاداش حمله نیز هستند.
        در دفاع، روحیه امپراطوری ها افزایشی معادل 10 دارد. و برای صحرانشینان در حالت حمله افزایش 10 دارد. بنابراین در حالتی که صحرانشینان به امپراطوری حمله کنند، روحیه آنها 110 در برابر 100 خواهد بود و در شرایط برعکس، 90 برابر 100 خواهد بود.
        حداکثر جمعیتی که یک امپراطوری میتواند غارت کند برابر است با %20 جمعیت مردم ایالت مورد حمله قرار گرفته. امپراطوری ها 4 امتیاز افتخار را برای عارت از دست میدهند و برای کشتن هر روستایی 5 طلا بدست می آورند.
        امپراطوری هایی که در هر یک از حملات خود پیروز شده باشند، %30 از ارتش از دست رفته خود را باز میابند. این رقم برای ارتش شکست خورده %15 میباشد.
        درصورت جنگ در برابر صحرانشینان، و فرار از جنگ بدلیل روحیه کم، امپراطوری %15 از ارتش خود را در محاصره دژ و %25 از ارتش را در نبرد میدانی از دست خواهد داد.
        در نبرد برابر یک امپراطوری دیگر، این اعداد برای محاصره دژ %10 و برای نبرد میدانی %20 میباشد.
        تعداد واحدهای مورد قبول برای محاصره دژ میتواند تا 3 برابر ظرفیت پادگان دژ باشد. شمشیرزنان و بعد از آن افراد ذخیره که از واحدهای سبک به برتر حرکت میکنند. تعداد مورد قبول دژکوب ها برابر است با تعداد پیاده نظام تقسیم بر افرادی که برای دژکوب مورد نیاز هستند.
 
 
 
صحرانشینان
 
از جنبه اقتصادی:
رشد جمعیت صحرانشینان بسیار سریعتر و بیشتر از امپراطوری ها میباشد. رشد جمعیت برابر است با: جمعیت فعلی ضربدر 2، تقسیم بر 1000+50.
محدودیت جمعیت صحرانشینان ثابت است، 200.000 نفر. بنابراین صحرانشینان نیازی ساختن خانه برای جمعیتی بیشتر از این ندارند.
با فعال کردن صنف کشاورزان %10 افزایش جمعیت دارند.
مزرعه صحرانیشینان %30 کارآمدی کمتر نسبت به مزرعه امپراطوری ها دارد. ظرفیت آن نیز %10 نسبت به مرحله قبل از آن افزایش پیدا میکند. میزان پایه 5400 است.
 
فعال کردن صنف کشاورزان باعث کاهش تلفات جمعیت به میزان %10 میشود
تحقیقات اکتشافی امپراطوری ها %10 طولانی تر از زمان پایه و %15 سریعتر است و برای صحرانشینان %25 کندتر از تحقیقات اکتشافی امپراطوری هاست.
ساخت و ساز ساختمان %15 سریعتر از آن امپراطوری است.
از جنبه نظامی:
دژ
دژ صحرانشینان %30 نقاط ضربه پذیری کمتر نسبت به دژ امپراطوری ها دارد.
دژ صحرانشینان %10 ارزانتر از دژ امپراطوری است.
پادگان دژ صحرانشینان %50 بزرگتر از پادگان دژ امپراطوری است.
نگهداری از ارتش در سفر برای هر دو نژاد برابر است با 1.2 برابر هزینه معمول نگهداری از ارتش. توجه داشته باشید که ماموریت ارتش صحرانشینان %10 ارزانتر از ماموریت ارتش امپراطوری است.
سرعت واحدهای نظامی صحرانشینان به شکل قابل توجهی بیشتر از سرعت واحدهای ارتش امپراطوری ها میباشد. استخدام افراد برای آنها ارزانتر و در نتیجه ضعیفتر نیز میباشند.
زمان آموزش سربازان ارتش صحرانشینان بسیار کوناه تر میباشد.
هزینه های موتورهای محاصره صحرانشینان و امپراطوری ها برابر است ولی %20 ضعیفتر هستند.
در حمله دارای %10 پاداش حمله هستند.
در حمله روحیه صحرانشینان به میزان 10 افزایش میابد و روحیه حریف را نیز 10 کاهش میدهد. اگر صحرانشینان به امپراطوری حمله کنند، بدون در نظر گرفتن پاداش های اضافی، با روحیه 110 در برابر 100 روحیه ارتش امپراطوری مبارزه میکنند. البته باید در نظر داشته باشید که امپراطوری ها دارای 10 روحیه اضافی در حالت دفاعی هستند.
حداکثر جمعیتی که ارتش صحرانشینان میتواند غارت کند باربر است با %30 کل جمعیت مردم ایالت مورد حمله قرار گرفته. صحرانشینان 3 امتیاز افتخار برای غارت از دست میدهند و برای کشتن هر روستایی 6 طلا بدست می آوردند.
صحرانشینانی که در هر نبردی به پیروزی برسند، %40 از ارتش از دست رفته خود را باز میابند و در صورت شکست این رقم %25 است.
در نبرد برابر امپراطوری ها، فرار از جنگ بعلت کمبود روحیه باعث از دست دادن %10 از ارتش صحرانشینان در محاصره دژ و %20 در نبرد میدانی میشود و در نبرد برابر ارتش صحرانشینان، فرار از میدان جنگ باعث کاهش %15 ارتش در محاصره دژ و %25 در نبرد میدانی میشود.
سربازخانه صحرانشینان ظرفیت %100 بیشتر از امپراطوری دارد. برای مثال 100 نفر برای هر مرحله.
تعداد واحدهای مورد قبول برای محاصره دژ میتواند تا 6 برابر ظرفیت پادگان دژ باشد. شمشیرزنان و بعد از آن افراد ذخیره که از واحدهای سبک به برتر حرکت میکنند. تعداد مورد قبول دژکوب ها برابر است با تعداد پیاده نظام تقسیم بر افرادی که برای دژکوب مورد نیاز هستند. بنابراین محاصره دژ توسط صحرانشینان دو برابر بزرگتر از امپراطوری ها میباشد.