جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

بسوی روم

شما فرمانروای شهری در سرزمین رومیان خواهید بود، آینده درخشان امپراتوری شما از لحظه ورود به بازی آغاز میگردد. در کنار مشاوران خود در بازی و استفاده از ویژگی های منحصر بفرد بازی میتوانید سلطه خود را بر سرزمینی که قرنها تحت سلطه رومیان میباشد را آغاز کنید. نبرد در سرزمینی که امپراتوران قدرتمند دیگری در آن فرمانروایی میکنند هم اکنون بسیار سختتر شده است، نبرد با امپراتوران دیگر در سرزمین رومیان برای پیروزی و شکوهی پایدار هم اکنون آغاز شده است، به سرور نبرد ملل خوش آمدید!