جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

همه چیز درباره اتحاد

 

 

اتحاد

تشکیل یک اتحاد

 

    هر بازیکن میتواند متحدانی تشکیل بدهد، و بصورت خودکار رهبر آن شود.
    هر اتحاد جدید میتواند تا 5 عضو داشته باشد.
    به منظور پذیرش اعضای بیشتر، باید به منوی اتحاد رفته، زبانه تحقیقات و تحقیق بخش اداری را تکمیل کنید.
هر سطح افزایش سطح بخش اداری، 5 جای خالی را برای پذیرش بازیکنان دیگر باز میکند.
 
 
هر عضوی که اتحاد را ترک کرده و یا از آن بیرون رانده شده است تنها میتواند یکبار بازگردد.
 

 

ساختار اتحاد

    همه اعضا به سه گروه تقسیم میشوند، رهبران، افسران و افراد معمولی
    هر اتحاد خزانه داری متحدین خود را دارد که برای تحقیقات (همه اعضا در پرداخت آن شراکت دارند) از آن استفاده می شود، قیمتها بر اساس 4 منبع پرداخت میشود ولی اعلام جنگ توسط طلا پرداخت میشود.
    متحدین میتوانند منابع را در خزانه داری اتحاد سپرده گذاری کنند، بعد از سپرده گذاری در خزانه داری متحدین، منابع سپرده شده نمیتوانند توسط بازیکنان برداشت بشوند و برای متحدین باقی خواهند ماند.
    مالیات تعیین شده توسط رهبر، افسر اول و یا افسر مالی، توسط متحدین پرداخت میشود. مالیات تعیین شده میتواند بین 0% تا 30% از تولیدات منابع چهارگانه متحدین در یک ساعت باشد.
    همه اعضا میتوانند میزان سپرده گذاری دیگر اعضا را در خزانه داری مشاهده کنند.
    اعضای یک اتحاد نمیتوانند به همدیگر حمله کنند
هر بازیکن تنها دوبار میتواند به یک اتحاد مشابه بپیوندد.
 
 
 
 
 

رهبر

    پاداش پایه- 10 امتیاز روحیه. البته این پاداش کاملا به میزان وفاداری رهبران اتحاد بستگی دارد.
    رهبر میتواند تمامی گزارش های اقتصادی و ارتشی اعضاو همچنین تحرکات ارتش اعضای اتحاد را مشاهده کند.
    *آنها شامل: جمعیت (استخدام شده/ اخراج شده)، رشد جمعیت در هر ساعت، مرز جمعیت، حدی که بعد از آن رشد جمعیت کند میشود، منابع موجود، تولیدات در هر ساعت (برای هر یک از منابع)، نگهداری ارتش در هر ساعت، نرخ مالیات و میزان رضایتمندی.
    رهبر متحدین دستور تحقیقات را با استفاده از سرمایه خزانه داری میدهد.
    انتصاب و خلع اعضا از مقام افسری
    پذیرش و بیرون راندن اعضای اتحاد.
    اعلام دشمنی، قبول توافقات بین اتادی
    و پیوستن به اتحادهای دیگر
    اعلام جنگ با اتحادهای دیگر.
    مالیات را بر متحدین تحمیل میکند.
 
افسر اول
    افسر اول همه اختیارات رهبر را دارد بجز اینکه نمیتواند رهبر را از جمع متحدین بیرون کند.
    افسر اول توسط رهبر انتخاب میشود ولی رهبر بنا به تصمیم خود میتواند کسی را بعنوان افسر اول معرفی نکند.
    افسران- هر ماموریتی در بخش افسران برای 168 ساعت فعال میباشد. افسران حق ارسال پیام های کلان را دارند
افسران توانایی ارسال پیام به اعضای اتحاد را در یک زمان دارند

 

افسر دانش

    پاداش پایه - زمان تحقیق 20% کمتر از حد معمول است، ولی پایداری این پاداش بستگی به میزان وفاداری در اتحاد دارد.
    سطح افسر علمی مرکز تحقيقات بر روی قیمت تحقیقات متحدین اثر دارد.(کاهش 0.02 در هر مرحله) به این خاطر در این جایگاه از اعضایی استفاده کنید که بیشترین سطح مرکز تحقيقات را دارند
افسر دانش اطلاعات نبرد و اقتصادی همه اعضای اتحاد را میبیند
    او همچنین میتواند دستور تحقیقات اتحاد را صادر کند.
 

افسر ساخت

    پاداش پایه - زمان ساخت و ساز 20% از زمان معمول کوتاه تر است، درستی این پاداش به وضعیت وفاداری در اتحاد بستگی دارد.
    سطح معماری ساخت و ساز بر روی قیمت ساختمان های اتحاد اثر میگذارد(دژ و ساختمانهای درون آن) و باعث کاهش آن به میزان 0.02 در هر مرحله میشود. بدین منظور راه حل عقلانی، استخدام متحدی است که بالاترین سطح معماری را دارد.
    این فرد میتوانید گزارش های اقتصادی و نبرد همه اعضای اتحاد را مشاهده کند.
افسر ساخت میتواند اطلاعات نبردها و اقتصادی همه اعضا را ببیند
 او همچنین میتواند دستور ساخت و ساز ساختمانهای اتحاد را بدهد.
 
 
افسر دیپلماسی
و میزان پاداش افتخار +1 را تعیین کرده است ولی تنها برای بازیکنانی که در سطح 2 و 3 مرحله وفاداری هستند.
    پذیرش عضو جدید
    این فرد میتواند گزارشهای اقتصادی و نبرد همه اعضای اتحاد را مشاهده کند.
پذیرش اعضای جدید
افسر دیپلماسی میتواند امار نبرد ها و اقتصادی بازیکنان اتحاد را مشاهده نمیاد
    او مسئول دیپلماسی اتحاد است، پیگیری اعضا جدید اتحاد، مذاکره عهدنامه ها و غیره.
 
 
 
افسر دارایی
 
مسئول سرمایه گذاری های اتحاد و منابع است. افسر دارایی %50 کمیسیون کمتر در معاملات پرداخت میکند. البته این مورد به میزان وفاداری بازیکن در اتحاد بستگی دارد. 
 
افسر دارایی میتواند گزارشهای اقتصادی و نبرد اعضای اتحاد را ببیند.
 
افسر دارایی میتواند مالیات اتحاد را تنظیم کند.
 
 

افسر فرمانده

    برای هر 5 عضو در اتحاد شما میتوانید 1 افسر فرمانده داشته باشید.
    * باقی موقعیت ها تنها 1 در هر اتحاد
  پاداش پایه - 10 امتیاز روحیه، کمتر، بیشتر و یا 10 - این بستگی به میزان وفاداری د
    او همه ارتشهای موجود در گروه خود و گزارش های اقتصادی و نبرد همه اعضای گروه را میبیند
مسئول حرکت ارتش اتحاد است
    افسران فرمانده میتوانند پیام های جمعی به کل اتحاد و به بخش خود ارسال کنند.

 

اعضای عادی
 

رهبر میتواند گروه هایی تا 5 نفر را تشکیل دهد و اعضایی را بعنوان افسر و رهبر برای کنترل آن بخدمت بگیرد، همچنین رهبر همچنان میتواند ترکیب گروه و حرکت بین اعضا در دسته را کنترل کند. اعضای یک گروه میتوانند با استفاده از پیام جمعی با همدیگر ارتباط برقرار کنند.
 
 
 
 
هر بازیکن میتواند تنها 4 بار کاندید رهبری بشود.
مادامیکه رای فعال میباشد، او نمیتواند بیرون رانده شود.
رای گیری 24 ساعت ادامه دارد و همه اعضا میتوانند با استفاده از ارزش امتیاز خود در راگیری شرکت کرده و رای دهند.
 

وضعیت وفاداری

    نشاندهنده وفاداری هر عضو به اتحاد است. وفاداری توسط میزان زمانی که هر عضو در اتحاد بوده است محاسبه میشود.
    به سه گروه تقسیم میشود:
        از روز اول تا روز 29 در اتحاد - اعضای عادی تازه کار هستند، و افسران و رهبران هم افسر و رهبر پایه هستند.
        از روز 30 تا روز 119 - اعضای عادی سرباز کهنه کار هستند و افسران و رهبران نیز افسر و رهبر هستند.
        از روز 120 تا پایان دوران - افسران و رهبران، افسر و رهبر ارشد هستند. برای اعضای عادی تغییری در رده ایجاد نخواهد شد.
    میزان وفاداری مشخص کننده پاداش پایه افرادی هست که دارای پاداش هستند. همچنین میزان رضایتمندی افراد در کل برای تمامی امپراطوری در هر 24 ساعت بشرح زیر است:
    جدا شدن و پیوستن دوباره و یا تغییر رده در یک اتحادباعث شروع مجدد پاداش ها و رده وفاداری عضو میشود.
        از روز 1 تا 30 - %50 پاداش پایه انفرادی، درصورت موجود بودن، و پاداش رضایتمندی +1 برای تمامی امپراطوری و افسران خرد و ارشد.
        از روز 30 تا 120 - %100 پاداش پایه انفرادی و +5 پاداش رضایتمندی برای رهبران و افسران و +2 برای اعضای عادی.
        از روز 121 تا پایان دوران - %150 پاداش پایه انفرادی و +10 پاداش رضایتمندی تنها برایاعضای افسر و رهبر.
 

اردوگاه اتحاد

    اردوگاه یک اتحاد میتواند توسط رهبر و یا افسر اول اتحاد تعیین و پایه گذاری گردد. برای اینکار میتوانید به نقشه جهانی رفته و هر نقطه ای را که توسط یک امپراطوری و یا موارد طبیعی مانند تپه، کوهستان، جنگل و یا منابع مخصوص اشعال نشده است را اتخاب کرده و اردوگاه را با کلیک کردن 
بروی آن قسمت بنا کنید.
 
 
 
 
    برای بنا نهادن اردوگاه شما به منابع و یا ارتش نیاز ندارید. تنها پیش نیاز 5 میلیون امتیاز کل بازیکنان اتحاد و حداقل یک سطح بخش اداری اتحاد. افزایش سطح تحقیق \"بخش اداری اتحاد\" باعث افزایش توانایی برپایی اردوگاه به همان تعداد میشود.
    هدف این اردوگاه، مکانی برای جمع آوری ارتش اتحاد برای تسخیر دژ اتحاد و یا حمله به دژ اتحاد دشمن و یا اردوگاه دشمن است.
    یک اردوگاه تنها میتواند سربازان یک نژاد را در خود جمع آوری کند. نژادی که اردوگاه برای آن تنظیم و برپا میگردد، دیگر قابل تغییر نیست. بدین معنی که در شروع بنا نهادن اردوگاه، شما باید یکی از دو نژاد امپراطوری ها و یا صحرانشینان را انتخاب کنید که بعد از ثبت آن، غیر قابل تغییر میباشد.
    یک اردوگاه دارای دژ میباشد (حداکثر دژ سطح 9 که در شروع سطح آن 0 میباشد). دژ دارای برج و خندق میباشد. هر شکست باعث کاهش یک سطح دژ میگردد، بدین معنی که شما اگر با داشتن دژ سطح 5 از مهاجمان شکست بخورید، دژ شما به سطح 4 کاهش پیدا میکند و به همین ترتیب تا رسیدن سطح دژ به 0 ادامه پیدا میکند و با رسیدن دژ به سطح 0، اردوگاه نابود شده محسوب میگردد.
    درصورت وجود ارتش بعد از شکست دژ، سربازان باقی مانده به اردوگاه های دیگر همان نژاد انتقال پیدا میکنند. اگر چنین موردی وجود نداشته باشد، یک اردوگاه بطور خودکار توسط سیستم در نزدیکی امپراطوری رهبر اتحاد ایجاد شده و سربازان به آنجا خواهند رفت.
    این اردوگاه میتواند توسط ارتش های دیگر اتحادها، ارووگاه انها و یا بازیکنان دیگر بدون محدودیت امتیاز مورد حمله قرار بگیرد.
با پایه گذاری یک اردوگاه، 12 ساعت مصونیت تاسیس اردوگاه جدید برای اتحاد در نظر گرفته میشود که در این مدت اردوگاه نمیتواند مورد حمله قرار بگیرد
 
 
    ارتش تنها میتواند به اردوگاه و یا قلعه اتحاد همان نژاد اهدا شود. به این معنی که امپراطوری ها تنها میتوانند به اردوگاه هایی و دژ اتحادی که برای امپراطوری ها تنظیم شده اند ارتش اهدا کنند و صحرانشینان به اردوگاه و یا دژ اتحادی که برای صحرانشینان تنظیم شده است.
اهدا از طریق نقشه جهانی صورت میپذیرد
    حداکثر تعداد ارتش اهدایی چه به اردوگاه و یا دژ اتحاد میتواند 3 میلیون باشد.
شما نمیتوانید تعداد بیشتری از سربازانی را که دارید اهدا کنید
    هزینه های نگهداری ارتش اهدایی، مادامیکه در سفر برای رسیدن به اردوگاه و یا دژ اتحاد هستند، توسط ارسال ککنده آن پرداخت میشوند و به محض رسیدن ارتش اهدایی به اردوگاه و یا دژ، امتیاز خالص ارتش اهدایی از امتیازات اهدا کننده آن کم و به امتیازات اتحاد اضافه میگردد. ارتش ارسالی در این مورد غیر قابل بازگشت میباشد و شما نمیتوانید بعد از ارسال آن، مانند نبردها، ارتش را بازگردانید.
نگهداری ارتش اتحاد در حال ماموریت 1.2 برابر حالت عادی میباشد
 
 
 
 
 
نقشه جهانی - در کنار نقاط مناسب پایه گذاری مستعمره و اردوگاه، نقشه جهانی حاوی نقاط دیگری نیز میباشد - نقاطی که برای ساخت و ساز دژ مناسب میباشند و مشخصات زیر را دارند:
اجازه ساخت ساختمان را به اتحاد میدهد- ساختمانهای عادی و مخصوص. ساختمان های مخصوص تضمین کننده پیشرفت فرهنگی و نظامی یک اتحاد و تاثیرگذاری آن بر روی گستره نقشه جهانی هستند.
 
ویژگی های دژ اتحاد
 
دژ
 
 
خندق برج پادگان نقاط اصابت سطح دژ
1 5 500 720000 1
2 10 1000 1440000 2
4 20 2000 2880000 3
6 30 4000 5760000 4
8 40 8000 11520000 5
10 60 16000 23040000 6
12 100 32000 46080000 7
16 140 64000 92160000 8
20 180 128000 184320000 9
24 240 256000 368640000 10

 

برج

برج ها مکان استقرار بالستیک ها هستند. بدون برج بالستیک ها کارآیی ندارند. هر برج ظرفیت 4 بالستیک را دارد. زمانیکه دژ تخریب میگردد، بالستیک ها و برجها نیز تخریب میشوند. برج های تخریب شده نمیتوانند ترمیم گردند و باید دوباره ساخته شوند. 
 
خندق
 
 
میزان نقاط اصابت ارتش حمله کننده را به میزان 1% در هر مرحله کم میکند 
 
 
استحکامات میدانی
 
 
هر مرحله میزان +5% به نقاط اصابت ارتش دفاعی میدان کمک میکند
 
 
معبد بزرگ
 
 
ارتقا دژ اتحاد و شعاع تاثیر آن برای هر مرحله تغییر میکند. با هر مرحله افزایش، فاصله بین دو عدد کمتر و کمتر میگردد. معبدی سطح 1 دارای شعاع 77.76 است و معبد سطح 2 دارای شعاع 125.47، معبد سطح 3 دارای شعاع 170.33، سطح 4 شعاع 212.49 و به همین ترتیب تا مرحله 32 پیشروی میکند که شعاع 756.19 است.
هر شعاع برابر با یک مایل امپراطوری است
دژ اتحاد تنها میتواند سربازان یک نژاد را در خود جمع آوری کند. بعد از تنظیم نژاد، این تنظیمات غیرقابل بازگشت میباشند. تنظیمات میتوانند در شروع پایه گذاری انجام بپذیرد.
حملات دژ یک اتحاد تنها میتواند بسوی اردوگاه و یا دژ اتحاد دیگر باشد
 
    امکانات منحصربفرد دژ اتحاد.
    بعد از پایه گذاری، دژ اتحاد ارتقا پیدا خواهد کرد و باعث ارتقا و ساخت و ساز ساختمانهای خاص آن میشود و محدوده آن به همین ترتیب به سرزمین های مجاور گسترش پیدا میکند. این ساختمانها پاداش های ثابتی دارند، ساختن آنها باعث افزایش محدوده اثرگذاری آنها میشود. برای مثال ساخت معبد بزرگ، باعث افزایش +20 شعاع میشود.
    پیشرفته ترین و ارتقا یافته ترین دژ هم نمیتواند بیشتر از یک چهارم نقشه جهانی را تصرف کند. برای همین یک اتحاد به بیشتر از یک دژ نیاز دارد.
    اگر محدوده اثر یک دژ با محدوده اثر یک دژ دیگر تداخل پیدا کند، دژی که ساختمانهای پیشرفته تر و محدوده اثر بزرگتری دارد، آن محدوده مشترک را به خود اختصاص میدهد. توجه داشته باشید که یک دژ هرچقدر هم که پیشرفته و قدرتمند باشد ولی نمیتواند هسته مرکزی دژی را که با آن تداخل پیدا کرده را تصرف کند.
    متحدین از پاداش مناطق تحت کنترل در نبردها و اقتصاد تمامی اعضا بهره میبرند.
    حملات دژ یک اتحاد تنها میتوانند بسوی دژ اتحاد دیگر و یا اردوگاه آن باشد. بدون در نظر گرفتن امتیاز خالص محدوده حمله.
 
 
 
 
 
حتی قبل از اینکه دژ به تصرف در بیاید، دژ، ارتش و سربازخانه دارد. برای مثال، تصرف دژ نیازمند نبرد با ارتش متحدین چه مستتقر در اردوگاه و یا در دژ و کنترل شرایط میباشد. مکانیزم و شرایط این نبردها مانند نبرد بین بازیکنان میباشد. امتیازات روحیه و پاداش ها متعلق به رهبر میباشد.
حمله به دژ اتحاد برای تصرف آن هیچ امتیاز خالص محدوده ندارد. 
 
 
 
تصرف دژ یک اتحاد
 
    حتی قبل از اینکه دژ به تصرف در بیاید، دژ، ارتش و سربازخانه دارد. برای مثال، تصرف دژ نیازمند نبرد با ارتش متحدین چه مستتقر در اردوگاه و یا در دژ و کنترل شرایط میباشد. مکانیزم و شرایط این نبردها مانند نبرد بین بازیکنان میباشد. امتیازات روحیه و پاداش ها متعلق به رهبر میباشد.
    حمله به دژ اتحاد برای تصرف آن هیچ امتیاز خالص محدوده ندارد.
    بعد از یک تصرف موفقیت آمیز، اتحاد میتواند برای جلوگیری از استفاده یک اتحاد دیگر ساختمانها را به همان شکل ترمیم یا اینکه تخریب کند.
 
 
 
 
پس از سپری شدن 8 ماه پس از آغاز دوران، مرحله رقابت برای بردن یک قلمرو فعال میشود.
برای سرور 2 ایکس این زمان 5 ماه و 10 روز و برای سرور 4 ایکس دو ماه و 20 روز میباشد.
 
برنده متحدینی هستند که کنترل را بدست گرفته اند، با گسترش دامنه نفوذ به تمامی دژهای متحدین دیگر، و بیش از 2/3 تمامی نقشه قلمرو را تصرف کرده باشند و موفق به نگهداری این قلمرو برای زمان 168 ساعت باشند. / این زمان برای سرور 2 ایکس 84 ساعت، 3 ایکس 56 ساعت و برای سرور 4 ایکس 42 ساعت میباشد.
 
بعد از اینکه متحدین برنده در مسابقه ارباب قلمرو مشخص شدند، دوران تمام میشود.
 
 
 
    اعضای یک اتحاد میتوانند ارتش خود را برای کمک به متحد ارسال کند، تنها درصورتیکه دشمن به مستعمرات متحد حمله کرده باشد.
    کمک به متحد: ارسال ارتش یکی از متحدین به به مستعمرات متحد خودکه مورد حمله دشمن قرار گرفته است. ارتش کمکی نبرد میدانی را با مهاجم انجام میدهد.
    ارتشهای بیش از یک متحد میتوانند به مستعمرات متحد مورد حمله قرار گرفته ارسال شوند و یکی پس از دیگری بصورت متوالی در نبردها شرکت کنند. بعد از هر نبرد میدانی، روحیه ارتش دشمن به میزان اولیه باز میگردد. توجه داشته باشید که روحیه ارتش در هنگام شروع نبرد برابر است با روحیه در خاتمه نبرد قبلی.
    هر مستعمره دارای ساختمان های خاصی میباشد که تنها در آن مستعمره وجود دارند. پایگاه محاسبات- مرحله پایگاه محاسبات تعیین کننده میزان قابل قبول ارتش اتحاد در حالت کمکی است. هر مرحله افزایش باعث افزایش جای خالی به میزان یک میشود.
    در زمان کمک به ارتش، هزینه های نگهداری ارتش متحد 1.5 برابر حالت عادی میباشد.
    مخارج نگهداری ارتش در حالت ترمیم توسط فرستنده ارتش پرداخت میشود.
    یک جاسوسی موفقیت آمیز این شانس را به ارتش مهاجم میدهد که از تعداد و ترکیب ارتش مقابل اطلاعات کافی داشته باشد. متحدینی که ارتش کمکی ارسال میکنند، میتوانند بنا بر خواسته خود نام خود را به برای ارتش مهاجم فاش کنند و یا اینکه ناشناس بمانند.
 
 
 
 
 
در رده بندی بین دو اتحاد 5 مرحله وجود دارد. رده بندی مذکور توسط همه بازیکنان قابل رویت است. دو بازیکن در حالت پیش فرض نسبت به یکدیگر خنثی هستند، مگر اینکه طرفین اعلام جنگ و یا اعلام خصومت کنند، برای این منظور نیازی به تایید طرف مقابل ندارند. برای پیمان عدم خشونت و صلح به توافق دو طرف نیاز است. 
 
صلح
متحدینی که پیمان صلح فدراسیون را امضا کرده اند.
اگر دو اتحاد تشکیل فدراسیون بدهند، و اتحاد دیگری با یکی از این دو وارد جنگ شود، اتحاد دیگر فدراسیون میتواند بدون مالیات وارد جنگ با اتحاد سوم شود. از سوی دیگر هرکدام از اتحاد های فدراسیون توانایی انتخاب ورود و یا عدم ورود به چنگ بین دو اتحاد از یک فدراسیون را دارند.
 
متحدینی که توسط پیمان صلح با هم متحد شده اند نمیتوانند علیه همدیگر اعلام جنگ کنند.
 
 
پیمان عدم تجاوز
ضمانت میکند که هیچ حمله ای بین طرفین درگیر اتفاق نخواهد افتاد.
برای اعلام چنگ باید پیمان عدم تجاوز لغو گردد.
سیستم 8 ساعت زمان را صرف تعلیق پیمان میکند. 
 
بیطرفی
 
وضعیت پیش فرض هر اتحاد.
اگر اتحادی نسبت به اتحاد خنثی اعلام جنگ کند، تمامی اعضای اتحاد مهاجم 4 امتیاز افتحار را از دست میدهند و موقعیت بعد از نبرد این دو اتحاد در حالت خصومیت آمیز خواهد بود.
با هر تغییر در رده بندی، پیام خصوصی برای هر یک از طرفین درگیری فرستاده میشود.
 
خصومت
 
این رده بندی اجازه اعلام جنگ بدون تبعات برای افتخار را میدهد.
خصومت بعد از اعلام آن فعال میشود.
 
 
 
 
شرایط جنگ
    جنگ میتواند بین اتحادها و یا بین تمام فدراسیون انجام شود.
    یک جنگ 168 ساعت بطول میانجامد، بعد از آن برنده جنگ براساس خسارات کلی که ایجاد کرده است انتخاب میشود.
برای سرور 2X زمان جنگ 84 ساعت است.
برای سرور 4X زمان جنگ 42 ساعت است.
 
    جنگ 8 ساعت بعد از اعلام فعال میشود.
    در محاصره دژ و غارت، امتیاز خالص تا 5 برابر است و از دست دادن افتخار باعث از بین رفتن این امتیاز نمیشود.
    هیچ حمله ای نمیتواند کمتر از 10 دقیقه بطول بیانجامدو اگر هدف در 5 دقیقه قابل دسترسی باشد، نبرد دقیقا 10 دقیقه بطول میانجامد.
    در یک جنگ، بازیکنان میتوانند هر 84 ساعت غارت کنند.   
حمله به محدوده بیش از ضربدر دو در نبرد اتحاد باعث از دست رفتن افتخار نمیگردد ولی باعث کاهش روحیه و دیگر موارد نبرد میگردد   
 فعالیت های ضدجاسوسی بازیکنان در حالت جنگ بطور کاذب یک مرحله افزایش میابد، تنها در حالت جنگ.
    یک اتحاد میتواند در طول 24 ساعت تنها یکبار اعلام جنگ نماید و برای اعلام جنگ دوباره باید 24 ساعت منتظر بماند.
    اعلام جنگ 10 امتیاز رضایتمندی را از هر عضو مهاجم کم میکند.
    برای جنگی که اعلام خواهد شد:
        ارتش مهاجم باید مالیات را برپایه ارزش امتیاز پایه دو طرف پرداخت کند، برای هر فاصله امتیاز 0.1 در محدوده قابل قبول، مالیات به میزان 0.5 طلا برای هر امتیاز خالص افزایش میابد.
        جمع ارزش خالص امتیازات دو طرف شرکت کننده نباید از محدوده ضربدر 5 تجاوز کند
        رهبر باید حداقل 5000 امتیاز و متحدین حداقل 5000 (همگی با هم) داشته باشند تا بتوانند در جنگ شرکت کنند.
 
 
توجه:
 
در صورت خروج بیش از %50 از امتیازات بازیکنان اتحاد مهاجم در حین نبرد، نبرد بطور خودکار خاتمه میابد و اتحادی که بازیکنان آن آنرا ترک کرده و یا به حالت تعطیلات رفته اند بازنده اعلام میشود.
در صورتیکه اتحادی مدافع باشد، این رقم %75 است.
 
 
    اهداف جنگ
    ارتقا متحدین خود در رده بندی
    برای بردن منابع ارتش تابود شده تا %50 ارزش طلای آن، درآمد ارتش در انتهای جنگ به شکل منابعی مانند چوب و آهن به بازیکنانی که اتحاد را تشکیل داده اند و در نبرد شرکت کرده اند پرداخت میشود. اتحاد شکست خورده درآمدی ندارد.
    تعیین پیروز جنگ
    زمانی که جنگ شروع میشود، هر دو گروه متحدین با حمله به یکدیگر شروع به جمع آوری امتیازات ارتش میکنند.
    میزان حمله همه اعضای یک اتحاد در پایان نبرد جمع میشوند تا امتیاز یک اتحاد محاسبه شود.
    در پایان 168 ساعت، هر گروه از متحدینی که امتیازات بیشتری جمع کرده باشند برنده جنگ خواهند بود.
    امتیازات میتوانند از سه راه بدست بیایند:
        نابود کردن دژ دشمن
        دژ 1 - 1 امتياز
        دژ 2 - 2 امتياز
        دژ 3 - 3 امتياز
        دژ 4 - 4 امتياز
        دژ 5 - 8 امتياز
        دژ 6 - 16 امتياز
        دژ 7 - 32 امتياز
        دژ 8 - 64 امتياز
        دژ 9 - 128 امتياز
        نبرد میدانی موفقیت آمیز - همه ی واحدهای کشته شده در نبرد میدانی امتیاز بهمراه دارند. ارتشی به ارزش 5000 طلا برابر است با یک امتیاز.
        غارت - کشتن هر 1000 روستایی 1 امتیاز برای شما به ارمغان میاورد.
    امتیاز ارتش برنده هر نبرد به رده بندی متحدیم میرود و بازنده تنها 25% است
    اگر همه اعضای اتحاد حالت تعطیلات و یا محافظت را فعال کنند، آن اتحاد بطور اتوماتیک در جنگ ها شکست خواهد خورد.
اگر بیش از %75 ارزش امتیازات اعضای یک اتحاد مدافع در حالت تعطیلات و یا مصونیت تعطیلات باشند، آن اتحاد در نبرد بطور خودکار شکست خواهد خورد.
توجه داشته باشید که این امتیازات و %75 مورد محاسبه در شروع نبرد مورد محاسبه قرار میگیرد. 
برای مثال اگر ارزش امیتاز 10 میلیون باشد، و 5 میلیون از این امتیاز متعلق به افرادی باشد که در تعطلات هستند، در زمان شروع جنگ 5 میلیون از این امتیازات مورد محاسبه قرار میگیرند. و اگر پس از شروع نبرد عددی فراتر از 3750000 امتیاز متعلق به بازیکنان به تعطیلات بروند، نبرد بطور خودکار خاتمه میابد.
    پیروزی در جنگ ضمانت کننده 10 امتیاز رضایتمندی برای هر بازیکن است.
 
 
سرمایه اتحاد و تحقیقات
هر اتحاد یک خزانه داری دارد، جایی که سرمایه ها از طریق مالیاتی که اعضا پرداخت میکنند و یا واریز کردن سرمایه از طریق اعضا جمع آوری میشود. خزانه داری نامحدود نیست. برای مرحله اول اتحاد، بازیکنان میتوانند حداکثر %30 از سرمایه خود به شکل طلا در اختیار خزانه داری قرار دهند. مرحله 2 اتحاد، %20 و از مرحله 3 به بعد تنها %10.
بطور مثال اگر بازیکنی 1000 امتیاز خالص داشته باشد که برابر با 1.000.000 طلا میباشد، و اتحاد او دارای مرحله اداری 1 میباشد، تنها میتواند تا 300.000 طلا را به خظانه داری بسپارد. اگر میزان امتیاز بازیکن از 1000 به 2000 افزایش یابد، بازیکن موردنظر میتواند با توجه به پرداخت 300.000 طلای قبلی، تنها 100.000 طلای بیشتر به خزانه داری واریز کند.
هزینه ها بحز برای اعلام جنگ و توافقات میتوانند برای تحقیقات اتحاد مورد استفاده قرار بگیرند که همه اعضا از آن سود خواهند برد. اگر بازیکنی به مرحله 5 استحکام رسیده باشد و اتحاد او داراری مرحله اول آن تحقیق باشد، دیوارهای دژ آن بازیکن میتواند پاداش مرحله 6 استحکام را دریافت کنند. در نظر داشته باشید که این بازیکن بعلت نداشتن مرحله 6 تحقیق، نمیتواند ساخت و ساز مرحله 6 دژ را برای خود به انجام برساند. 
 
 
 
 
 
 
رده بندی اتحاد در 4گروه دسته سازمان میابد:
 
    براساس ارزش خالص امتیاز اتحاد
    براساس امتیازات نظامی برنده شده در حین جنگ
    بر اساس ارزش اتحاد- ارزش تمامی امتیازات تحقیق، ساختمانها و سربازان اتحاد
    در آخر چیزی که بی اهمیت نیز نیست، براساس کنترل محدوده نقشه جهانی، بنام رده بندی ارباب قلمرو.
 
 
 
 
    بازیکنان بیشتر از %10 از ارزش فعلی خود را نمیتوانند ارسال کنند.
    بطور مثال اگر بازیکنی 1000 امتیاز داشته باشد، برابر با 1.000.000 طلا، محدودیت تراز تجاری او100.000 میباشد. بدین معنی که او میتواند تا مرز 100.000 طلا را دریافت و یا ارسال کند.
    تراز تجارت بازیکن بهمراه ارزش خالص امتیاز آن کاهش و یا افزایش میابد.
 
    برای مثال: در روز اول بازیکن 1000 امتیاز ارزش دارد و 100.000 طلا دریافت میکند. در روز دوم که ارزش امتیاز آن به 2000 میرسد، میزان طلای دریافتی به 200.000 افزایش میابد. اگر در روز اول، بازیکن مورد نظر درآمد طلای خود که برابر با 100.000 طلا است را دریافت کرده باشد، در روز دوم تنها 100.000 طلای اضافی را که براساس افزایش اکتیاز خود میتواند دریافت کند را دریافت خواهد کرد، بدلیل اینکه در روز اول 100.000 طلا را دریافت کرده است و براساس امتیاز کسب شده، با افزایش هر 100 امتیاز، درآمد طلا نیز 100.000 افزایش میابد. همچنین در مواردی که بازیکن امتیاز خالص خود را از دست میدهد، سیستم اشاره شده در بالا برای کاهش درآمد مورد استفاده قرار میگیرد.
 
 
 
  طلای انتقالی شامل مالیات میشود
 
در زمان انتقال طلا به بازیکن هم اتحادی خود شما باید مالیات طلای ارسالی را پرداخت کنید. هر چقدر بازیکن طلای بیشتری دریافت کرده باشد، میزان طلای از دست رفته بیشتر خواهد شد. برای کم کردن میزان طلای از دست داده، آن بازیکن باید به بازیکنان هم اتحادی خود طلا اهدا کند و با اهدای طلا این عدد بسوی مثبت شدن پیش میرود. 
 
    طلا توسط واگن های ذخیره ارسال میشود و در ایستگاه انبار دریافت میشود
 
 
 
 
نکات مفید برای جنگجویان یک اتحاد
 
    زمانی که در جنگ هستید، ارتش خود را در دژ رها نکنید و یا حداقل اینکه آنها را در دژ ضعیف مستقر نکنید، با انجام اینکار، ارتش شما هدف آسانی برای ارتش دشمن خواهد بود.
    حمله کردن به اتحاد های ضعیف امتیاز بسیار کمی را برای شما بهمراه میاورد و ریسک بزرگی را متحمل میشوید.
    دژ دشمن را نابود کن، چه خالی چه پر جز امتیازات بدست آمده است.
در زمان خروج از اتحاد، رفتن به تعطیلات و فعال کردن مصونیت در حین جنگ های اتحادی به این نکته توجه کنید که بازیکن خارج شده همه نبردهایی را که بعنوان مدافع داشته است بطور خودکار به دشمن میبازد و شما امتیاز آنها را به اتحاد دیگر تقدیم میکنید و همچنین با ختم پیش از موعد نبرد اتحادی محتمل میباشد که شما در اینصورت نبرد را خواهید باخت و همه امتیازات کسب شده شما در نبرد بی حاصل خواهد بود.
    برای داشتن نیروی کافی در تخریب دژ، اول باید ارتش میدانی حریف را شکست دهید و بعد از آن ارتش خود را بسلامت به دژ برسانید. مگر اینکه اطمینان داشته باشید که شکست نخواهید خورد.