جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

صحرانشینان

واحدهای نظامی صحرانشینان

 

 

پادگان سواره نظام

 

جاسوسان
 
 - همانند دیگر نظامیان آموزش داده میشوند. تمرینات آنها در پادگان سواره نظام انجام میگیرد. زمان آموزش: 60 دقیقه.
 - هزینه ارسال جاسوس به ماموریت: 20 طلا
 - سرعت: 3600 مایل در ساعت
 
 
 

 
سواره نظام سبک
 
 - دشمن حقیقی تمامی کمانداران و نابود کننده همه طبقات شمشیرزنان.
 - سرعت زیاد و قدرت غارت فراوان آنها، باعث برتری آنها در غارت میشود.
 - با پاداش جمله 4 برابر کمانداران و پاداش حمله 2 برابر شمشیرزنان مبارزه میکنند و برابر افراد ذخیره و سواره نظام سبک قدرتی معادل یک چهارم دارند. 
 - پاداش ضربدر 1.2
 - در مرکز با حمله 0.8 و در کناره ها با قدرت 1.2 میارزه میکنند. 
 - ضعف: توانایی حمله به دژ را ندارند. در محاصره دژ نیمی از قدرت معمول را دارند و ضربه زنی آنها نصف میباشد. 
 
 

 
کماندار سواره نظام
 
- در دو مرحله ابتدایی بعنوان کماندار معمولی استفاده میشوند و برابر مردان ذخیره پاداش حمله ضربدر 2 و برابر نیزه داران پاداش %50 دارند. 
- بعد از مرحله دوم،  بعنوان جنگنده مبارزه میکنند و پاداش حمله ضربدر 2 برابر افراد ذخیره و نیزه داران دارند. در برابر کمانداران سواره هیچ پاداشی ندارند. 
- در مرکز نبرد، با قدرت حمله و ضربه زنی نیم و در کناره ها با قدرت یک و نیم نبرد میکنند. 
- مانند دیگر سواره نظامان، قدرت حمله به دژ را ندارند و در محاصره دژ همانند دیگر سواره نظامان قدرت حمله و ضربه زنی نیم دارند.
 

سواره نظام سنگین
 
- برابر کمانداران با پاداش امتیاز ضربدر 4 و برابر شمشیرزنان با پاداش امتیاز ضربدر 2 میجنگند ولی برابر مردان ذخیره و سواره نظام سبک قدرتی معادل یک چهارم دارند.
- امتیاز - ضربدر 2
- در کناره ها، سواره نظام سنگین با قدرت ضربه زنی 1.2 میجنگند.  
ضعف - نمیتوانند به دژ حمله کنند و در محاصره دژ قدرت آنها %50 است
 
 

گاردها
 
 - تنها واحد های نظامی که مییتوانند براحتی آنها را شکست دهند، سواره نظام سنگین و مردان پولادین هستند.
 - بعد از موتورهای محاصره، گاردها بهترین واحد برای حمله به دژ هستند. پاداش حمله ضربدر 2 را مانند شمشیرزنان ندارند ولی قدرت حمله و ضربه زنی زیادی دارند. تعداد مورد قبول آنها در محاصره دژ برابر است با 3 برابر ظرفیت پادگان دژ. 
 - در برابر کمانداران با پاداش حمله ضربدر 2 مبارزه میکنند.
 - در دفاع پاداش ضربه زنی 1.2 دارند.
 - در مرکز با قدرت ضربه زنی 1.2 و در کناره ها با قدرت 0.8 میجنگند. 
 
 
 

 
کماندار سواره نظام 
 
 - در نبرد میدانی بسیار خطرناک، کارآمد و انعطاف پذیر هستند. آنها طبقه نخبه کمانداران سواره هستند. 
 - بیشترین کارآمدی را در زمانی که در کناره ها مستقر هستند دارند.  
 - در دو مرحله اول بعنوان کماندار معمولی میجنگند و پاداش ضربدر 2 در برابر افراد ذخیره و نیزه اندازان دارند و برابر شمشیرزنان پاداش یک دوم دارند.
 - از مرحله دوم به بعد بعنوان سواره نظام در نبردها شرکت میکنند و پاداش آنها بدین شرح است، ضربدر 2 برابر شمشیرزنان، ضربدر 4 برابر کمانداران و یک چهارم برابر افراد ذخیره.
 - همانند همه سواره نظامان، قدرت حمله به دژ را ندارند. در محاضره دژ قدرت ضربه زنی آنها نصف است ولی برعکس سواره نظامان حمله آنها کاهش نمیابد.
 - پاداش ضربدر 2
 - در مرکز با قدرت و ضربه زنی 0.9 و در کناره ها 1.2 را دارا هستند.
 
 
میدان تیراندازی
 
 

کمانداران سبک 
 
 - مادامیکه در پادگان هستند، در برابر ارتش دشمن با قدرت معمول خود ضربدر 4 میارزه میکنند.
 - در برابر شمشیزنان با قدرت حمله نصف حمله میکنند.
 - در برابر افراد ذخیره با قدرت حمله دو برابر.
 - در برابر دژکوب ها با قدرت یک چهارم. 
 - بدون در نظر گرفتن مکانی که در آن حمله میکنند، مرکز و یا کناره، همیشه با قدرت پایه خود حمله میکنند و ضربه پذیری و ضربه زنی ثابتی دارند.  
 
 

 
کمانداران سنگین 
 
 - مادامیکه در پادگان هستند، در برابر ارتش دشمن با قدرت معمول خود صربدر 4 میارزه میکنند.
 - در برابر شمشیزنان با قدرت حمله نصف حمله میکنند.
 - در برابر افراد ذخیره با قدرت حمله دو برابر.
 - در برابر دژکوب ها با قدرت یک چهارم. 
 - بدون در نظر گرفتن مکانی که در آن حمله میکنند، مرکز و یا کناره، همیشه با قدرت پایه خود حمله میکنند و ضربه پذیری و ضربه زنی ثابتی دارند. 
 
 

 
کمانداران زبده 
 
 - مادامیکه در پادگان هستند، در برابر ارتش دشمن با قدرت معمول خود صربدر 4 میارزه میکنند.
 - در برابر شمشیزنان با قدرت حمله نیم حمله میکنند.
 - در برابر افراد ذخیره با قدرت حمله دو برابر.
 - در برابر دژکوب ها با قدرت یک چهارم. 
 - بدون در نظر گرفتن مکانی که در آن حمله میکنند، مرکز و یا کناره، همیشه با قدرت پایه خود حمله میکنند و ضربه پذیری و ضربه زنی ثابتی دارند. 
 
 
پادگان پیاده نظام
 
 

 
نیزه اندازان
 
 - برتری مخصوص آنها محدوده حمله آنها قبل از نبرد تن به تن است. در دو دور اول نبرد با کمانداران میجنگند. پاداش ها- برابر مردان ذخیره و شمشیر زنان حمله ضربدر 2 و 4 در برابر دژکوب ها.
 - بعد از دور دوم پاداشی 2 برابر در برابر همه سواره نظام دارند. سواره نظامان در برابر نیزه اندازان با قدرت پیش فرض خود نبرد میکنند. 
 - با قدرت نیم در برابر شمشیرزنان میجنگند. 
 - واحد ضد آنها کمانداران امپراطوری و صحرانشین هستند، با قدرت ضربدر 2 برابر آنها نبرد کنید. همچنین کمانداران سواره نظام صحرانشین.
 - در مرکز با قدرت حمله و ضربه زنی 0.6 و در کناره ها با قدرت 1.15 میجنگند. 
 
 

 
نيزه داران سنگين
 
 - در برابر سواره نظام از پاداش حمله ضربدر 2 برخوردار هستند. 
 - در برابر شمشیرزنان با نیمی از کارآمدی خود میجنگند. 
 - واحد های ضد آنها کمانداران صحرانشین و امپراطور هستند. برای نبرد با آنها از قدرت حمله دو برابر استفاده کنید.
 - در مرکز، افراد ذخیره با قدرت ضربه پذیری 0.9 میارزه میکنند و در کناره ها براساس میزان پایه است.
 
 

 
شمشیرزنان سبک
 
 - بعد از موتورهای محاصره، شمشیرزنان بهترین انتخاب در حمله به دژ هستند. پاداش حمله ضربدر 2. تعداد مورد قبول آنها سه برابر ظرفیت پادگان دژ میباشد.
 - در برابر کمانداران با پاداش حمله 2 مبارزه میکنند.
 - میزان حمله و ضربه زنی آنها به موقعیت آنها در میدان نبرد بستگی ندارد.
 
 

 
شمشیرزنان سنگین
 
 - بعد از موتورهای محاصره، شمشیرزنان بهترین انتخاب در حمله به دژ هستند. پاداش حمله ضربدر 2. تعداد مورد قبول آنها سه برابر ظرفیت پادگان دژ میباشد.
 - در برابر کمانداران با پاداش حمله 2 مبارزه میکنند.
 - در زمان دفاع پاداش ضربه زنی آنها 1.2 است.
 - در حمله از کناره ها با حمله و قدرت ضربه زنی 0.9 شرکت میکنند.
 
 
کارگاه ماشين آلات

 

دژکوب ها

 - پاداش ها: واحد اختصاصی تخریب دژ. با %100 قدرت خود به دژ حمله میکنند. تعداد مورد قبول دژکوب ها برابر است با تعداد پیاده نظام تقسیم بر افرادی که برای کار کردن با دژکوب مورد نیاز هستند. 
 - ضعف: با آنکه در ردیف چهارم نبرد قرار دارند، ولی خسارتی که وارد میکنند برابر است با میزان کل خسارت ارتش دشمن تقسیم بر تعداد دژکوب ها. آرام حرکت میکنند. همراه پیاده نظام حرکت میکنند.
 - ارتش همراه اجباری: 7 سرباز برای هر دژکوب. هر دژکوب 7 جای خالی برای افراد پادگان دارد.  
 
 
 
منجنیق های قلعه کوش
 
 - پاداش ها: واحد اختصاصی تخریب دژ. حمله با %100 قدرت.
 - قدرت حمله آنها به موتورهای محاصره و دیگر واحدهای ارتش %30 است.
 - ضعف: خسارتی که به ارتش دشمن وارد میکنند برابر است با قسمتی از خسارت کلی که به ارتش دشمن وارد شده است، نه خسارت قسمتی که بر روی آن آتش گشوده بودند. بسیار آرام حرکت میکنند.
 - همراهی اجباری ارتش: 10 سرباز برای هر منجنیق قلعه کوش.
 
 
 
منجنیق ها
 
 - واحد مخصوص تخریب دژ با پاداش 1.5
 - تنها با %15 قدرت به واحدهای نظامی دشمن و موتورهای محاصره حمله میکنند.
 - قبل از نبرد های تن به تن سه دور تیراندازی میکنند. 
 - ضعف: خسارتی که به ارتش دشمن وارد میکنند برابر است با قسمتی از خسارت کلی که به ارتش دشمن وارد شده است، نه خسارت قسمتی که بر روی آن آتش گشوده بودند. بسیار آرام حرکت میکنند.
 - همراهی اجباری ارتش: 15 سرباز برای هر منجنیق.
 
 
 
بالستیک
 
 - در زمانی که در روی برج استقرار دارند حمله میکنند.  به واحدی که روی آن تمرکز کرده اند شلیک میکنند. 
 - با %50 قدرت به دیوار دژ دشمن واحدهای نظامی آن حمله میکنند. %100 برای حمله به موتورهای محاصره. 
 - قبل از نبرد تن به تن دو دور شلیک میکنند. 
 - ضعف: خسارتی که به ارتش دشمن وارد میکنند برابر است با قسمتی از خسارت کلی که به ارتش دشمن وارد شده است، نه خسارت قسمتی که بر روی آن آتش گشوده بودند. بسیار آرام حرکت میکنند.
 - همراهی اجباری ارتش: 5 سرباز برای هر بالستیک.
 
 
 
واگن های ذخیره
 
- وحد های انتقال، بازگرداندن منابع غارت شده به امپراطوری.
- واگن ها قابل انهدام هستند، درصورت شکست در جنگ میتوانید آنها را منهدم کنید.
- قابل استفاده برای انتقال منابع بین مستعمره و شهر هستند.