جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

مردان بزرگ


 

بزرگ

مردم بزرگ، نابغه ها و قانونگذاران امپراطوری شما هستند. هر امپراطور، اشراف زاده، عضو دادگاه امپراطوری، که در مقام های مختلف قانوگذاری هستند. این مردم به دنیا آمده و خواهند مرد، و مردم جدید جای آن ها را خواهند گرفت. در کاخ می توانید تمام اشراف زادگان را مشاهده کنید. از آنجا می توانید آن ها را به یک مقام مشخص برگزینید و برای توسعه اقتصادی و نظامی شما پاداش به همراه دارد. می توانید آن را به ازدواج دیگر بازیکنان درآورید و با آن ها قرارداد صلح امضا کنید.
تحقیق پزشکی با طول عمر مردم بزرگ افزایش میابد.

خانواده امپراطوری

تمامی کاربران می توانند با یک خانواده امپراطوری که شامل امپراطور، ملکه و فرزند جانشین وی می باشد، دوره ای جدید را آغاز کنند. خانواده امپراطوری هر بازیکن به اصطلاح یک درخت دارد که اعضای را در 4 نسل زوج امپراطوری، فرزندان، نوه ها و نتیجه خانواده نمایش می دهد. اعضای خانواده امپراطوری می توانند با اعضای یک خانواده امپراطوری دیگر یا اشراف زادگان بازیکنی دیگر ازدواج کنند.

امپراطور

 • امپراطور قویترین شخصیت امپراطوری شماست که قوانین را شخصا تنظیم میکند. علاوه بر اینکه وی امپراطوری را در دست دارد می تواند در سایر مقام ها نیز شرکت داشته باشد.
 • امپراطور مهارت های فرمانده ای دارد که فقط مختص او بوده و هیچ فرمنده دیگری نمی تواند آن ها را به دست آورد. امپراطور یک ویژگی دیگر نیز دارد - رسوایی، فقط توسط او به دست می آید. این می تواند بیش از یکبار به دست آید و تاثیر آن جمع می شود. لین ویژگی ارثی نبوده و زمانی که پیمان های ازدواج و صلح رعایت نشوند به دست می آید.
 • یک امپراطور برای همیشه زنگی نمی کند. زود یا دیر وارثی جای او را می گیرد. انتخاب جانشین به طور خودکار توسط سیستم یا به انتخاب بازیکن انجام می شود.
 • امپراطور می تواند به قتل برسد، به این معنا که کودتایی به پا شود و یک امپراطور جدید انتخاب شود. در این صورت بازیکن تصمیم می گیرد که امپراطور خود را به قتل برساند و یک جانشینی زود هنگام داشته باشد.

جانشین تاج و تخت

زمانی که امپراطور می میرد، جانشین او به طور خودکار اولین فرزند زوج امپراطوری می شود. هرچند، شما می توانید ملکه، یکی از نوادگان یا اشراف زادگان یا بستگان دور را به عنوان جانشین انتخاب کنید، همچنین جانشین می تواند به طور اتوماتیک توسط سیستم انتخاب شود. اگر یکی از اشراف زادگان یا بستگان را انتخاب کنید، تغییری در درخت خانواده امپراطوری رخ می دهد، مگر آن که یکی از اعضای خانواده اشرافی را انتخاب کنید. وارث تاج یک صفت به ارث می برد که هیچ شخص دیگری آن را ندارد.

جانشینی اتوماتیک

 • اگر امپراطور زنده باشد و هیچ فرزند زنده ای نداشته باشد و فقط نوادگان او باشند، جانشین او به طور اتوماتیک از میان نوادگان انتخاب می شود.
 • اگر امپراطور بمیرد و فرزندان او باشند، اولین فرزند پسر و دختر او امپراطور/ملکه می شوند و رئیس خانواده (با همسران خود) می شوند.
 • اگر امپراطور بمیرد و هیچ فرزندی نداشته باشد، برادر یا خواهر بزرگتر او جانشین می شوند و در راس خانواده قرار می گیرند.
 • اگر امپراطور بمیرد و فرزندی یا خواهر برادری نداشته باشد، جانشین او به طور اتفاقی از میان بستگان خانواده امپراطوری انتخاب می شود.
 • اگر امپراطور و جانشین او بمیرند و تنها فامیل آنها نیز پیش از مرگ آنها برای یک ازدواج سلسله ای ارسال شده باشد، یک خانواده امپراطوری جدید درست می شود. یکی از گزینه های زیر برای خانواده سلطنتی ممکن است
  • اگر درخواست ازدواج پذیرفته نشود، شخص فرستاده شده از امپراطوری شما حذف شده دیگر باز نمی گردد.
  • اگر پیشنهاد ازدواج پذیرفته شود، حتی اگر فرد بزرگ هیچ وابسته زندا ای در سرزمین پدری نداشته باشد، پیمان صلح امضا شده حساب می شود.
 • اگر پس مرگ امپراطوری که هیچ جانشینی ندارد، جانشینی که به طور اتفاقی انتخاب شده است، جانشین (فرزند، نوه، نتیجه، خواهر یا برادری) نداشته باشد، جانشین او از لیشت ’دیگر وابستگان خانواده امپراطوری’ انتخاب می شود.

جانشینی دستی

 • اگر امپراطور بمیرد اما بازیکن هسر او را انتخاب کرده باشد - ملکه تاجگذاری می کند و بالعکس اگر ملکه بمیرد اما همسر او به عنوان جانشین انتخاب شده باشد، آن ها نمی توانند دیگر ازدواج کنند. آن ها باید تا آخر عمر عزادار بمانند.
 • اگر امپراطور بمیرد و جانشین انتخاب شده، اشراف زاده ای باشد که با یکی از فرزندان امپراطور ازدواج کرده اسن، نام سلسله تغییر می کند و اشراف زاره امپراطور/ملکه می شود.

دیگر وابستگان خانواده امپراطوری

با امپراطور جدید، جامعه مردم بزرگ نیز تغییر می کند. تمام بستگان امپراطور قبلی به یک منو ویژه به نام ’دیگر وابستگان خانواده امپراطوری’ در کاخ منتقل می شوند.

 • اگر آن ها ازدواج کرده باشند و همسر آن ها مرده باشد، نمی توانند دوباره ازدواج کنند. افراد مجرد دیگر می توانند ازدواج کنند.
 • نمی توانند فرزند داشته باشند.
 • آن ها می توانند به عنوان جانشین امپراطوری انتخاب شوند.
 • آن ها می توانند به عنوان ژنرال یا فرمانده انتخاب شوند.

ازدواج سلسله ای

هر فرد بزرگی پس از 16 سالگی می تواند ازدواج کند و تا 4 فرزند داشته باشند. اعضا خانواده امپراطوری نمی توانند با هم ازدواج کنند. این برای اشراف زادگانی که در لیست ’دیگر وابستگان خانواده امپراطوری’ نیز صدق می کند. زمانی که ازدواجی صورت بگیرد قابل بازگشت نمی باشد. به این معنا که زمانی که کاربر یک فرد بزرگ را با دیگری به ازدواج در می آورد، هیچ راهی برای لغو آن وجود ندارد. اگر یکی از همسرها بمیرد، دیگری حالت همسر مرده می گیرد و نمی تواند دوباره ازدواج کند.
فرد بزرگی که سن مناسب برای ازدواج را دارد و افرادی که می تواند با رنگ زرد و آن هایی که می تواند با آن ها ازداج کند با رنگ آبی نشان داده می شوند. زمانی که ازدواج بین دو امپراطوری انجام می گیرد، به این معنا می باشد که کاربران با یکدیگر پیمان صلح بسته اند و نمی توانند به یکدیگر حمله کرده و یا جاسوسی کنند.

هر کاربری می تواند مردم بزرگ خود را برای ازدواج به امپراطوری های دیگر بفرستد. ازدواج به معنی صلح میان دو امپراطوری بوده و رابطه میان آن ها را تقویت می کند. می توانید افرار بزرگ مجرد را بفرستید اگر: به سن بلوغ رسیده باشند؛ پیش از این ازدواج نکرده باشند؛ به ماموریتی خارج از امپراطوری فرستاده نشده باشند؛ در حال آموزش یا ارتقا سطح خود با منابع نباشند. همچنین شرایطی وجود دارد که اعضا خانواده امپراطوری یا اشراف زادگان لیست ’دیگر وابستگان خانواده امپراطوری’ باشند. امپراطور و جانشین او نمی تواند در امپراطوری ها دیگر ازدواج کنند.

یک کاربر می تواند N فرد بزرگ به امپراطوری بازیکنان دیگر ارسال کند تا زمانی که جای خالی در صف ’کاندیدای امپراطوری’ وجود داشته باشد. زمانی که یک پیشنهاد رد می شود، پیشنهاد بعدی میان دو امپراطوری به مدت 12 ساعت ممنوع می شود. بازیکن می تواند پیشنهاد ازدواج را رد کند . این اتفاق به صورت انفعالی رخ می دهد، به این معنا که نیاز به انجام هیچ فعالیتی نیست.اگر پاسخی داده نشود پیشنهاد ازدواج 12 ساعت پس از ارسال آن رد می شود. به عنوان نتیجه رد شدن انفعالی، هیچ ازدواج سلسله ای بین دو امپراطوری تا 12 مجاز نیست.

صلح میان سیسله ها زمانی که افراد بزرگ ارسال شده و جانشینان آن ها بمیرند، صلح آمیز تمام می شود. تمام بستگان آن فرد باید بمیرند تا صلح پایان گیرد. زمانی که صلح به دلیل طبیعی تمام شود، هیچ کسری برای امتیاز افتخار و امتیاز رسوایی برای امپراطور وجود ندارد.

شکستن ازدواج/صلح سلسله ای

صلح با فعالیت جاسوسی یا حمله میان دو امپراطوری از بین می رود. امپراطوری که با ارسال حمله یا جاسوسی صلح را شکسته باشد، عواقب زیر را دریافت می کند:

 • کاربری که پیمان صلح را شکسه است با -10 امتیاز افتخار جریمه می شود.
 • امپراطور امپراطوری که صلح را شکسته، یژگی خاصی دریافت می کند - ’رسوایی’ و تا زمان مرگ او در پرفایلش باقی می ماند.

اگر کاربر ’A’ با کاربر ’B’ پیمان صلح امضا کند و تلاش کاربر A برای جاسوسی کاربر B ناموفق باشد، سپس B حق شکستن صلح بدون هیچ جریمه ای را دارد زیرا او کسی نبوده که دخالتی کرده باشد. زمانی که ماربر B پیمان را بشکند، A عواقب زیر را خواهد دید: از دست دادن 10 امتیاز افتخار و دریافت خصیصه ’رسوایی’ برای امپراطور.

کاربر A و B ازدواج سلسله ای کرده اند. A بر روی B جاسوسی می کند و با موفقیت به امپراطوری B نفوذ می کند. B جاسوسی A را با کلیک بر روی ضد جاسوسی می گیرد، پیمان صلح شکسته شده به حساب می آید. A جرایم را دریافت می کند.

کاربران می توانند با انتخاب از لیست در قسمت ’مهاجمین’با مهاجمان خود روب به رو شوند. اولین حمله علیه آن ها هیچ امتیاز منفی افتخاری به همراه ندارد. به خاطر داشته باشید که جریمه 4 امتیاز افتخار برای غارت همیشه کسر می شود.

اشراف زادگان

اشراف زادگان افراد بزرگ امپراطوری هستند که در جنگ یا جامعه شهرت به دست آورده اند. آن ها فقط پس از آنکه بازیکن آن ها را تایید کرد، می توانند وارد دادگاه امپراطوری شوند.در دادگاه 8 جایگاه برای اشراف زادگان وجود دارد. زمانی که کاربر در سطح پایینی قرار دارد، محدودیتی در تعداد اشراف زادگانی که می تواند اضافه کند وجود دارد. ارتقا یک سطح اجازه افزودن اشراف زادگان را می دهد. کاربر می تواند اعضا(همه به جز اشراف زادگان) را بدون توجه به سطح کاخ از لیست دادگاه امپراطوری بیرون کند و این کار جا برای عضو جدید ایجاد می کند. اگر کاربر برای 24 ساعت کاندیدای دادگاه را نپذیرد، او از پنجره درخت خانواده حذف می شود.

اشراف زادگان می توانند با اعضای خانواده امپراطوری ازدواج کنند. زمانی که یک اشراف زاده با یکی از اعضای خانواده امپراطوری ازدواج می کند، به عنوان یکی از اعضا خانواده امپراطوری شناخته خواهد شد که می تواند جانشین تخت پادشاهی شود. اشراف زادگانی که فقط عضو دادگاه امپراطوری هستند نمی توانند به عنوان جانشین امپراطوری انتخاب شوند.

شهروندان عادی در سرتاسر امپراطوری شانس این را دارند که به عنوان اشراف زاده انتخاب شوند. سیستم مردان و زنانی عادی را که می توانند به دادگاه امپراطوری اضافه شوند را به طور خود کار پیشنهاد می دهد. اگر ارزش خالص یک بازیکن در محدوده 2 برابر باشد و در جنگ پیروز شوید، 25% شانس وجود دارد که سیستم یک اشراف زاده تولید کند. اگر ارزش خالص یک بازیکن خارج از محدوده 2 برابر باشد و در جنگ با او پیروز شوید، 3% شانس وجود دارد که سیستم یک اشراف زاده تولید کند. پس از هر پیروزی بر علیه شهر های مستقل، 3% شانس تولید اشراف زاده وجود دارد. هر 12ساعت 12% شانس تولید اشراف زاده وجود دارد.

اسامی افراد بزرگ

نام افراد بزرگ شامل نام و نام خانوادگی آن ها می شود و به طور اتوماتیک توسط سیستم تعیین می شود. زمانی که یک خانم ازدواج می کند نام خانوادگی همسرش را می گیرد. (به استثنا قلمرو عرب ها که نام خانوادگی خانم ها ثابت می ماند.) زمانی که بچه ها به دنیا می آیند نام خانوادگی پدر خود را می گیرند. اگر جانشین امپراطور از میان پسران او یا یک اشراف زاده باشد، سپس تمام فرزندان او نام او را به دنبال می کشند. اگر بازیکن یک جانشین خانم انتخاب کند (دختر امپراطور یا خانم بعد از او) و پس از جانشینی او با یک اشراف زاده یا عضوی از خانواده امپراطوری ازدواج کند، فرزندان او نام خانوادگی او را می گیرند. اگر دختر امپراطور یا یک اشراف زاده با یک اشراف زاده یا عضو خانواده امپراطوری پیش از آنکه او به عنوان جانشین انتخاب شود، ازدواج کند، سپس فرزندان او نام خانوادگی پدرشان را می گیرند.

کاخ

کاخ جایی است که تمام مردم بزرگ در آن زندگی می کنند. فقط در پایتخت ساخته می شود. اطلاعات مربوط به هرکدام از افراد بزرگ امپراطوری و افراد قدیمی را می توانید در این ساختمان پیدا کنید. همچنین پاداش ویژه امپراطور نیز در این ساختمان قرار دارند. فرماندار و ژنرال را از این ساختمان تعیین می کنید و سطح تجربه آنها را بالا ببرید و می توانید ازدواج و حانشین تعیین کنید. قیمت پایه آن 250 چوب، 250 آهن و 500 سنگ می باشد. هر سطح دیگر آن 4 برابر گران تر است. بالاترین سطح ممکن 8 می باشد. هر سطح آن تعداد اشراف زادگان دادگاه امپراطوری را 8 واحد افزایش می دهد. هر سطح آن تعداد حداکثر اشراف زادگان را در دادگاه امپراطوری افزایش می دهد. از طریق کاخ، بازیکنان خانواده امپراطوری خود را انتخاب کرده و می توانند اشراف زادگان را در جایگاه های مختلف قرار دهند. دو قسمت اضافی دیگر وجود دارد که می توانید آنها را در کاخ بسازید: فرمانداری و مرکز فرماندهی

فرمانداری

مرکز آموزش فرماندار با ارتقا یک سطح، حد مجاز مهارتهای فرماندار را افزایش می دهد و زمان پایه آموزشش را 5٪ کاهش می دهد. تعداد نامحدودی از فرمانداران را می توان در یک زمان آموزش داد. اولین سطح ساختمان به سطح 1 کاخ نیاز دارد. بالاترین سطحی که شما می توانید بسازید 19 می باشد. قیمت پایه 500000 چوب، 500000 سنگ و هر سطح بعدی 20% گران تر از سطح قبلی است. در آغاز هر فرماندار اولین سطح تجربه را دارد و مرکز آموزش فرماندار سطح 0 را دارا می باشد. بازیکن می تواند با جمع آوری امتیازاتی که از زمانی که آنها در پست خود بوده اند و یا برای آموزش خود پرداخته اند سطح تجربه فرمانداران خود را ارتقا دهد. به منظور ارائه آموزش با پرداخت منابع، کاربر به ساخت مرکز آموزش فرماندار نیاز دارد. در صورتی که بازیکن بخواهد آموزش فرماندار را از اولین سطح به دومین سطح، ارتقا دهد او باید سطح 1 ساختمان را داشته باشد. برای ارتقاء بیشتر از فرمانداران خود، او به سطح بالاتری از ساختمان نیاز دارد.

فرمانده

فرماندار یک فرد بزرگ است که حق دارد یک ایالت یا یک مستعمره یا یک ایستگاه تجاری را اداره کند. هر فرد بزرگ فقط برای فرمانداری یک ایالت یا مستعمره یا ایستگاه تجاری می تواند منصوب شود، زمانی که او به اکثریت خود رسید می تواند چنین پستی را بدست بیاورد. امپراطوری که به طور پیش فرض فرماندار پایتخت است، نمی تواند به عنوان فرماندار ایالات یا مستعمرات دیگر یا ایستگاه تجاری منصوب شود. فرماندار می تواند حقوق ژنرال کل یا تهاجمی را داشته باشد. همان فرد بزرگ می تواند در همان زمان یک فرماندار و یک ژنرال ایالت یا مستعمره مشابه باشد. از سوی دیگر، می تواند در یک مکان فرماندار و در مکانی دیگر ژنرال باشد. اما هرگز نمی تواند فرماندار دو مکان باشد. تجربه فرماندار پس از انتصاب در پست، شروع به متراکم شدن می کند. فرمانداران برای زمان حاکمیتشان امتیازاتی کسب می کنند، یک امتیاز تجربه به مدت 1.5 دقیقه به دست آورده می شود. بالاترین تجربه یک فرماندار به 20 می تواند برسد. امپراطور برای این حد مجاز پاداشی دارد - او می تواند تا 30 امتیاز تجربه بدست آورد.

توجه: زمانی که یک فرماندار مقامی داشته باشد می تواند تجربه کسب کند. اگر بازیکن او را به مقامی منصوب نکند یا فرد بزرگ در این زمان وارد نبرد شود، تجربه ای بدست نمی آورد.

مرکز فرماندهی

مرکز آموزش ژنرال حداکثر سطح آموزش با پرداخت منابع ژنرال را 1 سطح افزایش و زمان پایه آن را 5% کاهش می دهد. قیمت پایه برای ساختمان 500000 آهن، 500000 سنگ می باشد و هر سطح بعدی 20% گرانتر از سطح قبلی می باشد. بالاترین سطح ممکن 19 می باشد. تعداد نا محدودی از ژنرالها بطور همزمان می توانند آموزش داده شوند. اولین سطح ساختمان سطح 1 کاخ را نیاز دارد.

در آغاز همه ژنرالها اولین سطح تجربه و سطح 0 مرکز آموزش ژنرال را دارند. بازیکن می تواند با جمع آوری امتیازات در میدان نبرد در جنگهای برجسته و یا با پرداخت برای آموزش آنها، سطح تجربه ژنرالهای خود را ارتقا دهد. به منظور ارائه آموزش با پرداخت منابع، کاربر به ساخت مرکز آموزش ژنرال نیاز دارد. در صورتی که بازیکن بخواهد آموزش ژنرال را از اولین سطح به دومین سطح، ارتقا دهد او باید سطح 1 ساختمان را داشته باشد. برای ارتقاء بیشتر ژنرالهایش او به سطح بالاتری از ساختمان نیاز دارد.

ژنرال

برای ژنرال شدن یک فرد بزرگ باید به سن آن رسیده باشد. دو نوع ژنرال وجود دارد:

 • ژنرال تهاجمی: فرماندار ارتش در حال حمله علیه ایالات دیگر، مستعمرات یا ایستگاههای نظامی می باشد. هر فرد بزرگ فقط در یک مکان می تواند ژنرال تهاجمی باشد. هنگامی که ژنرال تهاجمی، یک محاصره قلعه، نبرد میدانی و یا حمله غارت را از دست بدهد، 5٪ احتمال دارد که او سقوط کند. امپراطور از این قاعده مستثنی نیست و او نیز می تواند به سمت ژنرال تهاجمی منصوب شود. هنگامی که یک امپراطور به سمت ژنرال تهاجمی منصوب شود و محاصره قلعه، نبرد میدانی و یا حمله غارت را از دست بدهد، 1٪ احتمال دارد که او سقوط کند. کاربر حق دارد ژنرال تهاجمی را به یک حمله ارسال کند. این ژنرال به نبرد با دیگر بازیکنان گماشته می شود. ژنرال منصوب شده برای شرکت در حملات، بر کل ارتش با پاداش خاصشان از مهارت تاثیر می گذارد. هنگامی که حمله نهایی انجام شد، کاربر دوباره باید ژنرال تهاجمی حمله بعدی خود را انتخاب کند. پست دائمی نیست و فقط برای حمله مشخص شده معتبر است. با یک ارتش تهاجمی می توانید فقط یک ژنرال ارسال کنید. هر فرد بزرگ فقط در یک ماموریت در یک زمان می تواند ژنرال تهاجمی باشد. یک فرد بزرگ می تواند یک فرماندار باشد و به عنوان ژنرال تهاجمی از همان ایالت، مستعمره و یا ایستگاه نظامی فرستاده شود و او می تواند فرماندار یک محل بوده و از دیگری برای حمله فرستاده شود. با این حال، او هرگز نمی تواند همزمان در دو حمله شرکت کند.
 • ژنرال دفاعی - رهبر ارتش دفاعی پایتخت، یک ایالت، یک مستعمره یا ایستگاه نظامی است. یک فرد بزرگ فقط می تواند در یک ایالت/مستعمره/ایستگاه نظامی، ژنرال دفاعی باشد. اگر یک ژنرال دفاعی، محاصره قلعه، نبرد میدانی یا غارت را از دست بدهد، 1٪ احتمال دارد که سقوط کند. کاربران می توانند افراد بزرگ را به سمت ژنرال دفاعی برای محافظت ایالت انتخاب شده/مستعمره/ایستگاه نظامی تعیین کنند. هر فرد بزرگی که به سن (16 سالگی) رسیده است را می توان به عنوان ژنرال دفاعی تعیین کرد. این موضوع برای امپراطور نیز معتبر است. هنگامیکه یک امپراطور به سمت ژنرال دفاعی منصوب شود و محاصره قلعه، نبرد میدانی یا غارت را از دست بدهد، 0٪ احتمال دارد که سقوط کند. ژنرالها همیشه در نبرد علیه قلمرویی که به آن اعزام شده اند شرکت می کنند، در صورتی که کاربر قصد نداشته باشد ژنرال خود را در یک نبرد دفاعی اعزام کند، باید او را از این پست بر کنار کند. در صورتی که هیچ ژنرال دفاعی منصوب شده ای وجود نداشته باشد، نبرد به طور معمول بدون داشتن تاثیر پاداش ژنرال انجام می شود.

فقط یک ژنرال دفاعی در همان ایالت، مستعمره یا ایستگاه نظامی می تواند وجود داشته باشد. یک فرد بزرگ در همان ایالت یا مستعمره می تواند یک فرماندار و ژنرال دفاعی باشد. از سوی دیگر، او نمی تواند یک فرماندار و ژنرال دفاعی در دو مکان مختلف باشد و همچنین نمی تواند برای بیش از یک مکان بعنوان ژنرال دفاعی تعیین شود.

پاداش فرماندار و ژنرال یک فرد بزرگ فقط روی سازه ای که از آنجا به این سمتها منصوب شده اند تاثیر می گذارد.

یک فرد بزرگ می تواند ژنرال نگهبان و ژنرال مهاجم باشد. هرچند، زمانی که به یک ماموریت فرستاده می شود و در همان زمان یک حمله علیه ایالت/مستعمره/پایگاه نظامی انجام گیرد، او در دفاع شرکت نمی کند در نتیجه ارتش از مهارت های او تاثیر نمی پذیرند.

یک فرد بزرگ می تواند فرمانده و ژنرال نگهبان یک سرزمین و فرمانده و ژنرال مهاجم در دو سرزمین مختلف باشد. در این صورت، ایالت تحت فرماندهی زمانی که او در حال انجام وضایف ژنرال مهاجمی خود است، از اداش مهارت های او بهره نمی برد. ارتش ایالتی که او ژنرال نگهبان آن است، پاداش های دفاعی را زمانی که او در حال انجام ماموریت ایت ندارند. در طول این زمان پاداش ژنرالی او فقط بر روب ارتشی که با او فرستاده شده تاثیر می گذارد. پس از آنکه حمله تمام شد و فرد بزرگ بازگشت، مهارت های دفاعی و فرمانده ای او دوباری تاثیر می گذارند.

زمانی که کاربر حمله ای ارسال می کند، باتجربه ترین و ماهر ترین ژنرال او انتخاب می شود. اگر کاربر خود فرمانده دیگری را انتخاب نکند، او قوی ترین ژنرال خود را به ماموریت می فرستد.

تجربه ژنرال

تجربه ژنرال در هر نبرد پیروز علیه بازیکنان دیگر در محدوده x2، شهر مستقل یا کمپ بربرها به دست می آید.

ژنرال در مقابل بازیکن دیگر 1 امتیاز تجربه برنده می شود اگر ارتش آنها به کشته شدن سربازان دشمن با معادل طلا (میزان واقعی نه ضرب شده در 2) برابر با ارزش خالص امتیارات کاربر قبل از نبرد تقسیم بر 100 منجر شده باشند بدین معنی که تجربه ژنرال با ضرب 100 در معادل طلا (GE) ارتش کشته شده و تقسیم نتیجه توسط ارزش خالص امتیارات کاربر قبل از نبرد محاسبه می شود.

ژنرالها برنده 1 امتیاز تجربه در نبرد برنده می شوند اگر آنها به شهر مستقل و یا محل سکونت اردوگاه بربریان حمله کنند. اگر معادل طلایی ارتش (مقدار واقعی نه ضرب شده در 2) برابر باشد با ارزش خالص امتیازات کاربر قبل از نبرد ضرب در 1.5. این بدان معنی است که تجربه به دست آمده با تقسیم معادل طلا (GE) کل ارتش شهر مستقل/ محل سکونت اردوگاه بربریان توسط ارزش خالص امتیازات کاربر ضرب در 1.5 محاسبه می شود.

معادل طلای ارتش کشته شده دشمن باید معادل طلای واقعی واحدها باشد (نه آن مقدار که ما از ارزش خالص امتیاز از دست رفته از حریف دریافت می کنیم).

یک ژنرال برای نبرد موفق در برابر شهر مستقل فقط یک بار امتیاز تجربه دریافت خواهد کرد. بدین معنی که اگر همان ژنرال نبرد دوم را در برابر همان شهر بیطرف رهبری و آنرا تسخیر کند، او امتیازی دریافت نخواهد کرد. اگر ژنرال دیگری این مأموریت را به سمت همان شهر مستقل رهبری کند، او تجربه کسب می کند، زیرا آن اولین نبرد او خواهد بود و دوباره برای هر ماموریت دیگری هیچ امتیاز تجربه ای بدست نمی آورد. یک ژنرال می تواند بیش از چندین ایالت مختلف را فتح کند و از هر کدام امتیازاتی دریافت کند.

زمانی که ژنرال در نبرد با ژنرال دیگر پیروز می شود تجربه کسب می کند. در این حالت، پاداش امتیازات تجربه اعطا می شود. مقیزان امتیازات دریافت شده به سطح تجربه ژنرال شکست خورده بستگی دارد - برای هر سطح تجربه 100 امتیاز به دست می آید.

هر فرد بزرگ در کاخ از پست فرمانداری و ژنرالی تجربه کسب می کند. تجربه برای هر دو پست با امتیازات اندازه گیری می شود. هر چه امتیاز بیشتری جمع آوری شود، سطح تجربه بالاتر است. هر پست دارای 20 درجه بوده و هر درجه به مقدار مشخصی امتیاز نیاز دارد. امپراطور تنها استثنا است که تا 30 سطح برای هر دو پست می تواند ارتقا داشته باشد.

در آغاز مرحله هر فرد بزرگ در اولین درجه ژنرالی و اولین درجه فرمانداری می باشد. این بدین معنیست که او در این دو پست خود هیچ مهارتی ندارد. بالا بردن درجات فقط در صورتی ممکن است که یک فرد در این پست منصوب شود. هر سطح بعدی باز شدن یک مهارت بیشتر را امکانپذیر می کند. صعود به سطح بالا برای ژنرال یک مهارت ژنرال را آزاد می کند و یک سطح جدید برای فرماندار اعطا می کند.

هر فرد بزرگ بمنظور پیشرفت تا دومین سطح تجربه باید 200 امتیاز تجربه در پست فرمانداری/ژنرالی بدست بیاورد. امتیازات لازم در هر سطح در جدولی زیر این پاراگراف نشان داده می شوند. 1 امتیاز تجربه در پست فرمانداری هر 1.5 دقیقه کسب می شود.

تجربه ژنرال/ فرماندار

سطح

مردم برتر

امپراطور

1

0

0

2

200

200

3

465

422

4

795

666

5

1 190

932

6

1 650

1 220

7

2 175

1 530

8

2 765

1 862

9

3 420

2 216

10

4 140

2 592

11

4 925

2 990

12

5 775

3 410

13

6 690

3 852

14

7 670

4 316

15

8 715

4 802

16

9 825

5 310

17

11 000

5 840

18

12 240

6 392

19

13 545

6 966

20

14 915

7 562

21

-

8 180

22

-

8 820

23

-

9 482

24

-

10 166

25

-

10 872

26

-

11 600

27

-

12 350

28

-

13 122

29

-

13 916

30

-

14 732

ارتقاء تجربه با پرداخت

بازیکن می تواند برای سطح بالاتری از تجربه ژنرالها و فرمانداران خود پرداخت کند. آموزش با پرداخت منابع در دو ساختمان انجام می شود: مرکز آموزش فرماندار و مرکز آموزش ژنرال. برای ارتقاء سطح تجربه ژنرالها و فرمانداران خود شما باید آنها را آموزش داده و سطح مجاز آموزش به طور مستقیم به سطح ساختمان ارتباط دارد. هر سطح بعدی از ساختمان اجازه می دهد تا یک آموزش جدید برای ارتقاء تجربه داشته باشید. کاربر منابع را برای این آموزش می پردازد. یک فرد بزرگ می تواند برای فرمانداری و یا ژنرالی آموزش دیده حتی اگر او به این پست منصوب نشود. در چنین مواردی، ارتقاء تجربه می تواند تنها از طریق آموزش پرداخت شده اتفاق بیفتد. فرد بزرگ هنگامی که در پست خود نباشد هیچ تجربه ای بدست نمی آورد. زمانیکه یک ژنرال در حال آموزش است او در پست خود باقی می ماند و ایالتی که او مسئول آن است پاداش خود را دریافت می کند. زمانیکه یک ژنرال دفاعی در حال آموزش است، او همچنان به محافظت از ایالت پرداخته و در صورت حمله دشمن در دفاع شرکت می کند. یک ژنرال در حالی که آموزش او در حال اجرا است می تواند برای حمله به ماموریت فرستاده شود و آموزش او قطع نمی شود. زمانیکه ژنرالها و فرمانداران آموزش داده می شوند، آنها را نمی توان برای ازدواج به امپراطوری دیگر فرستاد. این آموزش ها را می توان با استفاده از الماس کاهش داد و برای آموزشهایی که کمتر از 1 ساعت آنها باقی مانده است می توان 5 الماس پرداخت.

استعداد

هر فرد بزرگ دو صفت ذاتی دارد که استعداد نامیده می شوند که یکی از آنها را از مادر خود و دیگری را از پدر خود به ارث می برد. این صفات بطور تصادفی به ارث می رسند. او این دو صفت را از زمان تولد تا زمان مرگ خود بهمراه دارد و نمی توانند تغییر داده شوند. اشراف زاده به تخت نشسته 3 استعداد دارد. امپراطور نیز 3 استعداد دارد و علاوه بر این مشخصه خفت آور را می تواند بدست آورد. این مشخصه زمانیکه صلح سلطنتی شکسته شود کسب می شود و به نسل بعدی داده نمی شود.

هر استعداد ذاتی مربوط به یک مهارت است. اگر یک فرد بزرگ دارای استعداد ذاتی و مهارت مربوط به آن باشد او پاداش دریافت می کند. به این ترتیب افرادی که دارای هر دو استعداد و مهارت مربوط به آن باشند از کسانی که فقط به تنهایی استعداد و یا مهارت خود را دارند پاداشی بالاتری دریافت می کنند. قدرت یک استعداد برابر با نصف قدرت مهارت توسعه یافته سطح بالاتر خودش می باشد. اگر بالاترین سطح از مهارت 10٪ از چیزی را اعطا کند از همان استعداد 5٪ از همان پاداش را اعطا می کند .

بطور مثال: یک فرد بزرگ یک استعداد و مهارت مربوطه آنرا دارد. مهارت او سطح 3 بوده و 10% پاداش به او می دهد. استعداد برای مهارت مشابه 5% پاداش به او می دهد. بنابراین اگر او همه را با هم بگیرد 15% پاداش مشابه می گیرد.

تعدادی استعداد خاص وجود دارند که فقط بعضی از افراد بزرگ می توانند آنها را بدست بیاورند. این صفات مشخص به هیچ مهارتی مربوط نمی باشند و پاداش منحصر بفردی به صاحبانشان می دهد. لیست استعدادهای خاص:

 • جانشین - این صفت فقط متعلق به جانشین تخت سلطنت می باشد. پاداش بدست آمده توسط آن، 5+ امتیاز روحیه در هر نبرد و 5+ امتیاز رضایتمندی روزانه در ایالتی که او فرمانروایی می کند می باشد.
 • امپراطور - این صفت دارایی منحصر بفرد امپراطور می باشد. پاداشی که امپراطور بدست می آورد 10+ امتیاز روحیه در هر نبرد و 10+ امتیاز رضایتمندی روزانه در پایتخت می باشد (امپراطور همیشه فرماندار پایتخت می باشد).
 • خفت آور - این صفت زمانی توسط امپراطور کسب می شود که او صلح سلطنتی را بشکند. این صفت می تواند بیش از یکبار بدست آید و تاثیر آن انباشته می شود. وفتی امپراطور جدید تاجگذاری می کند این صفت به او نمی رسد. جریمه در هر نبرد 5- امتیاز روحیه می باشد.

مهارتهای افراد بزرگ

مهارت ها ویژگی های است که افراد بزرگ در تمام عمر خود بدست می آورند. افراد بزرگ با بالا بردن تجربه خود در پست فرمانداری یا ژنرالی می توانند مهارت هایی بدست بیاورند. در ابتدای بازی آنها هیچ گونه مهارتی ندارند. هنگامی که آنها به سطح بعدی تجربه می رسند، به آنها یک مهارت جدید اعطا می شود. مهارت های جدید از مهارت های تولید شده انتخاب می شوند که به انتخاب خود بازیکن بوده و پاداش خاصی اعطا می کنند.

دو نوع مهارت وجود دارد: مهارتهای فرماندار و مهارتهای ژنرالها. هر فرد بزرگ می تواند هر دو نوع مهارت را به دست بیاورد. هر مهارت دقیقا پنج درجه دارد و هر یک از آنها به طور جداگانه به دست می آید. هنگامی که یک فرد بزرگ به سطح بعدی از تجربه ژنرال و یا فرماندار می رسد، بازیکن فرصت پیدا می کند که از میان 2 مهارت مختلف یکی را انتخاب کند. هنگامی که سطوح فرد بزرگ در پست فرمانداری ارتقا یابد، انتخاب یک مهارت از بین 2 مهارت فرماندار وجود دارد و هنگامی که او سطوح خود را تا تجربه ژنرال ارتقا دهد، 2 مهارت ژنرال ارائه خواهد شد.

2 مهارت پیشنهاد شده که هر دو مهارت در حال حاضر ممکن است ارتقاء یابد و یا به مهارتهای جدید نیاز دارند. این بازیکن می تواند تنها یکی از دو مهارت را انتخاب کند. اولین پیشنهاد از دو پیشنهاد پیشرفت مهارتی است که در حال حاضر به دست آمده است. دومین یک مهارت جدید درجه 1 خواهد بود. هنگامی که ژنرال و یا فرماندار هنوز هیچ مهارتی اکتساب نکرده است، هر 2 مهارت به صورت تصادفی تولید شده و همه آنها جدید هستند.

اگر فرد بزرگ فقط مهارتهایی داشته باشد که در سطح 5 باشند، سیستم 2 مهارت جدید که قابل انتخاب باشد را ارائه می دهد. اگر فرد بزرگ فقط یک مهارت داشته باشد (و آن تا سطح 5 پیشرفت نکرده باشد)، سیستم برای ارتقا آن و مهارت تصادفی دیگری پشنهاد می دهد. اگر فرد بزرگ سطوح خود را توسعه دهد (البته نه تا سطح 5) همه مهارتها، سیستم فقط یک مهارت تصادفی جدید ایجاد خواهد کرد و یک مهارت تصادفی را ارتقا می دهد. اگر فرد بزرگ سطح 1 یا 4 مهارتهای ممکن را داشته باشد، از بین تمام مهارتها 2 مهارت تصادفی انتخاب خواهد کرد.

انتخاب مهارتها از پروفایل فرد بزرگ انجام می گیرد.

لغو مهارتها تجربه او را لغو نمی کند. تجربه نمی تواند به هیچ طریقی سلب شود.

بمنظور اینکه پاداش از مهارت تاثیر داشته باشد، فرد بزرگ باید 6 ساعت در مقام خود بوده باشد.

انواع مهارتها

مهارتهای ژنرال:

 • فرمانده کماندار: قدرت حمله کماندار را افزایش می دهد. سطح 1: 2+%؛ سطح 2: 6+%؛ سطح 3: 6+%؛ سطح 4: 10+%؛ سطح 5: 15+% قدرت حمله
 • فرمانده پیاده نظام: قدرت حمله شمشیرزنان و نیزه داران را افزایش می دهد. سطح 1: 2+%؛ سطح 2: 4+%؛ سطح 3: 6+%؛ سطح 4: 10+%؛ سطح 5: 15+% قدرت حمله
 • فرمانده سواره نظام: قدرت حمله سواره نظام را افزایش می دهد. سطح 1: 2+%؛ سطح 2: 4+%؛ سطح 3: 6+%؛ سطح 4: 10+%؛ سطح 5: 15+% قدرت حمله
 • متخصص محاصره: تعداد موتورهای محاصره ای را که می توانند بطور همزمان به قلعه ضربه بزنند را افزایش می دهد. سطح 1: 2+% تا حداکثر؛ سطح 2: 4+% تا حداکثر؛ سطح 3: 6+% تا حداکثر؛ سطح 4: 10+% تا حداکثر؛ سطح 5: 15+% تا حداکثر
 • پزشک میدان: بهبودی میزان واحدها بعد از نبرد را افزایش می دهد. سطح 1: 2+%؛ سطح 2: 4+%؛ سطح 3: 6+%؛ سطح 4: 8+%؛ سطح 5: 12+%
 • پزشک متبحر: حداکثر سطح بهبودی سربازان پس از نبرد را افزایش می دهد: سطح 1: 1+%؛ سطح 2: 2+%؛ سطح 3: 3+%؛ سطح 4: 4+%؛ سطح 5: 6+%
 • مهاجم: روحیه ارتش مهاجم را افزایش می دهد. سطح 1: 2+ روحیه؛ سطح 2: 4+ روحیه؛ سطح 3: 6+ روحیه؛ سطح 4: 8+ روحیه؛ سطح 5: 12+ روحیه
 • مدافع: روحیه ارتش مدافع را افزایش می دهد. سطح 1: 2+ روحیه؛ سطح 2: 4+ روحیه؛ سطح 3: 6+ روحیه؛ سطح 4: 8+ روحیه؛ سطح 3: 12+ روحیه
 • نگهبان قلعه: نقاط ضربه پذیری قلعه را افزایش می دهد. سطح 1: 4+%؛ سطح 2: 6+%؛ سطح 3: 10+%؛ سطح 4: 14+%؛ سطح 5: 20+%
 • قاتل ژنرالها: احتمال قتل ژنرال دشمن را در صورت شکست خوردن در نبرد را افزایش می دهد. سطح 1: 5%+ احتمال؛ سطح 2: 10%+ احتمال؛ سطح 3: 20%+ احتمال؛ سطح 4: 30%+ احتمال؛ سطح 5: 50%+ احتمال
 • فراری: احتمال کشته شدن ژنرال را بعد از شکست خوردن در نبرد کاهش می دهد. سطح 1: 5% کاهش احتمال؛ سطح 2: 10% کاهش احتمال؛ سطح 3: 20% کاهش احتمال؛ سطح 4: 30% کاهش احتمال؛ سطح 5: 50% کاهش احتمال
 • غارتگر: توانایی غارت ارتش را افزایش می دهد. سطح 1: 4%؛ سطح 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14%؛ سطح 5: 20%
 • دزد: ظرفیت حمل ارتش را افزایش می دهد. سطح 1: 4%؛ 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14%؛ سطح 5: 20%
 • راهنما: سرعت ارتش در حال حرکت را افزایش می دهد. سطح 1: 4%؛ سطح 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14% ؛ سطح 5: 20%
 • متخصص پادگان: ظرفیت مستقر شدگان در پادگان که توسط ارتششبد محافظت می شوند را افزایش می دهد. سطح 1: 4%؛ سطح 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14%؛ سطح 5: 20%
 • متخصص فنون جنگی میدان: نقاط ضربه پذیری ارتش میدانی را افزایش می دهد. سطح 1: 1%؛ سطح 2: 2%؛ سطح 3: 4%؛ سطح 4: 6%؛ سطح 5: 10%
 • متخصص فنون جنگی تهاجمی: قدرت حمله ارتش تهاجمی را افزایش می دهد. سطح 1: 1%، سطح 2: 2%، سطح 3: 4%، سطح 4: 6%، سطح 5: 10%
 • مدافع غیر نظامیان: ظرفیت پناهگاهها را افزایش می دهد. سطح 1: 10%؛ سطح 2: 20%؛ سطح 3: 30%؛ سطح 4: 40%؛ سطح 5: 60%
 • مدافع منابع: ظرفیت انبار قلعه را افزایش می دهد. سطح 1: 10%؛ سطح 2: 20%؛ سطح 3: 30%؛ سطح 4: 40%؛ سطح 5: 80%؛
 • مدیر ایستگاه نظامی: حداکثر میزان تعداد سربازان را در ایستگاه نظامی افزایش می دهد. سطح 1: 2%؛ سطح 2: 4%؛ سطح 3: 6%؛ سطح 4: 10%؛ سطح 5: 15%
 • فنون دفاعی: افزایش حمله تمام واحدها در ارتش دفاعی: مرحله 1: +1% حمله،مرحله 2: +2% حمله، مرحله 3: +4% حمله، مرحله 4: +6% حمله، مرحله 5: 10%+ حمله

مهارتهای فرمانداران:

 • مربی کمانداران: زمان لازم برای آموزش کمانداران را کاهش می دهد. سطح 1: 5%- کاهش؛ سطح 2: 10%- کاهش؛ سطح 3: 15%- کاهش؛ سطح 4: 20%- کاهش؛ سطح 5: 30%- کاهش؛

بمنظور دریافت پاداش از مهارت، فرماندار باید حداقل 24 ساعت در موقعیت خود بوده باشد.

 • سازنده موتورهای محاصره: زمان لازم برای ساخت و ساز موتورهای محاصره را کاهش می دهد. سطح 1: 5%- کاهش؛ سطح 2: 10%- کاهش؛ سطح 3: 15%- کاهش؛ سطح 4: 20%- کاهش؛ سطح 5: 30%- کاهش

بمنظور دریافت پاداش از مهارت، فرماندار باید حداقل 24 ساعت در موقعیت خود بوده باشد.

 • مربی پیاده نظام: زمان آموزش شمشیرزنان و نیزه داران را با درصدهای زیر کاهش می دهد. سطح 1: 5%-؛ سطح 2: 10%-؛ سطح 3: 15%-؛ سطح 4: 20%-؛ سطح 5: 30%-

بمنظور دریافت پاداش از مهارت، فرماندار باید حداقل 24 ساعت در موقعیت خود بوده باشد.

 • مربی سواره نظام: زمان آموزش سواره نظام را کاهش می دهد. سطح 1: 5%-؛ سطح 2: 10%-؛ سطح 3: 15%-؛ سطح 4: 20%-؛ سطح 5: 30%-

بمنظور دریافت پاداش از مهارت، فرماندار باید حداقل 24 ساعت در موقعیت خود بوده باشد.

 • چوب بر: تولید چوب را افزایش می دهد. سطح 1: 2% ؛ سطح 2: 4% ؛ سطح 3: 6% ؛ سطح 4: 8% ؛ سطح 5: 12%
 • معدنچی: تولید آهن را افزایش می دهد. سطح 1: 2%؛ سطح 2: 4%؛ سطح 3: 6%؛ سطح 4: 8%؛ سطح 5: 12%
 • سنگبر: تولید سنگ را افزایش می دهد. سطح 1: 2% تولید؛ سطح 2: 4% تولید؛ سطح 3: 6% تولید؛ سطح 4: 8% تولید؛ سطح 5: 12% تولید
 • جمع آور مالیات: طلا بدست آمده از مالیات را افزایش می دهد. سطح 1: 2% طلا؛ سطح 2: 4% طلا؛ سطح 3: 6% طلا؛ سطح 4: 8% طلا؛ سطح 5: 12% طلا
 • رهبر روحانی: روزانه پاداش رضایتمندی می دهد. سطح 1: 2+ رضایتمندی؛ سطح 2: 4+ رضایتمندی؛ سطح 3: 6+ رضایتمندی؛ سطح 4: 8+ رضایتمندی؛ سطح 5: 12+ رضایتمندی
 • کشاورز: ظرفیت مزرعه را افزایش می دهد. سطح 1: 2% ظرفیت؛ سطح 2: 4% ظرفیت؛ سطح 3: 6% ظرفیت؛ سطح 4: 8% ظرفیت؛ سطح 5: 12% ظرفیت؛
 • معمار: ظرفیت خانه ها را افزایش می دهد. سطح 1 : 4% ظرفیت؛ سطح 2 : 6% ظرفیت؛ سطح 3 : 10% ظرفیت؛ سطح 4 : 14% ظرفیت؛ سطح 5 : 20% ظرفیت
 • مامور اداری: بازدهی ایالت را تا 100% افزایش می دهد. سطح 1: 4% بازدهی؛ سطح 2: 6% بازدهی؛ سطح 3: 10% بازدهی؛ سطح 4: 14% بازدهی؛ سطح 5: 20% بازدهی
 • محبوب مردم: احتمال شورش و طغیان را کاهش می دهد. سطح 1: 5%- احتمال؛ سطح 2: 10%- احتمال؛ سطح 3: 20%- احتمال؛ سطح 4: 30%- احتمال؛ سطح 5: 50%- احتمال
 • مستعمره ساز: زمان لازم برای تبدیل مستعمره به مستعمره نابودنشدنی کوتاهتر می شود. سطح 1: 4%- زمان تبدیل؛ سطح 2: 6%- زمان تبدیل؛ سطح 3: 10%- زمان تبدیل؛ سطح 4: 14%- زمان تبدیل؛ سطح 5: 20%- زمان تبدیل
 • منطق دان: کاهش رضایتمندی مستعمره بدلیل فاصله از پایتخت را کاهش می دهد. سطح 1: 4%- کاهش رضایتمندی؛ سطح 2: 6%- کاهش رضایتمندی؛ سطح 3: 10%- کاهش رضایتمندی؛ سطح 4: 14%- کاهش رضایتمندی؛ سطح 5: 20%- کاهش رضایتمندی
 • تاجر حرفه ای: پتانسیل تجاری این سازه را افزایش می دهد. سطح 1: 4% پتانسیل تجاری؛ سطح 2: 6% پتانسیل تجاری؛ سطح 3: 10% پتانسیل تجاری؛ سطح 4: 14% پتانسیل تجاری؛ سطح 5: 20% پتانسیل تجاری
 • بازرگان منابع: پاداش به حد مجاز بازار. سطح 1: 10% پاداش؛ سطح 2: 20% پاداش؛ سطح 3: 30% پاداش؛ سطح 4: 40% پاداش؛ سطح 5: 60% پاداش
 • مامور مخفی: به سطوح ضدجاسوسی پاداش می دهد. سطح 1: 1+ سطح؛ سطح 2: 2+ سطح؛ سطح 3: 3+ سطح؛ سطح 4: 4+ سطح؛ سطح 5: 5+ سطح
 • کارگر امپراطوری: حد مجاز رضایتمندی را افزایش می دهد. سطح 1: 2+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 2: 4+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 3: 6+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 4: 8+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 5: 12+ حد مجاز رضایتمندی
 • متخصص کشاورزی: پاداش به ظرفیت مزرعه اضافه می کند: مرحله 1: +1000،مرحله 2: +2000 ظرفیت ، مرحله 3: +4000 ظرفیت ، مرحله 4: +6000 ظرفیت ، مرحله 5: 10000+ ظرفیت

مهارتهای امپراطور:

این مهارتها فقط در امپراطوری قابل دسترسی می باشند.

 • ژنرال مقتدر: تجربه بدست آمده همه ژنرالها را افزایش می دهد. سطح 1: 2% تجربه بدست آمده؛ سطح 2: 4% تجربه بدست آمده؛ سطح 3: 6% تجربه بدست آمده؛ سطح 4: 10% تجربه بدست آمده؛ سطح 5: 15% تجربه بدست آمده
 • فرماندار مقتدر: تجربه بدست آمده همه فرمانداران را افزایش می دهد. سطح 1: 2% تجربه بدست آمده؛ سطح 2: 4% تجربه بدست آمده؛ سطح 3: 6% تجربه بدست آمده؛ سطح 4: 10% تجربه بدست آمده؛ سطح 5: 15% تجربه بدست آمده
 • محبوب خدا: پاداش به میزان هدایای معبد. سطح 1: 1%؛ سطح 2: 2%؛ سطح 3: 4%؛ سطح 4: 6%؛ سطح 5: 10%
 • دانشمند غیر نظامی: زمان لازم برای تحقیقات معمولی را کاهش می دهد. سطح 1: 1%-؛ سطح 2: 2%-؛ سطح 3: 4%-؛ سطح 4: 6%-؛ سطح 5: 10%-
 • دانشمند نظامی: زمان لازم برای تحقیقات نظامی را کاهش می دهد. سطح 1: 1%-؛ سطح 2: 2%-؛ سطح 3: 4%-؛ سطح 4: 6%-؛ سطح 5: 10%-
 • اقتصاددان نظامی: هزینه نگهداری کل ارتش را کاهش می دهد. سطح 1: 1%- کاهش؛ سطح 2: 2%- کاهش؛ سطح 3: 4%- کاهش؛ سطح 4: 6%- کاهش؛ سطح 5: 10%- کاهش
 • بانکدار: سود بانکی را افزایش می دهد. سطح 1: 1%؛ سطح 2: 2%؛ سطح 3: 4%؛ سطح 4: 6%؛ سطح 5: 10%
 • کارشناس حمل و نقل: ظرفیت ایستگاههای کاروان را در همه سازه ها افزایش می دهد. سطح 1: 5%؛ سطح 2: 10%؛ سطح 3: 15%؛ سطح 4: 20%؛ سطح 5: 30%
 • سازنده غیرنظامی: زمان ساخت و ساز ساختمانهای اقتصادی را کوتاهتر می کند. سطح 1: 1%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 2: 2%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 3: 4%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 4: 6%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 5: 10%- زمان ساخت و ساز

بمنظور دریافت پاداش از مهارت، فرماندار باید حداقل برای 24 ساعت در موقعیت خود بوده باشد.

 • سازنده نظامی: زمان لازم برای ساخت و ساز ساختمانهای نظامی را کوتاهتر می کند. سطح 1: 1%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 2: 2%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 3: 4%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 4: 6%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 5: 10%- زمان ساخت و ساز

بمنظور دریافت پاداش از مهارت، فرماندار باید حداقل برای 24 ساعت در موقعیت خود بوده باشد.

 • مامور دیدبانی: افزایش زاویه دید: مرحله 1: +4 مایل امپراطوری،مرحله 2: +6 مایل امپراطوری، مرحله 3: +10 مایل امپراطوری، مرحله 4: +15 مایل امپراطوری، مرحله 5: +25 مایل امپراطوری
 • کارشناس جاسوسی: اعطا جایزه سطح جاسوسی : مرحله 1: +1 سطح ،مرحله 2: +2 سطح ، مرحله 3: +3 سطح ، مرحله 4: +4 سطح ، مرحله 5: +5 سطح