جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

گسترش امپراطوری

گسترش امپراطوری

ایالات مستقل

تصاویر تمامی ایالات برای بازیکن موجود است. ایالات ضمیمه با مرز سبز رنگ، ایالات تابع با مرز زرد رنگ و ایالات مستقل با مرز خاکستری مشخص شده اند. هر بازیکن گسترش خود را از ایالتی که هیچ نوع پاداشی ندارد شروع خواهد کرد.

تسخیر

هر بازیکن نقشه امپراطوری خود را ترتیب میدهد، شامل 19 ایالت مستقل که بعد از محاصره موفق و تغییر آنها به ایالت تابع و ضمیمه میتوانند غارت شوند. ایالات ضمیمه تا حد معینی میتوانند گسترش بیابند و پاداش های متفاوتی دارند. براساس میزان گسترش و پیشرفته بودن آنها و همچنین فاصله آنها از ایالت شماره یک، این ایالات به سه حوزه تقسیم میشوند.

 

امتیاز ضمیمه کردن ایالات براساس سطح دژ آنها به شرح زیر میباشد:

1- 73

2- 142

3- 398

4- 1083

5- 2899

6- از دایره دوم  9805

6- از دایره سوم 11689

7- 38374

 

 

دایره اول، از ایالت دوم تا ایالت پنجم

 

    تعییر دهنده مزرعه- ظرفیت مزرعه بزرگتر از 20.000 روستاییان است.
    تعییر دهنده تاسیسات اداری- بهره وری یک ایالت در دایره دوم %20 کمتر است. این کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد.
    تغییر دهنده محدودیت رضایتمندی- حداکثر ارزش رضایتمندی بین -5 تا -10 کم میشود.
    تغییر دهنده رضایتمندی- کاهش -5 تا -10 رضایتمندی روزانه
    بیشترین کاهش رضایتمندی- جمع کل رضایتمندی در ایالاتی دایره دوم به آنطرف منهای 60 میشود.
    پاداش توليد برای يک نوع منبع- %5
 
 
دایره دوم، از ششم تا سیزدهم
 
 
    تعییر دهنده مزرعه- ظرفیت مزرعه بزرگتر از 20.000 روستاییان است.
    تعییر دهنده تاسیسات اداری- بهره وری یک ایالت در دایره دوم %20 کمتر است. این کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد.
    تغییر دهنده محدودیت رضایتمندی- حداکثر ارزش رضایتمندی بین -5 تا -10 کم میشود.
    تغییر دهنده رضایتمندی- کاهش -5 تا -10 رضایتمندی روزانه
    بیشترین کاهش رضایتمندی- جمع کل رضایتمندی در ایالاتی دایره دوم به آنطرف منهای 60 میشود.
    پاداش توليد برای يک نوع منبع- %5
 
 
دایره سوم، بین چهاردهم تا نوزدهم
 
 
    تغییر دهنده مزرعه- ظرفیت مزرعه 60.000 از روستاییان بیشتر است
    تغییردهنده تاسیسات اداری- بهره وری ایالت از دایره دوم %40 کمتر است. ین کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد.
    تغییردخنده محدودیت رضایتمندی- حداکثر افزایش مرحله رضایتمندی بین -10 تا -30 کاهش میابد.
    تغییر دهنده رضایتمندی- رضایتمندی روزانهمنهای عددی بین -10 تا -30 میشود.
    حداکثر رضایتمندی کم میشود- جمع کل رضایتمندی در ایالتی از دایره سوم به بعد میزان 120 کم میشود.
    پاداش تولیدات برای یک نوع منبع- %10
 
در واقع 5 مرحله پادگان وجود دارند که بستگی به درصد پراکندگی نظامی دارند و بشرح زیر هستند:
 
 
    بازیکنان دیگر حق کنترل نقشه را ندارند، آنها تنها میتوانند به ایالات ضمیمه حمله کنند، و یا بعد از محاصره دژ آنها را غارت کنند.(بعلت اینکه تنها آنها برای بازیکنان دیگر قابل مشاهده هستند)
 
غارت بعد از محاصره موفقیت آمیز دژ•
 
    فرمانروا میتواند به ایالات مستقل در نقشه امپراطوری خود حمله کند و بعد از محاصره موفقیت آمیز دژ، منابع آنرا غارت کند. حداقل واحد های ارتشی فرستاده شده 400 میباشد.
    میزان موجود منابع برای غارت یک ایالت به مرحله دژ آن بستگی دارد. %40 برای دژ مرحله 1، %30 برای دژ مرحله 2، %20 برای دژ مرحله 3، %15 برای دژ مرحله 4، %10 برای دژ مرحله 5، %5 برای دژ مرحله 6 و %2.5 برای دژ مرحله 7. در غارت یک ایالت، دژ و پادگان مورد غارت قرار نمیگیرند ولی منابع موجود غارت خواهند شد. بعد از هر حمله، منابع به میزان %10 کاهش میابند و هانند امپراطوری شما، برای تولید منابع کارگران به زمان نیاز خواهند داشت. بنابراین شما نمیتوانید حملات متناوبی را بر علیه یک ایالت ترتیب دهید. در خلال حملات دوره ای بنام دوره آرامش برقرار خواهد شد که با ادامه حملات این دوره همچون منابع آن ایالت کاهش می یابد.
حمله به ایالات مشتقل برای بدست آوردن منابع محدودیت دارد و شما تنها میتوانید ده بار برای بدست آوردن منابع به یک ایالت مستقل حمله کنید.
    امتیازات نظامی برای محاصره دژ ایالت خودتان مورد محاسبه قرار نمیگیرند.
 
تبدیل به رعیت
 
    حداقل یک مرحله از مرکزیت مورد نیاز میباشد. با اضافه شدن هر مرحله مرکزیت، شما میتوانید دو ایالت را به رعیت تبدیل کنید. یک ایالت اول باید با محاصره دژ و پادگان آن تسخیر شود.
    تبدیل یک ایالت از حالت مستقل به رعیت به همه بازیکنان اجازه تنظیم کردن مالیات و دریافت آنرا از جمعیت رعیت آن ایالت میدهد. میزان مالیات دریافتی توسط فرمانروا تنظیم میگردد و میزان دریافتی براساس جمعیت کلی آن ایالت میباشد نه فقط جمعیت کاری آن، همانند ایالات ضمیمه. سطح مالیات و کم شدن رضایتمندی تفاوتی با ایالات ضمیمه و پایتخت ندارد.
    ساختن ساختمان در ایالت رعیت امکان پذیر نیست.
    یک ایالت نمتواند برای همیشه مالیات رعیت را پرداخت کند. براساس میزان رضایتمندی یک ایالت مالیات ها پرداخت میشوند. اگر رضایتمندی کمتر از %50 بشود، بطور متناوت %2 شانس شورش افزایش خواهد یافت و متعاقبا پرداخت مالیات متوقف میشود. برای بازگرداندن شرایط به شکل قبل، باید میزان رضایتمندی دوباره افزایش پیدا کند. میزان رضایتمندی رعیت را میتوان با رگزاری جشنواره افزایش داد.
    ارسال ارتش به ایالت رعیت امکان پذیر نیست.
 
ضمیمه کردن
 
    برای ضمیمه کردن یک ایالت مستقل به مرحله مشخصی از تحقیق تمرکزگرایی نیاز است. یک ایالت بعد از تسخیر و محاصره موفقیت آمیز دژ و پادگان آن ضمیمه میشود. در این وضعیت اگر میزان مورد نظر تمرکزگرایی وجود داشته باشد و رضایتمندی به اندازه کافی بالا باشد، آن ایالت بعنوان رعیت نیز ضمیمه میشود.
ضمیمه کردن یک ایالت باعث از بین رفتن ساختمانهای آن ایالت نمیگردد و ساختمانها همانطور بدون تغییر باقی خواهند ماند، البته سطح دژ پس از ضمیمه کردن ایالت یک سطح کاهش میابد. همچنین سربازان و منابعی که وجود دارند، با ضمیمه کردن همگی از بین خواهند رفت و چیزی از آنها باقی نمیماند.
    ضمیمه کردن یک ایالت به فرمانروا تمامی حقوق اجرایی ایالت را میدهد: ساخت ساختمان، آموزش ارتش و تنظیم مالیات برای همه منابع چوب، آهن و سنگ
    بهره وری ایالت- هر ایالت ضمیمه شده به میزان %10 کمتر منابع نسبت به ایالت قبلی تولید میکند، به این دلیل بدون داشتن اثر تاسیسات اداری، یازدهمین ایالت ضمیمه شده منابعی معادل %0 دارد. هر مرحله از تاسیسات اداری باعث افزایش تولیدات هر ایالت به میزان %5 میشود.
    محصور کردن یک ایالت- یک ایالت زمانی محصور میشود که تمامی ایالاتی که با آن مرز دارند، ضمیمه گردند. در این شرایط ایالت مذکور بعنوان ایالت داخلی محسوب میشود و کاهش روحیه 20 را در مقابل هر ارتش مهاجم بهمراه دارد.
    برای انتقال یک ارتش از یک ایالت به ایالتی دیگر 10 دقیقه زمان نیاز است.
    انتقال منابع در بین ایالت یک امپراطوری توسط ایستگاه انبار با ظرفیت انتقال 2000 صورت میگیرد. هر مرحله افزایش اینبار باعث افزایش %50 ظرفیت آن میشود. حداکثر مرحله 14 میباشد. انتقال 20 دقیقه بطول می انجامد.گزینه تخلیه فوری در زمانی که ایالت تحت حمله است موجود نمیباشد.
 
 
مستعمرات
 
نقشه جهانی
 
 
 
 
نقاط مهمی برای بازیکنان و اتحادها بر روی نقشه جهانی قرار دارند. قسمتی آن مختص به مستعمرات است که بصورت زمین دارای منابع خاص و پاداش های مختلف میباشد. و قسمتی که معمولی است و پاداشی ندارد.
 
    زمین با منابع مخصوص-
 
 
 
 
 
بطور اتفاقی در نقشه جهانی پراکنده شده اند. منابع مخصوص برای استفاده نیستند ولی بازیکن میتواند از آنها بهره ببرد. برای مثال از پاداش های آن منابع برای تمامی امپراطوری که شامل ایالات ضمیمه، رعیت و مستعمرات میشوداستفاده میکند
 
        چوب - %5 پاداش توليد چوب
        ميدان سرشار از چوب - %10 پاداش توليد چوب
        آهن - %5 پاداش توليد آهن
        ميدان سرشار از آهن - %10 پاداش توليد آهن
        سنگ - %5 پاداش توليد سنگ
        ميدان سرشار از سنگ - %10 پاداش توليد سنگ
        طلا - %5 به مالیات تعیین شده می افزاید
        میدان سرشار از طلا - %10 به مالیات تعیین شده می افزاید
        الماس - %5 به میزان الماس خریده شده می افزاید
        میدان سرشار از الماس - %10 به میزان الماس خریده شده می افزاید
        جواهر - پاداش رضایتمندی 10 در تمامی سرزمینهای امپراطوری
        عاج - افزایش حداکثر رضایتمندی به میزان 5 در تمامی سرزمینهای امپراطوری
        ابریشم - افزایش حداکثر رضایتمندی به میزان 10
        معبد باستاني - 5 پاداش روحيه ارتش
        معبد باستاني مقدس - افزايش 10 روحيه ارتش
        نعل- %5  پاداش حمله سواره نظام پاداش بهمراه دارند. 
        نعل سنگین- %10 پاداش برای حمله سواره نظام پاداش بهمراه دارند. 
        چوب کمان- پاداش %5 محدوده حمله
        میدان سرشار از چوب کمان- %10 پاداش محدوده حمله
        ذغال- %5 پاداش حمله پیاده نظام
        میدان سرشار از ذغال- %10 پاداش حمله سواره نظام
        گرانیت- %5 پاداش ضربه پذیری دژ.
        میدان سرشار از گرانیت- %10 پاداش ضربه پذیری دژ .
        کنف- %5 پاداش زمان ساخت ساختمان
        ميدان سرشار از کنف - %10 پاداش زمان ساخت ساختمان
        پاپیروس - %5 پاداش تحقیق اکتشاف
        کاغذ پوستی - %10 پاداش تحقیق
        برنج - %5 پاداش مزرعه
        میدان سرشار از برنج - %10 پاداش مزرعه
        گندم - %5 پاداش مزرعه
        میدان سرشار از گندم - %10 پاداش مزرعه
        ادویه - %5 کمیسیون کمتر برای تجارت
        میدان سرشار از ادویه - %10 کمیسیون کمتر برای تجارت
        اسب - کاهش %5 زمان حرکت ارتش در زمان ماموریت
        اسب سنگین - %10 کاهش زمان حرکت ارتش در زمان ماموریت
        پشم - %5 کاهش در هزینه های نگهداری ارتش
        میدان سرشار از پشم - %10 کاهش هزینه ای نگهداری ارتش
        پنبه - %5 کاهش هزینه های نگداری ارتش
        میدان سرشار از پنبه - %10 کاهش در هزینه های نگداری ارتش
        سنگ مرمر - اگر یک عضو از اتحاد مستعمره ای که دارای سنگ مرمر میباشد را پیدا کرده باشد، معبد در دژ آن اتحاد %5 سریعتر ساخته خواهد شد.
        منبع مملو از سنگ مرمر- اگر یک عضو از اتحاد مستعمره ای که دارای سنگ مرمر میباشد را پیدا کند، معبد در دژ آن اتحاد %10 سریعتر ساخته خواهد شد
 
پاداش های مشابه نمیتوانند با هم جمع شوند. اگر دو پاداش مشابه هم وجود داشته باشد، تنها پاداش بزرگتر جمع خواهد شد.
 
نکته مهم در مورد مستعمره الماس:
بازیکنانی که مستعمرات الماس را در اختیار دارند، به شرح زیر پاداش خرید الماس خود را دریافت میکنند. شما در زمان خرید باید مستعمره را در اختیار داشته باشی.
پس از خرید هر بسته اعتباری، با توجه به نوع مستعمره ای که دارند، %5 و یا %10 پاداش الماس، پس از مصرف الماس های خریداری شده پاداش خود را دریافت میکنند.
در زمان دریافت پاداش مستعمره و زمانیکه الماسها مصرف شده اند نیز باید مستعمره همچنان در اختیار شما باشد. 
 
 
تمرکزگرایی
 
پنجاه هزار نفر از جمعیت امپراطوری به نقطه آزاد نقشه جهانی و یا نقطه ای با منبع خاص فرستاده شد. در حال حاضر تعداد مورد نیاز و نوع مورد نیاز ساختمان برای این جمعیت ساخته شده است:
 
مزرعه - مرحله 10
معبد - مرحله 1
ميدان شهر - مرحله 1
دژ - مرحله 4
 
قیمت کشف یک مستعمره برابر است با قیمت ساخت ساختمانهای آن - جمع کل، 9.085.887 چوب، 901.214 آهن، 2.395.562 سنگ. منابع مورد نیاز از امپراطوری برداشت شده و توسط واگنهای ذخیره به همرا 50.000 نفر جمعیت به مستعمره مورد نظر انتقال داده خواهد شد. سرعت انتقال واگن های ذخیره - 80 مایل در ساعت
پیدا کردن یک ایالت و ضمیمه کردن آن به سرزمینهای امپراطوری باعث افزایش یکباره پاداش رضایتمندی به میزان +20 در تمامی امپراطوری میشود. از دست دادن مستعمره باعث از دادن 5 امتیاز رضایتمندی میشود. 
 
 
ساختار یک مستعمره
 
 
 
 
    ساختن سربازخانه، معدن و چوب بري امکان پذیرنیست. بازیکن مورد نظر نه میتواند کارگری استخدام کند و نه اینکه سربازی را آموزش بدهد.
    بمنظور افزایش جمعیت بازیکن اجازه ساخت ساختمان و مزرعه را دارد و برای افزایش تشکیلات دفاعی میتواند دژ بسازد.
    جمعیت مستعمره مالیات پرداخت میکند- مالیات توسط فرمانروا تعیین میگردد و توسط یکی از 4 منبع موجود و یا یکی از 6 نرخ مالیات پرداخت میشود:
 
    - نرخ مالیات مجانی: بدون درآمد منبع و پاداش رضایتمندی +5
    - نرخ مالیات خیلی کم: برابر است با، 2 چوب، 0.8 آهن، 1 سنگ، 1 طلا برای هر 100 روستایی و باعث کاهش 5 رضایتمندی میشود.
    - نرخ مالیات کم: برابر است با 4 چوب، 0.8 آهن، 2 سنگ و 2 طلا برای هر 100 نفر روستایی و باعث کاهش 15 رضایتمندی میشود.
    - نرخ مالیات متوسط: برابر است با 6 چوب، 1.2 آهن، 3 سنگ و 3 طلا برای هر 100 نفر روستایی و باعث کاهش 30 رضایتمندی میشود.
    - نرخ مالیات زیاد: برابر است با 8 چوب، 1.6 آهن، 4 سنگ و 4 طلا برای هر 100 نفر روستایی و باعث کاهش 50 رضایتمندی میشود.
    - نرخ مالیات بسیار زیاد: برابر است با 10 چوب، 2 آهن، 5 سنگ و 5 طلا برای هر 100 نفر روستایی و باعث کاهش 75 رضایتمندی میشود.
 
    بازیکن در هر زمانی از بازی میتواند میزان مالیات دریافتی و تنظیمات آنرا تغییر دهد که باعث تغییر فوری در درآمد های حاصله میگردد. مالیات دریافتی از جمعیت فعلی شما دریافت میشود و نه جمعیتی که در زمان تعیین مالیات داشته اید. بنابراین اگر جمعیتی را از دست داده باشید و یا بدست آورده باشید، در میزان مالیات حاصله تاثیر خواهد داشت.
    میزان رضایتمندی یک مستعمره با فاصله آن از امپراطوری رابطه معکوس دارد. هرچه مستعمره دورتر باشد، میزان کاهش رضایتمندی نیز بیشتر خواهد بود. از 0 تا 20 مایل کاهش 20، از 21 تا 25 کاهش 50، از 51 تا 100 کاهش 35، از 101 تا 200 کاهش 45، از 201 تا 500 کاهش 55و از 501 به بعد کاهش 70.
    زمانیکه کاهش رضایتمندی به زیر 50 برسد، شانس شورش به میزان %2 افزایش میابد و احتمال دارد که مستعمره موردنظر برای مدت نامعلومی از دسترس خارج شود که موجب عدم پرداخت مالیات، ساخت ساختمان و غیره میشود، توجه داشته باشید که شما میتوانید جشنواره برگزار کنی که به فزایش میزان رضایتمندی جمعیت کمک میکند.
    هر مستعمره داراری منابع خاصی میباشد.
    پایگاه محاسبات- تعیین کننده تعداد ارتش های قابل اضافه شدن بعنوان کمکی به مستعمره تحت حمله است. هرچقدر مرحله پایگاه محاسبات شما بیشتر باشد، ارتش های بیشتری را میتوانید برای کمک ارسال و دریافت کنید. حداکثر مرحله- 5.
    هزینه نگهداری سربازان در مستعمره x1.5 است.
بازیکنی که بیش از چهارده روز در حالت تعطیلات باشد بدلیل محدودیت مستعمرات و تلاش بازیکنان دیگر برای بدست آوردن آنها، مستعمرات خود را از دست میدهد. 
    عقب نشینی - برای همه توع حمله موحود است اما تنها بر روی ارتش ارتش مالک مستعمره تاثیر خواهد گذاشت، هر ارتش امدادی دیگر صرفنظر از فعال لودن این گزینه، به نبرد ادامه خواهد داد.
    تخریب یک مستعمره
        مادامیکه ساختمانهای مورد نیاز یک مستعمره در حال ساخت هستند، نمیتوانید به آن مستعمره حمله کنید.
        یک مستعمره زمانی که دژ ندارد بعنوان مستعمره تخریب شده تلقی میشود. هر حمله باعث کاهش 1 مرحله دژ میشود. زمانی که مرحله دژ به 0 رسید، مستعمره موردنظر بطور خودکار از نقشه جهانی ناپدید میشود و %50 از جمعیت آن مستقیما به شهر میروند. اگر ارتشی در حال رفتن به چنین مستعمره ای باشد، با از بین رفتن آن مستعمره، ارتش نیز به محل ارسال بازخواهد گشت.
 
        حمله به منطور گرفتن امتیاز خالص به مستعمره ای که دارای زمین با منابع خاص میباشد، هیچ جریمه و مجازاتی را برای حمله کننده بهمراه ندارد. این مورد در رابطه با زمینهایی که در محدوده های مشترک و بدون پاداش هستند صادق نمیباشد .حمله به مستعمراتی که از محدوده 5 به بعد هستند امکان پذیر نیست و حمله به مستعمرات در محدوده 2 باعث کاهش افتخار و روحیه حمله کننده همانند حمله معمولی میشود.
    دژهای مستعمره نمیتوانند ترمیم شوند!*
    انتقال منابع
        منابعی که بعنوان مالیات تولید میشوند بطور خودکار در خزانه داری امپراطوری جمع نخواهند شد و باید به پایتخت امپراطوری انتقال داده شوند. منابع مستعمره را اگر قبلا به شهر منتقل نشده باشند، شما نمیتوانید برای استفاده و بهره بری امپراطوری آنها را بکار بگیرید.
        مستعمره - حمل و نقل شهری از طریق ایستگاه انبار که در نقشه امپراطوری است انجام نمیگیرد. انتقال مستعمره توسط واگن های ذخیره و بعد از واگن های مشابه ارتش صورت میگیرد. واگن های ذخیره با سرعت مشابه نوع ارتشی حرکت میکنند و ظرفیت آنها 500 میباشد.
    سفر
        این زمان همانند ایالت امپراطوری شما از قبل مشخص نشده است ولی همچنان همانند سفر کردن در تمام نقشه جهانی میباشد. فاصله توسط مایل امپراطوری محاسبه میشود. سرعت واحدهای در حرکت و یا واگن های ذخیره همیشه برابر است با سرعت کمترین واحد. برای مثال تمام واحدهایی که با دژکوب ارسال میشوند، بعلت اینکه دژکوب کمترین سرعت را دارد و برابر است با 48 میال در ساعت، پس بنابراین تمامی واحدها با سرعت 48 مایل در ساعت حرکت میکنند.
        نقشه کشی زمان سفر را کاهش میدهد.