بخش آموزش - جنگ جهانی اول

فرمول امتیازات

محاسبه امتیازات بازیکنان در روزنامه اروپای روزانه

 

 

  •  numProvs = تعداد ایالاتی که بازیکن در اختیاز دارد
  • numPlayers = تعداد کل بازیکنان مجود در بازی
  • numUpg = تعداد ارتقاهای ساخته شده توسط بازیکن
  • پاداش روحیه =
  • 0 اگر روحیه  < 99
  • 6 اگر روحیه بیشتر از 99 باشد

 

 

 

 

توضیحات اضافه: 

 

 

 

امتیازی که از روحیه یک ایالت بدست می آید، کمتر از %25 روحیه باعث منفی شدن این عدد میگردد.
numUpg.0.5 برای تشویق بازیکن به ساخت و ساز، هر ارتقا باعث افزایش امتیاز میگردد.
moralBonus ایالاتی که دارای روحیه %99 به بالا هستند، پاداش اضافه دریافت میکنند.

 این معادله برای بازیکنانی است که به امتیاز موردنیاز 1000 رسیده اند  که برابر با نیمی از امتیاز مورد نیاز در این دور است.