بخش آموزش - جنگ جهانی اول

تولیدات کارخانه

 

تولیدات کارخانه

زمانیکه یک ایالت با ارتقاها و کارخانه های پیشرفته تجهیز شده باشد، میتواند تسلیحات پیشرفته ای را تولید کند. این تسلیحات به سطج پیشرفته بودن کارخانه ها بستگی دارد. در ادامه به بررسی این تسلیحات و تولیدات میپردازیم.


 

اگر سطح پیش نیازهای شما و بطور اختصاصی کارخانه شما بیشتر از سطح مورد نیاز برای تولید آن تسلیحات باشد، این مورد باعث کاهش زمان تولید میشود.


 

 • واحدهای معمولی

 • واحدهای مخصوص


واحدهای معمولی

 

توپخانه

 

 •      پیش نیاز سطح یک کارخانه

 • هزینه : 10,000 پوند, 3,000 آهن, 2,000 نفت

 •     زمان تولید: 4 روز تقسیم بر سطح کارخانه

 •     قدرت : 1.5 / 0.5 (دریا)

 •     سرعت : 25 کیلومتر در ساعت / 21 کلیومتر در ساعت (دریا)

 •     محدوده : 50


 
تانک
 

 •        پیش نیاز سطح دو کارخانه

 • هزینه : 20,000 پوند, 5,000 آهن, 3,000 نفت

 •     زمان تولید : 6 روز تقسیم بر سطح کارخانه

 • قدرت : 4 / 0.5 (دریا)

 • سرعت : 36 کیلومتر در ساعت / 21 کیلومتر در ساعت (دریا)


 
مسلسل اتوماتیک

 •       پیش نیاز سطح سه کارخانه و راه آهن

 • هزینه : 50,000 پوند, 10,000 آهن, 5,000 چوب, 5,000 زغال سنگ, 10,000 نفت

 •     زمان تولید : 12 روز تقسیم بر سطح کارخانه

 • قدرت : 3 / 0.5 (در محدوده کم و در آب این نوع اسلحه کار نمیکند)

 • سرعت : 13 کیلومتر در ساعت / 21 کیلومتر در ساعت (دریا)

 • محدوده : 150

 •     توجه : تنها از طریق راه آهن و دریا منتقل میگردد. به راه آهن در ایالت مورد نظر نیاز دارد


 

ناو جنگی


 

 

 •     پیش نیاز کارخانه سه و بندر

 •     هزینه: 50,000 پوند, 15,000 آهن, 5,000 چوب, 10,000 زغال سنگ, 5,000 نفت

 •     زمان تولید : 12 روز تقسیم بر سطح کارخانه

 •     قدرت 6 / 6 (دریا)

 • سرعت 30 کیلومتر در ساعت (دریا)

 • محدوده : 75

 •     توجه : تنها در دریا حرکت میکنند. به بندر در ایلت مورد نظر نیاز دارید


 

 
 

واحدهای مخصوص

در دورهای طلایی سه واحد دیگر نیز در دسترس هستند. توجه داشته باشید که در شروع و ایجاد یک دور طلایی شما باید گزینه واحدهای اضافه را فعال کنید.


توجه :
 

 •     سرعت پیش فرضواحدهای پیاده نظام برابر با 36 کیلومتر در ساعت است. این مورد به موجود بودن نفت ارتباط دارد. سرعت راه آهن 2.5 برابر است، برابر با 90 کیلومتر در ساعت. این مورد به بودن منابع زغال سنگ کافی برای راه آهن بستگی دارد. سرعت در دریا 21 کیلومتر در ساعت است.

 •     قدرت هر واحد پیاده نظام برابر با یک است. توجه داشته باشید هر 1000 سرباز یک واحد را تشکیل میدهند. یک ناو نظامی قدرتی برابر با 6000 سرباز را دارد. بنابراین قوی‌ترین واحد محسوب میگردد.

 •     انتقال دریایی: همه واحدها دارای قدرتی %50 معمول هستند. این واحدها تنها در محدوده کم نبرد میکنند.