نبرد افسانه ها
بازی نبرد افسانه ها یک بازی آنلاین در دوران چین باستان و براساس افسانه های چینی میباشد. شهر قدرتمندی بسازید و سرزمینهای اطراف خود را تسخیر و کنترل نمایید. ارتش بسازید و مهارتهای خود را گسترش دهید.