جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

نوع ائتلاف

در بازی بسوی روم، شما باید نحوه اداره ائتلاف خود را در زمان تاسیس ائتلاف انتخاب کنید، دو گزینه ائتلاف فرمانداری و ائتلاف قبیله ای میتواند توسط موسس ائتلاف انتخاب گردد. 

ساختار ائتلاف فرمانداری:
در این نوع ائتلاف، چهار امپراتور در ائتلاف مسئولیت پیشرفت ائتلاف را بر عهده دارند، چهار رتبه داخلی ائتلاف فرمانداری به شرح زیر میباشند: 

 •  مشاور
 •  ژنرال
 •  وزیر
 •  نهامین

هر یک از این رتبه ها تاثیر منحصربفردی بر پیشرفت ائتلاف و پاداش دریافتی امپراتوران آن ائتلاف دارد، با پیشرفت شخصی آنها، پاداش تحقیقات و ارتقا های انجام شده در امپراتوری آنها به همه اعضای ائتلاف منتقل میگردد، بطور کلی یک ائتلاف فرمانداری و پیشرفت های ائتلاف به پیشرفت مستقیم این چهار عضو ارتباط دارد. 
ذکر این نکته لازم است که در این ساختار حداکثر پاداش های دریافتی %50 از نظر منابع برای ائتلاف ارزانتر خواهند بود.

جزئیات حداکثر پاداش های کسب شده برای پیشرفته ترین وضعیت این چهار عضو و تاثیر آنها بر ائتلاف در ادامه ذکر شده است: 

 • مشاور
 • ساختمان آکادمی
 •  40% هزینه کمتر و سرعت بیشتر تحقیقات
 • تحقیق صنف سنگ تراشی
 •  40% ساخت و ساز سریعتر
 • تحقیق معماری
 •  40% هزینه ساخت کمتر

 

 • ژنرال
 • تحقیق استاد پیاده نظام
 •  200% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • تحقیق استاد تیراندازی
 •  200% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • تحقیق استاد سواره نظام
 •  200% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • تحقیق استاد ادوات جنگی
 •  200% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن

 

 • وزیر
 • تحقیق تجهیزات ارتش
 • ◄ 50% دوام بیشتر ارتش
 • تحقیق رهبری
 • ◄ 40% سرعت بیشتر واحدها
 • تحقیق سنگربندی
 • ◄ 100% استحکام بیشتر باروها و برجها
 • تحقیق تدارکات امپراتوری
 • ◄ 10% هزینه کمتر نگهداری ارتش

 

 • نهامین
 • مهارت هجوم (زرادخانه)
 • ◄ 90% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • مهارت استقامت (زرادخانه)
 • ◄ 60% دوام بیشتر واحدهای ارتش
 • مهارت باربری (زرادخانه)
 • ◄ 60% ظرفیت باربری بیشتر ارتش

 

ساختار ائتلاف قبیله ای:
در یک ائتلاف قبیله ای، پاداش تحقیقات همه اعضای ائتلاف بر پیشرفت ها تاثیر میگذارند. بدین معنی که هر ارتقا که توسط اعضای ائتلاف انجام میگیرد، تاثیر مستقیم بر پیشرفت همه اعضای ائتلاف دارد. در این ساختار هیچ عضوی دارای برتری نسبت به عضو دیگر نمیباشد، تاثیر تحقیقات و ارتقاهای انجام شده همگی به یک شکل به ائتلاف کمک خواهند کرد.
ذکر این نکته لازم است که در این ساختار حداکثر پاداش های دریافتی %50 از نظر قدرت بیشتر خواهند بود.

جزئیات حداکثر پاداش های کسب شده برای پیشرفته ترین وضعیت یک ائتلاف با ساختار قبیله ای در ادامه ذکر شده است: 

 • ساختمان آکادمی
 •  60% هزینه کمتر و سرعت بیشتر تحقیقات 
 • تحقیق صنف سنگ تراشی
 • 60% ساخت و ساز سریعتر
 • تحقیق معماری
 •  60% هزینه ساخت کمتر
 • تحقیق استاد پیاده نظام
 •  300% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • تحقیق استاد تیراندازی
 •  300% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • تحقیق استاد سواره نظام
 •  300% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • تحقیق استاد ادوات جنگی
 •  300% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • تحقیق تجهیزات ارتش
 •  75% دوام بیشتر ارتش
 • تحقیق رهبری
 •  60% سرعت بیشتر واحدها
 • تحقیق سنگربندی
 •  150% استحکام بیشتر باروها و برجها
 • تحقیق تدارکات امپراتوری
 •  15% هزینه کمتر نگهداری ارتش
 • مهارت هجوم (زرادخانه)
 •  135% خسارت بیشتر به واحدهای دشمن
 • مهارت استقامت (زرادخانه)
 •  90% دوام بیشتر واحدهای ارتش
 • مهارت باربری (زرادخانه)
 •  90% ظرفیت باربری بیشتر ارتش

 

نکته مهم
در زمان تاسیس یک ائتلاف، موسس آن اتحاد بسته به فعال بودن اعضاء آن ائتلاف و تعداد آنها میتواند ساختار ائتلاف را تعیین کند، ساختار ائتلاف غیر قابل تغییر میباشد، بنابراین در زمان تاسیس به نوع ساختار دقت کنید. 
در ساختار فرمانداری چهار عضوی که مسئولیت پیشرفت ائتلاف را بر عهده دارند میتوانند در منوی اعضا و سپس منوی تنظیمات تعیین گردند، در تصویر زیر میتوانید منو تنظیمات عضو را در منو اعضا مشاهده کنید.

پس از کلیک کردن بروی تنیم وظایف، منوی زیر برای شما به نمایش در می آید

یکی از وظایف را براساس پیشرفت آن عضو در زمینه مورد نظر خود انتخاب کرده و آنرا تایید کنید، از این پس پیشرفت های این عضو طبق رتبه و عنوانی که به او اهدا شده است در ائتلاف اعمال میگردد، جزئیات کامل در شروع این بخش موجود میباشد.