بخش آموزش - جنگ جهانی اول

ویژگی های اضافه بازی

 

گزینه های اختیاری بازی

 

زمانی که شما یک بازی و دور جدید را ایجاد میکنید، میتوانید از گزینه های متفاوتی به دلخواهخود استفاده کنید و این ویژگی‌ها در بازی آن دور اعمال میشوند. گزینه ها به شرح زیر مباشند:

 

      ضد تقلب

    حداقل رتبه

    دوره صلح

    دوره صلح برای بازیکنان کامپیوتر

    حداکثر عدم فعالیت

    دوره افتخار

    پیشاهنگان

    رمز عبور


 

ضد تقلب

سیستم ضد تقلب یکی از گزینه های استاندارد بازی میباشند. این سیستم برای جلوگیری از استفاده بازیکنان مولتی و ورود آن‌ها به بازی است. این بازیکنان درصورتی مولتی شناخته می‌شوند که از یک اشتراک اینترنت استفاده کنند. بازیکنی که بدین صورت وارد بازی شود، از آن دور بازی خارج میگردد.

اگر شما بخواهید میتوانید در یک دور بازی سیستم ضدتقلب را غیرفعال کرده و در این صورت یک خانواده و یا دوستانی که از ی اشتراک اینترنت استفاده میکنند میتوانند وارد بازی شوند. اگر چه باید به این نکته توجه داشته باشید که بازی‌هایی که سیستم ضد تقلب آن‌ها غیرفعال شده باشد، رده بندی نمیشوند. بدین معنی که امتیاز آن‌ها در تاریخچه امتیازها شما ثبت نمیگردد.
 


 
حداقل رتبه

در این قسمت شما میتوانید حداقل رتبه ای را که بازیکنان برای ورود به بازی باید دارا باشند را تغین کنید. توجه داشته باشید برای تنظیم جداقل رتبه، رتبه شما بعنوان کمترین عددی است که میتوانید برای این حداقل رتبه تعیین کنید.

 


دوره صلح

در دوره صلح شما نمیتوانید به بازیکنی حمله کنید، در جنگ شرکت کرده و یا به توسط دیگران به شما حمله ای گردد. نمیتوانید وارد ایالتی شوید مگر اینکه پیمان حقوق راه و یا نقشه مشترک وجود داشته باشد. شما میتوانید دوره صلح را تا 14 روز تنظیم کنید.

 


دوره صلح برای بازیکنان کامپیوتر

دوره صلح برای همه بازیکنانی غیر انسان و بازیکنانی که توسط کامپیوتر کنترل می‌شوند نیز انجام پذیر است. این دوره نیز میتواند 14 روز باشد. دوره صلح همانند دوره صلح برای بازیکنان حقیقی در بازی است.

 

 


حداکثر عدم فعالیت

این دوره زمانی است که یک بازیکن غیرفعال در بازی، بازیکن حقیقی از آن پس توسط کامپیوتر کنترل میگردد. بازیکنان غیرفعال میتوانند توسط ایجاد کننده بازی و یا مدیر بازی جایگزین گردند. شما میتوانید دوره عدم فعالیت را بین 2 تا 5 روز تنظیم کنید. در صورت عدم تنظیم از سوی شما، این دوره 5 روز تنظیم میگردد.

توجه داشته باشید که یک بازیکن نمیتواند از دور طلایی، هرچقدر هم که غیرفعال باشد، حذف گردد.

 

دوره افتخار

اگر فعال گردد، شما باید قبل از حمله به افتخار برسید. سپس میتوانید اعلام جنگ نمایید. قبل از اینکه دوره افتخار تکمیل گردد، شما نمیتوانید به بازیکن دیگر حمله و یا وارد ایالتی گردید. شما میتوانید دوره 48 ساعتی را برای دوره افتخار تنظیم نمایید.

 


پیشاهنگان

تنها پیشاهنگان به این بازی دسترسی دارند. این بازی دارای ارتقاهای جدید و ویژگی‌های منتشر نشده در بازی میباشد و تنها برای تست کردن میباشد.

 


رمز عبور

شما میتوانید بازی خود را توسط یک رمز عبور محافظت کنید. بنابراین میتوانید اطمینان حاصل کنید که تنها بازیکنان و افرادی که شما قصد دارید با آن‌ها بازی کنید به بازی دسترسی خواهند داشت.